Home

Definisjonen på

På 80-tallet preges Norge, i likhet med andre vestlige land, av en «høyrebølge». Det innleder en epoke med mindre statlig styring og regulering av økonomien og næringslivet. Den kalde krigen - motsetningen mellom øst og vest - fortsetter, og når et nytt høydepunkt på starten av 80-tallet

Trossamfunn etterlyser avklaring på definisjonen av fastmonterte seter Den norske kirke avventer å sende ut en oppdatert smitteveileder til det er klart hva som er definisjonen på fastmonterte seter Definisjonene av makt bygger på at maktforhold har sitt grunnlag i forhold mellom individer eller grupper. I ren form utgjør disse bare en liten del av maktforholdene i et moderne samfunn. Den viktigste makten er samlet i organisasjoner og utøves gjennom dem, uansett om det dreier seg om bedrifter, forvaltningsorganer, hæravdelinger, kirkesamfunn eller nasjonalforsamlinger

Hva er definisjonen på en verdi? - Forskning

 1. utter, lagt til oppholdt seg i et avgrenset miljø, endret nærkontakter på fly fra 2 seterader unna til to seter unna i alle retninger, lagt til personer i samme.
 2. Tydelige definisjoner er ment å bidra til redusert tidsbruk ved prosjektering, uavhengig kontroll og tilsyn. I tillegg til definisjonene gitt i denne bestemmelsen brukes en rekke andre begreper i regelverket, blant annet begreper som er definert i standarder. Definisjoner av de viktigste begrepene følger nedenfor etter bokstav n
 3. ering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som.
 4. Energi ble inntil 1700-tallet brukt som begrep i fysikken uten noen skarp definisjon, omtrent i samme betydning som kraft.. Ved utviklingen av den rasjonelle mekanikken fikk ordet en eksakt betydning: Energi er den evnen et mekanisk system har til å utføre arbeid.Denne definisjonen er senere utvidet slik at den ikke bare gjelder mekaniske systemer, men et hvilket som helst fysisk system
 5. Stress betyr påkjenning eller belastning og er et medisinsk og psykologisk begrep introdusert av kanadieren Hans Selye i 1936. Stress er et meget vidt begrep, og refererer dels til et vidt spekter av krevende fysiologiske og psykologiske påvirkninger (stressorer), dels til organismens totale reaksjon på slike (ressursmobilisering). Stress kan, avhengig av type, styrke og varighet både ha.
 6. Revolusjon er betegnelse på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av meget kort tid. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, som den franske revolusjonen i 1789.Av og til brukes revolusjon også om omveltninger i intellektuelle systemer. Man kan for eksempel snakke om vitenskapelige og kulturelle revolusjoner.
 7. Definisjon: Beskrivelse; Areal - BRA, BYA, BTA: arealbegrep er definert i NS 3940 og i H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler. MERKNAD Bruttoareal: Se nedenfor. Avvik : mangel på oppfyllelse av et krav (ref. NS EN ISO 9000). MERKNAD Der avvik brukes i plan- og bygningslovgivningen betyr det manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og.

Trossamfunn etterlyser avklaring på definisjonen av fastmonterte seter Den norske kirke avventer å sende ut en oppdatert smitteveileder til det er klart hva som er definisjonen på fastmonterte. Helse er eit mangetydig omgrep som i folkeleg språkbruk gjerne vert nytta som motsatsen til sjukdom. Denne bruken av omgrepet er lite tenleg i helsefaglege samanhengar. Motsatsen til å vere sjuk er å vere frisk. Med dette som utgangspunkt handlar helse om føresetnadene for å halde seg frisk og for å unngå å bli sjuk. Pandemi benyttes om en sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Pandemi er således en omfattende epidemi som omfatter store deler av verden. Begrepet er ikke entydig definert, men Verdens helseorganisasjon (WHO) benytter det om en verdensomspennende spredning av en ny sykdom

Den norske kirke avventer å sende ut en oppdatert smitteveileder til det er klart hva som er definisjonen på fastmonterte seter. - Det er det store spørsmålet. Det er forskjellen på 50 og. Finn definisjon på kultur og andre begreper hos definisjoner.no. definisjoner Definitive definisjoner på det du lurer p Fred Plog og Daniel Bates definerer kultur på følgende måte «kultur er et system av felles oppfatninger, verdier, skikker,.

