Home

Gdpr innsyn

Retten til innsyn i egne personopplysninger er viktig for at du som pasient eller bruker skal ha kontroll over dine egne personopplysninger. Henvendelser om å få innsyn i egne opplysninger rettes til virksomheten som er ansvarlig for journalen du ønsker innsyn i. Det kan for eksempel være sykehuset, fastlegen eller tannlegen din INNSYN I LØNNSAVTALER - GDPR. 22.01.2019 2 Opplysninger om lønn - personopplysninger • Opplysninger om arbeidstakers lønn er personopplysninger • Utlevering av opplysninger om lønn til tillitsvalgte eller andre arbeidstakere er en behandling som krever et behandlings-grunnlag, jf. EU- forordningen om personvern artikkel GDPR for dataansvarlige: 5 viktige huskeregler om retten til innsyn/retting/sletting Hvis du driver et nettsted eller nettbutikk, vil du sannsynligvis snart oppleve at sluttbrukere benytter en av sine mye omtalte GDPR-rettigheter - for eksempel retten til innsyn, retting eller sletting Et spørsmål som kommer opp ofte knyttet til GDPR er innsyn i og sletting av personopplysninger som er lagret i eposter og andre ustrukturerte personopplysninger. Å gi innsyn eller slette ustrukturerte personopplysninger kan både være en omfattende eller komplisert oppgave. Men det å slette eller gi innsyn kan medføre ytterligere behandling av personopplysninger, som i enkelte tilfelle.

MER INNSYN: Med innføringen av GDPR i 2018 får ansatte økt rett til innsyn i dokumenter som omhandler dem selv. Dette må HR vite om ny personopplysningslov - GDPR. Med nye personvernregler får ansatte blant annet rett til innsyn i interne HR-dokumenter som rekrutteringsnotater, vurderinger og varslingssaker GDPR og innsyn Ingvild Stock-Jørgensen Jurist/informasjonssikkerhetsrådgiver, Avdeling for IT UiT Norges arktiske universitet Norsk Arkivråd 13.6.1 Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs personvernforordning.Personvernforordningen er inkorporet i den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 25. mai 2018.. Elektronisk behandling av personopplysninger. Forordningen er en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen og den nye personopplysningsloven § 16. Unntak fra retten til informasjon og innsyn og plikten til underretning om brudd på personopplysningssikkerheten § 17. Unntak fra den registrertes rettigheter ved behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse, vitenskapelige eller his... Kapittel 5. Personvernombud (§§ 18 - 19) § 18

Avsnitt 2 Informasjon og innsyn i personopplysninger. f) dersom det er relevant, det faktum at den behandlingsansvarlige akter å overføre personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon og om hvorvidt Kommisjonen har truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller ikke, eller når det gjelder overføringene nevnt i artikkel 46 eller 47 eller artikkel. Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. EU-direktiv 95/46, personverndirektiv.. Innsyn i personopplysninger (GDPR) Alle som er registrerte som brukere av fellesløsningene Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for, har rett til å be om innsyn i personopplysninger som er lagret i disse fellesløsningene. Når du søker innsyn må du velge hvilken tjeneste du vil ha innsyn i. Under. Innsyn i lønnsopplysninger i privat sektor. Lønnsopplysninger er personopplysninger. Det er i utgangspunktet kun arbeidsgiveren og arbeidstakeren som har rett til innsyn i disse opplysningene, med mindre arbeidstakeren gir samtykke til det. Det er personopplysningsloven og GDPR (EUs personvernforordning) som regulerer dette Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt (den blir også kalt GDPR, som står for general data protection regulation). Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. I Norge er det med virkning fra 20. juli 2018 vedtatt en ny Lov om personopplysninger

