Home

Hovedtrekk i kristendommen

Ettersom kristendommen er den desidert største religionen i verden, har kristen etikk fått stor historisk innflytelse. Flere verdier som omhandler frihet, toleranse, menneskeverd og sosial rettferdighet har i europeisk historie blitt påvirket av kristendommen Oversiktsartikkel om kristendommen. Historie Ulike retninger Kristen lære De hellige tekstene De religiøse fortellingene Ritualer Kristen etikk Sosial organisering Materielle og estetiske uttrykk Den religiøse erfaring Demografi og utbredelse Kristendommen er verdens største religion og en av religionshistoriens mest bemerkelsesverdige suksesser Enkel oversikt over kristendommens utvikling. De tre hovedgrenene står i midten (blå, rød, grønn). Protestantismen springer ut av katolisismen, og kristendommen i Midtøsten går sin egen vei mange hundre år (på 400-tallet) før det store skisma mellom Øst- og Vestkirken (i 1054) Få 100% styr på kristendom med Studienetts dyptgående sammendrag over alle de vesentlige fenomenene og begrepene i kristendommen, og still sterkt i Religion og etikk timene. Sammendragene gir deg den (

Kristendommen | Notater og sammendrag [48] Kristen etikk. Kristen etikk er forankret i moseloven, de ti bud og Jesu undervisning i evangeliene. De ti bud. De ti bud (dekalogen) ble ifølge tradisjonen overlevert til Moses på Sinaifjellet. De ti bud er sentrale i både jødedommen og kristendommen Hovedtrekk i kristen etikk (Normer og verdier i bibelen (Bibelen: viser: Hovedtrekk i kristen etik Kristendommens historie er historien om kristendommens og kirkens utvikling og endring fra sitt utgangspunkt i Jesus-bevegelsen innenfor jødedommen på begynnelsen av vår tidsregning og fram til vår egen tid. Ved overgangen til det andre århundre stod kristendommen tydelig fram som en egen religion atskilt fra jødedommen. Fra da av kan man si at kristendommens historie har sin begynnelse Kristendommen har gjennom hele sin historie ikke bare handlet om rett tro, men i høy grad også om de rette handlinger. Etter kristen oppfatning er en tro uten gode gjerninger en død tro. Etikk har derfor hele tiden vært en viktig del av den kristne teologien. Kort quiz om kristendommen. Hva kan du fra før? NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Hovedtrekk i kristendommen. kristendommen i tro og tanke.docx (14807) Kristendommen side 72-78.docx (14363) tradisjonens tro Jeg tror på..doc (27648) Kontakt. REFemin Dosent Brynildsensgate 2 Horten 3188 +47.93247147 emin_99@hotmail.com Det riktige for mennesket er å følge Guds vilje Guds vilje er god for menneskene Tre kilder til Guds vilje: Bibelen, menneskene sin egen innsikt (den naturlige lov), og Jesu eksempel. Biblisisme? Evangeliene inneholder mange historier om hva Jesus gjorde i forskjellig Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia Kristendommen er basert på tro som vei til erkjennelse. Som omtalt tidligere i boken innebærer tro at man skal godta uten å stille kritiske spørsmål, at man skal akseptere uten å vurdere om det man skal godta er sant eller usant. Man skal primært bare tro, det er endog en moralsk dyd å tro

Religion og etikk - Kristendom - etikk - NDL

Kristendommen Kompetansemål: Kristendommen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa presentere to konfesjonelle utforminge Ikke alle sto samlet bak Luthers forståelse av kristendommen, og dannet derfor egne retninger innenfor denne protestaksjonen. Det kom flere reformatorer til og alle hadde sine egne tolkninger av Bibelen. I England gikk faktisk løsrivelsen fra katolisismen via kong Henrik 8 Trosbekjennelsen fremsies av menigheten ved alle gudstjenester i Den norske kirke. Vanligvis brukes den apostoliske trosbekjennelsen som er et konsentrat av apostlenes (Jesu disiplers) undervisning Kristendommen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen ; beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk ; tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon; gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europ

Kristendommen kom til Norge. Kristendommen er en misjonerende religion. De første kristne fortalte om Jesu liv, død og oppstandelse til mennesker i sin samtid. Disse fortalte så dette videre igjen. Evangeliet om Jesus Kristus spredte seg rundt i verden som ringer i vann. Til Norge kom kristendommen i vikingtiden, som begynte rundt år 800 Reformasjonen er betegnelsen på de religiøse og kulturelle omveltningene som fant sted i store deler av Europa på 1500-tallet og som førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lutherske og den reformerte kirken.Reformasjonen startet med den tyske teologen Martin Luther (1483-1546) og hans kritikk av kirken, som først ble kjent med hans 95 teser (læresetninger) i 1517. Kristendommen har en 2000 år lang historie. Vi ser på hvordan den oppstod, ble delt i ulike retninger og hvordan den ble verdens største religion