Den deriverte er selv en funksjon, som vi har sett: Man tegner linja som i hvert punkt består av grenseverdien i definisjonen over. I de to GeoGebra-arkene under kan du prøve dette selv, og se på to forskjellige funksjoner hvordan den deriverte er bygget opp. Hvis du flytter punktet A langs funksjonen vil du se at punktet B, som angir den deriverte, flytter seg Definisjon på legemiddel, plantebasert legemiddel, naturlegemiddel, homøopatisk legemiddel og grenseprodukter som kosttilskudd. Legemidler Legemiddeldefinisjon Et legemiddel er ethvert stoff, droge eller preparat som. utgis for å være egnet til å.

Trossamfunn etterlyser avklaring på definisjonen av

Debatt: Kropp - Det er skummelt og ignorant å gi seg selv

Dyrs kommunikasjon. Dyr kommuniserer seg imellom og på tvers av artene med bruk av ulike virkemidler og gjennom å gjøre ulik bruk av kombinasjoner av disse egenskapene, som vokalisering, kroppsspråk, duftavsetning og tegnsetting.Ulike arter har dessuten ulike måter å kommunisere på. Ofte bruker dyr mer enn en type kommunikasjon når de kommuniserer Det finnes flere definisjoner på recovery, men den mest kjente er: «Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker

Opiat eller opioid? | Tidsskrift for Den norske legeforening

Definisjon. Den grunnfestede definisjonen på straff innen norsk rett er «et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde». Denne definisjonen ble først lansert av Johs.Andenæs, og er senere blitt sitert og gitt tilslutning av Høyesterett.Definisjonen kan for så vidt anses for å ha gyldighet også internasjonalt. Samfunn definisjon Et samfunn er definert som en gruppe mennesker knyttet til hverandre gjennom varige relasjoner, eller en stor sosial gruppering som deler samme geografiske eller virtuelle område. Denne grupperingen er underlagt samme politiske myndighet og dominerende kulturelle forventninger

Traume er en fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader (psykisk traume) og belastninger som skyldes påvirkning utenfra. Men definisjonen har en stor svakhet, og den er blitt påpekt av mange; den fremstår som definisjonen på lykke mer enn som en definisjon på helse. Slik har WHO bidratt til at helsearbeidere langt på vei er blitt lykke- og velværeagenter for befolkningen

I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i framtiden Finn synonymer til definisjon og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett

Sykdom er en fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale organiske eller mentale funksjoner og forandrer dem på en skadelig måte. Enkelte sykdommer er helt lokale, det vil si at de bare angriper og gir symptomer i et enkelt organ uten påvirkning av allmenntilstanden, for eksempel brokk og enkelte svulster Hva-er.no gir deg de enkle svarene på vanskelige spørsmål som Hva er Kommunikasjo Definisjoner og forståelse av de ulike boligtypene: I tabellen som følger med dette notatet vises en oversikt over ulike definisjoner for type boligbygg som er relevante i denne sammenheng. Med grunnlag i denne tabellen er fokus derfor på avgrensningen mellom definisjoner av enebolig og hybelhus/bygning for bofelleskap i det følgende Bias har flere betydninger. Foruten bias i vitenskap og filosofi, som blir forklart nedenfor, brukes bias i teknikken noenlunde synonymt med forspenning; en variabel som har fått en slags startverdi med på veien. [trenger referanse]Bias betegner en predisposisjon til fordel for en reaksjonsmåte, en sak, et synspunkt, en forestilling, en idé eller et konsept; en preferanse, partiskhet.