Rett til innsyn Datatilsyne

Før du kontakter Datatilsynet. Du bør ta kontakt med den behandlingsansvarlige (virksomhet, bedrift, firma, institusjon, foretak, forening, etc.) først dersom du mener dine rettigheter ikke er oppfylt Innsyn i bruk av personopplysninger er regulert i personvernregelverket — av både EUs personvernforordning (GDPR) og den norske personopplysningsloven. Personvern regelverket gir deg også rett til: Å be om retting dersom opplysningene er feil, å be begrensning av behandlingen, å protestere mot behandlingen eller å be om at personopplysninger blir slettet GDPR - Personvernforordningen > Kapittel III Den registrertes rettigheter > Avsnitt 2 Informasjon og innsyn i personopplysninger i henhold til denne forordning, herunder mekanismer for å anmode om og, dersom det er relevant, kostnadsfritt få innsyn i personopplysninger og få rettet eller slettet disse, samt utøve retten til å protestere Innføring av ny personvernforording GDPR - fra et HR-perspektiv. Alle arbeidsgivere behandler personopplysninger om sine ansatte på ulike måter, og er dermed underlagt en rekke plikter. Det er viktig at alle virksomheter setter seg inn i hva de nye reglene innebærer for den behandling av personopplysninger som skjer i deres virksomhet

Spørsmål om GDPR og innsyn i e-post. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal forholde seg til e-posten, kalenderen eller annen data som tilhører en person som skal slutte eller blir sykemeldt over en lengre periode Hva innebærer GDPR, EUs nye forordning for personvern, for deg som jobber med rekruttering og HR? Begrenset innsyn i innsamlede opplysninger - Kun de som absolutt trenger tilgang til opplysninger om kandidater skal ha det. Det betyr tilgangsnivåer som for eksempel begrenser innsynet til rekrutterende ledere om sensitiv informasjon

innsyn), eller at allmennheten ber om informasjon om en virksomhets behandling av personopplysninger. Disse reglene finnes i personopp-lysningsloven §§ 18 og 22. Veilederen benytter begrepene slik de er definert i personopplysnings-loven: Personopplysning: En personopp-lysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson Med den nye personopplysningsloven er innsyn i e-postkasse eller annet elektronisk materiale stilt til disposisjon av andre enn ansatte, slik som eksterne konsulenter, universitets- eller høyskolestudenter, eller frivillige og tillitsvalgte, omfattet av de alminnelige reglene i GDPR og personopplysningsloven

GDPR - innsyn. Steg 1 av 4. Rett til informasjon og innsyn. Agder fylkeskommune har plikt til å gi informasjon om behandling og omfang av personopplysninger. Dersom du er registrert hos oss har du rett til å be om innsyn i: hvilke opplysninger fylkeskommunen behandler om deg 1. Innledning En part defineres i fvl. § 2, e) som person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. En person i denne sammenheng kan være både privatpersoner, bedrifter og andre organisasjoner/ sammenslutninger. Partenes rett til innsyn i saksdokumenter etter fvl. § 18 er betydelig mer omfattende enn den rett allmennheten har til saksinnsyn etter.

Et av de viktigste momentene ved GDPR er de styrkede rettighetene til borgerne når det gjelder rett til informasjon (GDPR artikkel 13 og 14). Datatilsynet har gjengitt kravene i forordningen om hva slags informasjon som skal gis til de registrerte (de fysiske personer som vi behandler personopplysninger om) Eksempler på GDPR i barnehage og skole. Veiledere. Datatilsynet har utarbeidet flere veiledere knyttet til de nye personvernreglene. Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen. Strategien lister opp «personvern og informasjonssikkerhet» som en av fem hovedprioriteringer GDPR og behandling av personopplysninger; Innhold Arkivering og innsyn i personalsaker. Lagring av personopplysninger er underlagt ulike regler i forskjellige lover. Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 06. Jan 2020. Innsyn i personalmappen for den ansatte eller leder Lær mer om personvern/GDPR, kontrolltiltak, bruk av sosiale medier, krav til innsyn for arbeidstaker, tillitsvalgtes innsynsrett ved lokale lønnsforhandlinger, databehandleravtale og datadisiplininstruks

GDPR i rekrutteringsprosessen - IMPACT Rekruttering

Hva må gjøres Fyll ut skjema GDPR - Innsynsbegjæring Personopplysninger og send det til NIF-IT Support. Innsyn i bruk av personopplysninger er regulert i personvernregelverket. Dette er noen av de viktigste rettighetene og pliktene: Innsyn er en rettighet. Du har rett til innsyn og virksomheten plikter å gi informasjon Personvern, GDPR og innsyn Personvernerklæring for Agder fylkeskommune; Innsyn i en sak hvor du er Personvernforordningen (på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU)