Kristendommen - en oversikt Religioner

- Gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen - Tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon. Innhold KAPITTEL 9 Kristendommens særpreg Kap 10 Bibel og bibeltolkning Kap 11 Hovedtrekk i den kristene læren Kap 12 Kristen etikk. Utdrag Hovedsaken i kristendommen er ar Gud griper inn i historien for å frelse menneskene beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom; samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster; samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekste Hovedtrekk ved romersk katolsk ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon. Læreplanmål Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige teologiske og politiske uenigheter førte på 1000-tallet til «det store skisma»: kirkens splittelse i en vestromersk (katolsk) og østromersk (ortodoks).

Innen protestantismen har det senere oppstått et stort antall ulike kirkesamfunn og sekter (baptister, kvekere, metodister, pinsebevegelsen), som alle likevel har visse hovedtrekk til felles Den ortodokse kirke er det nest største kirkesamfunnet i verden. Den oppfatter seg også som den eldste kristne kirke, fordi den står i en ubrutt historisk tradisjon tilbake til apostlene, og at den anser Den Romerskkatolske kirke som brutt ut av Den ortodokse kirke. Å kalle kirken østlig er egentlig misvisende, siden det finnes flere ortodokse bispeseter og kirker på det Afrikanske. Den katolske kirke (av gresk: καθολικός, katholikos: allmenn eller universell), også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke. Kirken ledes av paven og definerer sitt oppdrag til det å spre evangeliene til Jesus Kristus, administrere sakramentene og drive barmhjertighetsarbeid. Den katolske kirke mener at kirken ble grunnlagt av Jesus Kristus, at dens. Den Apostoliske Trosbekjennelse - hva er en trosbekjennelse - den apostoliske trosbekjennelse - den nikenske troskbekjennelse - problemstilling Problemstilling: Disposisjon: Sammenlign den nikenske trosbekjennelsen med den apostoliske trosbekjennelsen. Drøft forskjeller o

Kap 11: Hovedtrekk i den kristene læren Kap 12: Kristen etikk Utdrag Hovedsaken i kristendommen er ar Gud griper inn i historien for å frelse menneskene. Dette er utgangspunktet for det som kalles den bibeleske fortellingen. Den bibelske fortellingen: Bibelen kan leses som ei. Det sentrale i Kristendommen: Troen på Jesus får mening i lys av den kristne frelsehistorien Frelsehistoriens innledning: felles for kristne og jøder Begynte snart for 2000 år siden Legges stor vekt på historien Kristne overtar synet til jødene helt frem til Jesu tid Jesus fødes for å frelse verden Skapelsen: Gud skaper en god verde Gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen, deriblant virkelighetsoppfatning og menneskesyn beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk Utdrag Jesus biografi: Jesus ble trolig født ca 5 år før vår tidsregning. Den jødiske gutten vokste opp i.

Han presenterer seg selv og viktige innblikk i side ved kristendommen i brevene. I brevene understreker Paulus at synd er det som skiller menneske fra gud. Døden står for motsetninger til evig liv. FRELSE. Fordi menneske gjennom synden er skilt fra gud trenger de å komme i kontakt med han og bli frelst Kristendommen har Det gamle testamentet (GT) felles med jødedommen. Ifølge jødisk tradisjon er GT inndelt i tre hoveddeler: Loven (hebraisk Torah): 1.-5. Mosebok; Profetene (hebr. Nevi'im) - de eldre profetene: Josva, Dommerne, 1.-2. Samuels bok, 1.-2. Kongebok - de yngre profetene: fra Jesaja til Malaki, unntatt Daniel; Skriftene (hebr

Den mener å ha bevart den opprinnelige kristendommen. Den ortodokse kirke kan bedre omtales som de ortodokse kirkene, for den består av en rekke selvstendige ortodokse kirker. Den ortodokse kirke er den tredje største grenen av kristendommen. Kirken er ofte kalt Østkirken. Den står sterkt i land som Hellas, Russland og andre østeuropeiske. Det nye testamente, eller NT, er den andre delen av Bibelen og består av 27 skrifter forfattet på gresk av de eldste kristne.Skriftene omhandler Jesus Kristus' liv, de første kristnes liv og misjonsvirksomhet og den tidligste kristne lære og undervisning. De utgjør den spesifikt kristne del av Bibelens kanon.. Disse skriftene kommer i tillegg til den del av den bibelske kanon som også.