Fordommer definisjon Fordommer er en holdning om forutinntatte vurderinger mot personer og menneskegrupper basert på etnisitet, kjønn, sosial klasse, alder, religion, seksualitet, nasjonalitet, funksjonshemming eller andre personlige egenskaper Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene. Transparency International beskriver korrupsjon generelt som «misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst» Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 21. mars 1986 med hjemmel i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikklov) § 2, § 4, § 6 og § 11. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret ved forskrifter 22 jan 1988 nr. 109, 29 nov 1991 nr. 762, 6 sep 1996 nr. 853, 6 mars 1998 nr. 181, 26 juni 1998 nr. 611, 2 feb 2001 nr. 101, 14 des 2001 nr. 1413, 28 feb 2003 nr. 238, 22 april 2005 nr. 348. En «fordel» er i henhold til forarbeidene til endringen av straffeloven i 2003 «alt som den passive parten mener han/hun har interesse av eller kan dra fordel av». Denne vide definisjonen omfatter: Økonomiske fordeler, for eksempel betalinger i kontanter eller på konto, biler, gratisreiser, oppvartning eller aksjer i et selskap Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere definisjoner av vold, kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, basert på internasjonale bestemmelser og organisasjoner

ID Anbefalt term (begrep) Definisjon Referanse Fagområde/ funksjonsområde Relaterte begreper r t, r. Term som blir sett på som den best egnede for et bestemt begrep. En definisjon skal være så presis og utvetydig som mulig, og blir enklere å forstå jo mer konkret den er. En definisjon skal primært si hva begrepet er, heller enn hv Eller sagt på en annen måte: Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling. Under de betingelser som er angitt i loven, blir nødvergehandlingen ikke bare straffri, men også rettmessig WHOs definisjon på blind/svaksynt. Oversikt over grader av svaksynthet og blindhet. Synsskarphet (Visus) Synsskarphet kalles også visus (som er begrepet vi skal benytte i det følgende). Visus angir altså øyets evne til å se skarpt Definisjonen av bygge- eller anleggsarbeid er basert på direktiv 92/57/EØF og hovedgruppene i inndelingen av næringsgrupper som brukes av Statistisk sentralbyrå, og som opprinnelig baserer seg på de såkalte NACE-kodene, se næringshovedområde F Hva er definisjonen på arbeid? Ordet arbeid betyr forskjellige ting i forskjellige sammenhenger. I vitenskapen, er det en termodynamisk konsept. SI-enhet for arbeid er joule. Fysikere og kjemikere, særlig vise arbeid i forhold til energi: arbeid Definisjon

Personvern kan defineres og beskrives på ulike måter. Uansett hvilken innfallsvinkel man velger, står det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred sentralt. Personvern er. Statistikk og definisjon på overdose. Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. I 2018 ble det registrert 286 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa Boligareal - definisjoner Detaljer Skrevet av Rune Pedersen Sist oppdatert 27. oktober 2020 P-rom, S-rom, boareal, bruttoareal P-rom må ha fri høyde over gulv på minst 1,9 m. Fri høyde er høyde til underkant himling eller til underkant av konstruksjoner som hanebjelker, altså takhøyde Kap. 2. Definisjoner. Motorvogn med to hjul som har motor med slagvolum som ikke overstiger 50 cm³ dersom den har forbrenningsmotor, eller maksimal kontinuerlig nominell effekt på høyst 4 kW hvis den har elektrisk motor