EUs nye personvernforordning (GDPR) [1] ble vedtatt i april 2016. Forordningen blir norsk lov, Det er i tillegg laget utkast til egne regler om hvordan arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post, personlige lagringsområder, elektroniske utstyr og aktivitetslogger skal foregå GDPR veileder, GDPR wizard, GDRP mal, GDPR generator; kjært barn har mange navn. Denne siden hjelper deg å lage en personvernerklæring som du kan lime inn på ditt nettsted. Den nye loven stiller krav til lagring av personopplysninger samt at du opplyser om hvordan opplysningene blir samlet inn

De ansattes rett til innsyn har også en IT-teknisk side: Virksomhetens IT-løsninger bør bidra til at etterspurte personopplysninger lett kan fremskaffes og leveres elektronisk til den ansatte. Også dette kravet til «innebygd personvern» er nytt ved GDPR. GDPR NÅR ANSATTE SLUTTER; Når en ansatt slutter, opphører ansettelses­avtalen GDPR (General Data Protection Regulation), også omtalt som personvernforordningen, er en kraftig utvidelse av EUs 23 år gamle personverndirektiv, og tar inn over seg den voldsomme teknologiske. Innsyn, endring eller sletting av dine personopplysninger. Du har, som registrert i systemet, Når GDPR trer i kraft er det viktig at disse oppdateres slik at de refererer til GDPR-lovgivningen. Ønsker du å trekke tilbake din aksept så gjøres det ved å at du sletter din egen profil

GDPR for dataansvarlige: 5 viktige huskeregler om retten

I tillegg til utvidet søkerliste har søkerne rett til innsyn i søknadene, med vedlegg, til de som er innstilt eller tilsatt i stillingen. Søkeren har også rett til å få gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder faktiske opp-lysninger og vurderinger om søkeren selv. § 16 a-c inneholder en del unntak fra denne hovedregelen Du har fortsatt rett til innsyn i din egen journal, selv om du ikke ønsker at det skal skje via Helsenorge. Slik reserverer du deg mot digital visning på Helsenorge. Du kan reservere deg mot digital visning på helsenorge.no ved å endre personverninnstillingene i profilen din på Helsenorge, eller ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor Innsyn i personopplysninger (GDPR) Alle som er registrerte som brukarar av fellesløysingane Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for, har rett til å be om innsyn i personopplysningar som er lagra i desse fellesløysingane. Når du søkjer innsyn må du velje kva for teneste du vil ha innsyn i. Under.

Video: Hvordan forholde seg til krav om innsyn og sletting av

Dette må HR vite om ny personopplysningslov - GDPR

Dersom du trenger å vite hva offentlige organer driver med, kan du med offentlighetsloven i hånd kreve dokumentinnsyn. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvor grensene går for slikt innsyn: Hvilke organer som plikter å gi offentligheten innsyn, hvem som har innsynsrett, samt de viktigste unntakene fra innsynsretten. 1. januar 2009 trådte det i [ GDPR. Neste år får vi nye personvernregler gjennom EU-forordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Her vil prinsippet om transparens bli enda tydeligere enn den retten brukerne i dag har til innsyn i trafikkdata fra loggen Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Nord er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år. Du kan likevel få innsyn i pasientjournalen til barn mellom 12 og 16 år som du har foreldrerett til, ved å be om papirkopi ved å skrive ut et skjema, fylle det ut og sende det til sykehuset det gjelder 10 punkts sjekkliste for forberedelse til GDPR (se mer om hvert punkt i egne foiler) 1. Interninformasjon. Kjenner organisasjonen til det nye regelverket? 2. Kartlegging. Hvilken type personopplysninger lagres og i hvilke prosesser brukes dataene? 3. Rettslig grunnlag. Hvilket formelt grunnlag har dere for å kunne lagre personopplysninger? 4.