Video: Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom - Filosofi i

Kristendommen Notater og sammendrag Studienett

Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kristendommen. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen; beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk; tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon; gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europ Kris Andrinopoulos og Hans Wilhelm Rossvoll-Hontvedt forklarer hovedtrekk ved etikken i kristendommen, buddhismen og islam - Det at kristendommen fremdeles skal utgjøre halvparten av faget gjør at vi alltid må sammenlikne de andre religionene, og målene, med kristendommen. Den har ofte vært det reelle sammenlikningsgrunnlaget hele veien, men selv om målene nå har endret seg, kan vi altså ikke gå bort fra dette Evolusjonsteorien er den vitenskapelige forklaringen på hvordan evolusjon (dannelsen og endringen av arter) foregår.Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (se også nydarwinisme).Evolusjonsteorien er i dag svært omfattende, og er et viktig forklaringsverktøy innenfor mange ulike fagdisipliner

Innledning. Vi i Informasjonstjenesten mottar hver eneste dag henvendelser fra skoleelever som har spørsmål angående Den katolske kirke og katolisismen (NB! det heter ikke katolismen!). De fleste spørsmålene er ganske like, derfor har vi laget en presentasjon som burde tilfredsstille de fleste. Ettersom presentasjonen er skrevet utfra dette behovet, har ordningsmessige og formelle. Gjør greie for den etiske dimensjonen innenfor Kristendommen og Islam, og sammenlign de to. Kompetansemål. presentere og drøfte ulike deminsjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk REL120 gir en innføring i kristendommen som historisk størrelse gjennom ulike tidsepoker frem mot vår egen tid. I emnet studeres allmenn og norsk kirke- og teologihistorie, og ulike kirkesamfunns praksis og teologi (konfesjonskunnskap)

Kristen etikk Kristendom Notater og sammendra

 1. Denne filosofiske retningen var sterkt på moten, spesielt i Tyskland og Frankrike, i årene etter den annen verdenskrig. De fremste tenkerne var Martin Heidegger (1889-1976) og Jean Paul Sartre (1905-1980)
 2. Jesu fødsel, hendelser i barndommen og ungdommen. Jesu dåp, årene med forkynnelse, undervisning og mirakler. Jesus Kristus dør
 3. Hva er likheter og forskjeller mellom buddhismen og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud og gudene, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn
 4. 3) Hva er de mest sentrale likhetene og forskjellene på hinduismen, islam og kristendommen? (Dette er et stort spørsmål, men nøy deg med å påpeke noen hovedtrekk.) 4) I filmen refereres det til The way of Karma. The way of God. Diskuter likheter og forskjeller på karmatro og troen på at en guddom har grep om det som skjer i livet.
 5. Presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge K8123 Kristendommen K8136 Gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen K8137 Gjøre rede for kirkens misjonshistorie i samiske områder og samisk kirkeliv i dag K813
 6. Hovedtrekk i den kristne læren. Troen på Jesus Kristus. Kristen etikk. 100. Hva er hovedsaken i kristendommen? Gud griper inn i historien for å frelse menneskene. 100. Hva kalles de to skapelsesberetningene i kristendommen? Sjudagersfortellingen og Hagefortellingen. 400
 7. - som i hovedtrekk ble det kristne gamle testamentet. I tillegg kommer Talmud som kommenterer Toraen. Denne foreligger i to utgaver, hvorav den babylonske er mest utbredt. Talmud har to deler: den sentrale opp-rinnelige muntlig overleverte læren i Mischna og den kommenterende, tolkende og analyserende Gemara. Det dreier seg om en.

Hovedtrekk i kristen etikk (Normer og verdier i bibelen

 1. Hei, jeg har skrevet en innleving oppgave hvor jeg ser på hovedtrekk ved menneskesynet i Kristendommen, Islam og Buddhismen. Jeg har kommet et lite stykke, men finner ikke særlig mye på nett
 2. Etikk i islam Spørsmål. Hvordan vil du definere grunnlaget for etikken i Islam? Kan du utdype forholdet Islam har til konkrete, etiske problemer som ikke er nevnt i Koranen
 3. Tre retninger i kristendommen. Innenfor kristendommen finnes det flere ulike retninger. Alle kalles kristne, men de tror på Gud og religionen sin på litt forskjellige måter. Her skal vi ta en titt på de tre største retningene Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene
 4. - kjennskap til hovedtrekk i Jesu liv og virke ifølge evangeliene, og til spørsmålet om evangeliene som kilder til den historiske Jesus - kjennskap til nytestamentlig tidshistorie Kristendommen er formet og formidlet gjennom en lang og mangfoldig tradisjon
 5. Historie Kilder til samisk før-kristen religion Lære Ritualer og kult Myter Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Ulike retninger Samisk religion er en samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og rituell praksis som tradisjonelt har vært utbredt blant samer i Skandinavia, Finland og Russland. Fra slutten av 1600-tallet ble det satt i gang en [
 6. Når det gjelder emner med særlig tilknytning til kristendommen, legges følgende perspektiver til grunn: KRLE årsstudium gir en akademisk innføring i kristendommen, det vil si et intellektuelt og metodisk studium av kristendommen som religion. Studiet forutsetter ikke personlig kristen tro hos studentene
 7. Kristendommen. beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen; beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk; drøfte kristendommens syn på andre religioner og.
Kristendom - kompetansemål - Damaris Skole GrsHovedtrekk i Kristen historie timeline | Timetoast timelinesProfeten Mohammed | JanMarsipan