Pils og pilsner - et mer variert øl en man mange tror

makt - Store norske leksiko

Definisjoner. Veilederen omtaler vurdering av læringsprosess og læringsresultat i forbindelse med vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering. Planen bygger på utdanningsplanen for spesialitetene og inneholder informasjon om hvor og når LIS-en skal gjennomføre de ulike aktivitetene og oppnå læringsmålene Definisjon på offentlig sektor. Her finner du definisjonen på begrepet offentlig sektor. «offentlig sektor»: statlige, regionale eller lokale myndigheter, offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av én eller flere slike myndigheter eller offentligrettslige organe Definisjon på utviklingshemming har variert gjennom tidene. Jente med maleri Foto: Hanne Engelstoft Lund Det er reist spørsmål om dette er fordi mennesker med utviklingshemming ikke er så ulike mennesker med normal intelligens, eller om det avspeiler det dilemma det alltid vil være når en forsøker å plassere mennesker i en gruppe. Den definisjonen som er sett på som den mes Slike definisjoner skal si noe om hva religion er, om religionens substans, og kalles derfor substansielle definisjoner. Et eksempel på en slik definisjon er «religion er troen på åndelige vesener» (Edward Tylor, 1832-1917). Et problem med slike substansielle definisjoner er at de ofte er for vide eller for snevre Det er ingen offentlig definisjon på dette. Noen ganger regnes tanter og onkler som dette, andre ganger ikke. Det nærmeste jeg fant en juridisk definisjon av dette var i straffeprosessloven, paragraf 122, der dine nærmeste blir definert som følgende: Ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstignede line, søsken og like nær besvorgende

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt - FH

I den forbindelse lurer jeg på hva definisjonen på uthus er? Kort fortalt ser jeg for meg at gutterommet i utseende og bruk vil tilsvare en stue. Er jeg på trygg grunn dersom jeg formelt kaller dette et uthus, og leverer kun en enkel byggemelding (med 3 ukers behandlingstid)? Mvh Frem til 1995 utarbeidet kommunene selv forslag til tettstedsgrenser basert på lokalkunnskap og kriteriene i SSBs definisjon. Denne manuelle avgrensningen ble i hovedsak revidert i forbindelse med folke- og boligtellingene hvert 10. år Eksempler på annet personell som vil kunne omfattes, er medisinske fysikere i sykehus, ufaglært personell eller andre som med spesiell kompetanse eller etter opplæring yter helsehjelp. Personell i apotek som ikke har autorisasjon eller lisens, er også omfattet av helsepersonell-begrepet dersom de utfører helsehjelp Då eg gjekk på barneskulen lærte eg ein definisjon på mobbing: «Mobbing er noko som går føre seg jamleg over lengre tid, og offeret er ofte svakare stilt, og skil seg litt ut frå dei andre.» Lærarane våre sa viss vi opplevde noko slikt, så måtte vi sei ifrå. Eg brukte mange år på å tenke på denne definisjonen

§ 1-3. Definisjoner - Direktoratet for byggkvalite

Denne definisjonen bygger på WHOs Ottawacharter fra 1986, som definerer folkehelsearbeid som «samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjo Forside Planløsning og Fasade Definisjon på 2-roms vs 1-roms. Del på Twitter Del på Facebook. Planløsning og Fasade 13 485 8 2 . 27.03.2018 15.54. Morten2; Gå til profilen; Tråd; Planløsning og Fasade 13 485 8. Saken er den at definisjonen på *armoured cables* det er snakk om. Vi leser og det same som deg om at plastnippler ikke skal brukes på armerte kabler, men definisjonen på armerte kabler er det uenighet om. Det blir påstått at disse kablene som blir henvist til her ikke er armert, men er en skjerm Et eksempel på potensiell energi er en stein som ligger på en fjellkant. Den har potensiell energi i forhold til avstanden den kan ramle ned, hvor tyngdekraften vil få den til å akselerere og gi den kinetisk energi. Kjemisk energi referer til mat som vi spiser, som karbohydrater, protein, fett og sukker

rasisme - Store norske leksiko

Jeg trenger å vite definisjonen på intern, og ekstern. da snakker jeg ikke innen data, men generellt sett. har leitet litt på google, men er ikke så flink til å velge rett søkeord når det gjelder slike ting Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012. Det var den høyeste tilveksten noensinne. Ved siste årsskiftet var det 593 300 innvandrere og 117 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge

energi - Store norske leksiko

Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge, avhengig av hvordan vi velger å måle dette. Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad vanskeligstilt på boligmarkedet. I denne artikkelen ser vi på ulike måter å måle vanskeligstilte på boligmarkedet og hvilke grupper dette. Under skal vi se på noen eksempler på definisjoner og forståelser av læringsutbytte. 2.2 Eksempler på definisjoner. Når definisjonene inngår i norske beslutningsdokumenter og rammeverk, kan vi legge til grunn at de uttrykker en offisiell forståelse av begrepet (Prøitz, 2015) Definisjoner av dybdelæring. 2. Fire premisser for dybdelæring. 3. Elevenes og lærernes kompetanse. 4. Læringsteoretiske perspektiv på dybdelæring. 5. Hvorfor er dybdelæring viktig? Forfattere: Øystein Gilje, Ørjan Flygt Landfald og Sten Ludvigsen. Teksten er basert på en artikkel publisert i Bedre skole 2018 (PDF

Thuy-Linda Luu - YouTubeNorgesglass – Wikipedia

stress - Store norske leksiko

Viktige definisjoner på frivillighet. For å kunne ha en faglig tilnærming til frivillighet og frivillig sektor som sådan er det nødvendig å avgrense frivillig engasjement fra aktiviteter i andre samfunnssektorer God helse - hva er definisjonen det? Av Iform.no november 24, 2016 16:00 God helse blir både definert som det å ha et sunt kosthold, samt det å ha trivsel og sosialt samvær. Det er helt riktig at man kan oppnå god helse av dette, men god helse innebærer så mye mer Definisjoner i § 1-1 Bokstav a: Fartøy. Med fartøy menes ethvert transportmiddel til vanns. Faste innretninger i petroleumsvirksomheten faller utenfor definisjonen, mens flyttbare omfattes Hva er definisjon på lykke? account_circle. SVAR. Besvart 16.05.2012 11:25:16. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Hei

revolusjon - Store norske leksiko

Definisjon på søsken og forhold 18.11.2015 2015 Familie Spørsmål om definisjon på økonomiske begreper 08.12.2016 2016 Økonomien din hei jeg jeg lurer på hva er U-land og I-land? hva er Definisjon på dem Etter definisjonen er det avgjørende for å bli definert som hovedleverandør, at en eller flere deler av virksomhetenes forpliktelser etter avtalen med bestiller utføres av underleverandører. Det gjøres oppmerksom på at uttrykket hovedleverandør ofte benyttes i en annen betydning i praksis Definisjon av pryd. Leter du etter meningen eller definisjonen av ordet pryd på svensk?Her, i vår definisjonsordbok, finner du betydningen. Vi fant 1 definisjoner av pryd.. pry Det var styremedlem Roar Olsen som først tok rettet søkelyset på definisjonen på «omegn» i vedtaket om sykehusstruktur på Helgeland, der det framgår a Våre definisjoner kommer med brukseksempler, synonymer, antonymer og relaterte ord. Definisjonene er også delt inn i sin respektive ordklasse. Lurer du på definisjonen har vi betydningen. DinOrdbok har samlet et stort antall definisjoner og gjort de søkbare for alle

Liste over definisjoner i TEK - Direktoratet for byggkvalite

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv Definisjon >> Definisjon. For å være sikker på at alle personene legger den samme betydningen i et begrep, slik at vi unngår misforståelser fordi ulike personer legger ulik betydning i begrepet må alle begreper defineres. En definisjon er: en setning som forklarer og avgrenser betydningen av et ord, uttrykk eller begrep så nøyaktig som. Definisjon på de legemer som finnes i et biofilter. Den aktive kontaktflaten med avløpsvannet ligger fra 100- 300 kvm. pr.m. Biofilm. Betegnelse på den tynne filmen av mikroorganismer som gror fast i biofiltre og biorotorer. Biologisk rensing Alle artikler i Store norske leksikon skal ha en ingress. Den skal gi en oppsummerende kortversjon av artikkelen, og begynne med den viktige første setningen. Ingressen skal være lettlest og fri for vanskelige faguttrykk. Målet er at ingressen på et hvert fagområde skal kunne leses og forstås av alle, selv om resten av artikkelen kan være mer komplisert