kristendommens historie - Store norske leksiko

7.6 - beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom; 7.7 - samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster; 7.8 - samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og. Jorda vår har endret seg stort siden opprinnelsen, og er fortsatt i en konstant utvikling og forandring. Teorier om jordas opprinnelse The Big Bang er en teori om universets begynnelse og utvikling Det er en teori, det vil si at ingen kan være 100 prosent sikre på at det var slik det skjedde. Men forskerne har studert universet lenge nå og har skaffet seg masse informasjon og bevis som.

kristen etikk - Store norske leksiko

gjengi hovedtrekk i de mest sentrale bibeltekstene som blir brukt i grunnskolen gjøre rede for hovedtrekk i kristendommens historie, med spesiell vekt på perioden fra reformasjonen og fremover vise god kjennskap til viktige vendepunkt i historien som bakgrunn for seinere skillelinjer innen kristendommen og fremveksten av kristendommens konfesjone Reformasjonen kom som en motreaksjon på tvilsomme tendenser til korrupsjon i den katolske kirke. Man kunne kjøpe seg tilgivelse fra syndene (avlat) og hadde man innflytelse kunne man få andre innrømmelser fra kirken KRLE årsstudium gir en akademisk i kristendommen, det vil si et intellektuelt og metodisk studium av kristendommen som religion. Studiet forutsetter ikke personlig kristen tro hos studentene. På den ene side krever studiet analytisk distanse og evne til å gjøre kristendommen til gjenstand for vitenskapelig studium og kritisk prøving Kristendommen Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen; gjøre rede for kirkens misjonshistorie i samiske områder og samisk kirkeliv i dag; beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk; tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjo Oversiktsartikkel om buddhismen. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede

Religion og etikk - Test deg selv: Kristendommen - NDL

Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles En oversiktsartikkel om islam. Historie Ulike retninger og forgreninger Lære Ritualer De hellige skriftene Religiøse fortellinger Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Demografi og utbredelse Islam er verdens nest største religion og den yngste av de tre abrahamittiske verdensreligionene. Islam betyr underkastelse. Religionen oppstod på Den arabiske halvøyen i første. Damaris skole grs bidrar til livsnær og aktuell undervisning. Tilbyr ferdige opplegg, praktiske tips, oppgaver og bakgrunnsstoff. Har KRLE i foku Hovedtrekk i forskningen. Liv Bliksrud, Universitetet i Oslo. Kjensla av modernitet i mellomaldersk autentisitet. Karin Moe 1995. Resepsjonen av Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter utgjør et viltvoksende, heterogent og nesten uoverskuelig materiale, hvorav bare en mindre del kan sies å være bidrag til Undset-forskningen. I det følgende vil jeg gjøre noen nedslag i dette materialet. Kristendommen kom til Norge i den romersk-katolske form. I 1152 (eller 1153) ble kirken organisert med en metropolitt (erkebiskop) i Nidaros og 10 bispeseter som hørte inn under erkebiskopen: 4 i Norge, 2 på Island, 1 på Grønland, 1 på Færøyene, 1 på Orknøyene og 1 på Man med Sudrøyene

Hovedtrekk i kristendommen :: REFemi

forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, BIBELENS BUD OM Å ELSKE SIN NESTE som seg selv står svært sentralt i kristendommen og ansees av mange som. Med nettstedet Filosofi i skolen ønsker Human-Etisk forbund å gi lærere verktøy til å undervise i etikk,. kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene ; kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet ; kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse perioden Hovedtrekk i Kristen historie Timeline created by stian272. In History. 50. Oppstår kristne grupper over de meste av Romerriket 50. Keiser Konstantin sammen med keiseren i Østromerriket la en edikt i 313 en offisiell anerkjennelser av kristendommen