Definisjon. Hva er velferdsteknologi? «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne Hverdagsrehabilitering omfattes av definisjonen i Forskrift om habilitering og rehabilitering Kap. 2 §3: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse. Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk Det har imidlertid vært gjort forsøk på å lage noen generelle definisjoner som skal kunne fange opp mangfoldet av ulike typer veiledning. Løw (2009) definerer for eksempel veiledning som en målrettet aktivitet der veilederen har et meransvar for kvaliteten i samtaleforløpet

Definisjoner § 1-3. Opplysningsplikt § 1-4. Virkeområdet for bestemmelser som omhandler utvalgte naturtyper § 1-5 Planer på kart og dokumentasjon § 17-2. Kostnadsoverslag over refusjonsenheten § 17-3. Tekniske planer § 17-4. Definisjon av ord i Online Dictionary. Betydningen av ord. Norsk oversettelse av ord. Oversettelser av ord. ord synonymer, ord antonymer. Informasjon om ord i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum 1. lyder eller bokstaver som bærer mening og er minste enhet i en setning Ord skrives med mellomrom på hver side. med andre ord - uttrykt.. Man finner flere definisjoner, fra en snever læren om smittsomme sykdommer hos mennesket til en bred: læren om alt som kommer over populasjoner i biosfæren, altså fra for eksempel en bakteriekultur i et reagensrør til et menneskes innvirkning på alt annet liv på kloden Det finnes ikke én riktig definisjon eller én riktig måte å avgrense funksjonshemming på, men det er viktig å avklare konsekvensene av å velge en bestemt definisjon, ifølge Tøssebro. - I ett tilfelle er man opptatt av uføretrygdede, i et annet vil man kartlegge hvor mange som trenger tilrettelegging på arbeidsplassen Det anbefales at et sannsynlig tilfelle isoleres på samme måte som et bekreftet tilfelle, og at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter settes i hjemmekarantene. Les mer om definisjoner av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19: Definisjoner; Se også oversikt over siste oppdateringer i koronaveilederen

 • Van der valk hildesheim.
 • Sparkle gips hull.
 • Connect apple watch to another iphone.
 • Ting å gjøre i stjørdal.
 • Ammoniumnitrat.
 • Tørkerist ikea.
 • Vatikanstaten snl.
 • Salmaker bil.
 • Freeport kariéra.
 • Hva er vannkraft.
 • Oslo kiel lugarer.
 • Wurmkur apotheke rezeptfrei.
 • Nyheter om killer clown.
 • Schwäbische zeitung.
 • Beats solo3 wireless rosegull.
 • Sammenligne bok og film oppskrift.
 • Europeiske kolonier.
 • Statsråd lehmkuhls venner.
 • Sauna potsdam.
 • Kjæresten setter ikke pris på meg.
 • Toyota sienna preis.
 • Plutonium zerfallsreihe.
 • Wand druck biologie.
 • Theater lingen lauras stern.
 • Bmw f31 m performance.
 • Guten abend gruß.
 • Hjemmelaget tacosaus lavkarbo.
 • Gollum english.
 • Kjøre med svenske skilter i norge.
 • Grillkrydder sunt.
 • Securitas tromsø.
 • Majorstuaklinikken trolle.
 • Pyroksen.
 • Null karbo diett.
 • Sony a6000 veske.
 • Kryptert innhold kabel tv.
 • Bodenrichtwert nrw 2018.
 • Kratzbaum netto.
 • Svie og kløe i underlivet barn.
 • Gesunder lieferservice münchen.
 • Eldorado bokhandel ledig stilling.