Hovedtrekk i kristen etikk by Gresa Topalla

Hovedtrekk i Kristen historie Timeline created by stian272. In History. 50. Oppstår kristne grupper over de meste av Romerriket 50. De første kristne var jødene De aller første kristne var jøder 100. Det kristne særpreget er formulert i oppsummering av den kristne læren, i trosbekjennelser Period:. Kristendommen forsøkte i.h.t. Gregor den stores (Pave 590-604) anbefaling å ødelegge minst mulig av i eksisterende kultur og skikk. Man skulle heller forsøke å kristne de skikker og seder som forla. Men c. dete ikke var mulig, ble skikkene og sedene helt endret, eller forbudt Canon Muratori er en av de tidligste listene over tekstene i Det nye testamente. Kilde: Wikimedia Commons Kilde: Wikimedia Commons. Utover på 100-tallet e.Kr. øker tidsavstanden til alt det som hadde hendt med Jesus i Galilea og Jerusalem, og øyenvitnene er borte Kristendommen. Jesu lære var radikal i forhold til datidas jødedom når det gjaldt synet på kvinner. Han behandlet dem likeverdig med menn. Likevel har kvinnene hatt en underordnet plass i de kristne kirkene opp gjennom historien. Et viktig argument var at alle Jesus tolv disipler var menn

Kristendom - Wikipedi

fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen. beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster Menneskesyn. I kristendommen ser man på mennesker som Guds skaperverk Det gyldne snitt er et system for størrelsesforhold med røtter tilbake til antikken. Det går i hovedtrekk ut på at hvis man deler et billedutsnitt i 9 like store deler ved å dele det i 3 både horisontalt og vertikalt, er de gylne snittene de 4 krysningspunktene for delingslinjene Religion er uttrykk for at menneskene gjennom alle tider har vært opptatt av hvor vi kommer fra, meningen med livene vi lever og hva som skjer når vi dør. De ulike religioner gir svar på disse spørsmålene. Tradisjonelt og historisk har vi som lever i norge vært knyttet til kristendommen

Kristendommen - Filosofi

- Presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfunnet og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske samfunn A. Ta spørreundersøkelsen under om religiøse forestillinger i klasse 3STC (undersøkelsen blir publisert på et senere tidspunkt) kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet ; kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse perioden Kristendommen. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen . beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk . tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon. gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europ

Human-Etisk Forbunds stiftere var opptatt av å fremheve at etikken deres hadde et menneskelig grunnlag, og valgte derfor å bruke begrepet human-etikk om forbundets idegrunnlag.. For Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme i dag nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre Elevene skal kjenne til noen hovedtrekk i kristendommens historie fram til ca 1600, inkludert noen sentrale kvinner og menn, brytninger, og sentrale bidrag til arkitektur, billedkunst og musikk. 5. klasse Eldre kristendomshistorie (Den eldste kristendommen) I opplæringen skal elevene bli kjent med. livet i de første kristne menigheten Middels Forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon. 4 3 Lav Gjengi enkelte hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon. 2 Gi en presentasjon av den norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeliv. Høy Vise innsikt i læstadianisme og samisk kirkeliv. 6

 • Bobilutleie valderøy.
 • Langeleik youtube.
 • Election german.
 • Baubetriebshof meinerzhagen.
 • Blade & soul download eu.
 • Floor plan free.
 • Ab wann ist man eine frau.
 • Ptxofficial.
 • Null karbo diett.
 • Eksamen r1.
 • Sängerin nicole krankheit.
 • Hotel zack und cody der geist von zimmer 613.
 • Før vi dør sesong 2.
 • Elefanttannpasta kaliumjodid.
 • Como se dice quien eres en ingles.
 • Når kommer varmen 2018.
 • Leonardo da vinci porträt eines musikers.
 • Gruvedrift røros.
 • Pgo tr3 50 scooter.
 • Farbe rot bedeutung.
 • Prinz leipzig.
 • Clippers.
 • Palleseng oppskrift.
 • Internship göteborg.
 • Forskyve figurer.
 • Martin hazy alder.
 • Flohmarkt münchen 2018.
 • Aura overlord.
 • Brønndreper.
 • Die brotbüchse cottbus.
 • Gerry weber roxy perfect fit.
 • Min mand skriver med anden.
 • Parkour verein köln.
 • Majorstuaklinikken trolle.
 • Vaser ikea.
 • Gefährlichste stadt der welt 2017.
 • Iran news.
 • Innskriving sykehus fødsel.
 • Bygge vannhjul.
 • 5 øre fra 1875.
 • Barriere kryssord.