Jordbruk i Bygland - Bygland kommune

Personvernforordningen - Wikipedi

Funksjonalitet som ivaretar kravene i GDPR: Tilgangsstyring for innsyn i personopplysninger, helt ned på individnivå. Hver enkelt bedrift kan ved hjelp av tilgangsstyringen sikre at egne ansatte kun har tilgang til personopplysninger de skal se eller endre. Tilgangsstyringen sperrer de for annet innsyn. Passordbeskyttelse ved pålogging GDPR: Hovedpunkter •Viderefører dagens grunnprinsipper •Økte dokumentasjonskrav -Vurdering av personvernkonsekvenser -Innebygd personvern •Personvernrådgiver obligatorisk i visse tilfeller •Nye/skjerpede rettigheter -Informasjon, innsyn og samtykke -Dataportabilitet -Varsling av registrerte ved sikkerhetsbrudd -Slettin Følgende fakta gjelder for Zoom levert av Uninett: Høyskoler og universiteter i Norge som bruker Zoom, får denne tjenesten levert av Uninett AS. Zoom levert av Uninett AS er i tråd med GDPR og norsk personvernlovgivning. Zoom sentralt i USA leverer en såkalt «public» eller offentlig tjeneste. Zoom fra Uninett AS er ikke del av denne offentlige tjenesten GDPR: De åtte mest sentrale rettighetene til privatpersoner. 24.1.2018. uten kostnad og i et elektronisk format dersom du ber om det. Dataene må være lesbare for den som ber om innsyn, man kan altså ikke levere fra seg rådata. Rett til å bli slettet og glemt

GDPR og behandling av personopplysninger

Lov om behandling av personopplysninger

De nye felles personvernreglene i Europa, GDPR, fra mai 2018 betyr at du må kjenne til hva som skjer under panseret på adgangskontrollsystemet ditt. Lagring, sikkerhetsbrudd og innsynskrav. Utfordringene kan stå i kø hvis du ikke setter deg inn i de kommende reglene for personvern i den nye Personvernforordningen - General Data Protection Regulation (GDPR) GDPR helgrev 2019-10-25T18:22:12+02:00. Personvernerklæring Behandling av personopplysninger i Helgeland Revisjon AS. Når du ber om innsyn vil vi vurdere om vi kan gi innsyn uten hinder av vår lovbestemte taushetsplikt, og i tilfelle informere om personopplysningene som er behandlet

For innsyn i journaldokumenter tilhørende andre familiemedlemmer, se Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) §5-1 (GDPR) skal det etter 20. juli 2018 ikke tas betaling av pasient for kopi av journal. Unntak: Dersom du ber om flere kopier,. GDPR Er det greit å be om innsyn i ansattes epost? Postet den 19. februar 2020 av Tommy Rasmussen. Vi får fra tid til annen forespørsler om å få tilgang til eller videresende eposten til ansatte som enten er syke, utilgjengelige eller som ikke jobber der lengre Når GDPR blir innført fra 25. Mai 2018 blir det strengere regler om håndtering av personvernsopplysninger. For HR og rekrutterere som sitter på store mengder personopplysninger i søknader og CVer blir det svært viktig å sette seg godt inn i de nye reglene konkrete bestemmelser som § 6 nr 8 om innsyn i personbilder. Etter min mening er det uansett grunn til å unngå oppfatninger og praksis der personvern anføres som et lettvint argument for ikke å gi offentlig innsyn. Selv om kravet til konfidensialitet ofte vil være tungtveiende, viser personvernteorien at de GDPR. Den 25. mai 2018 trer nye EU/EØS-regler om vern av personopplysninger i kraft-Personvernsforordningen (2016/679), på engelsk kalt General Data Protection Regulation, (GDPR). Ønsker du å begjære innsyn i ditt register må du fylle ut PDF-filen som du finner til høyre på denne siden

Ny personopplysningslov - regjeringen

 1. PVN-2019-03 Innsyn i personopplysninger i et dødsbo under offentlig skifte - klage over Datatilsynets avslutning av sak. Datatilsynets referanse: A eventuelt kan be om innsyn i etter personopplysningsloven er de opplysningene og den informasjonen som er omtalt i GDPR artikkel 15
 2. Innsyn - politisk behandling. innsyn - politisk behandling før 17.juni 2019. innsyn - arealplaner. Innsyn - åpne datasett. Ønskes tilgang til saker og dokument eldre enn medio september 2012, ber vi om at det tas kontakt med publikumssenteret som manuelt kan publisere saker og dokument i eInnsyn. Offentlig postjourna
 3. Fyll ut skjema under for å be om innsyn eller sletting av dine opplysninger hos Egmont. Henvendelse om innsyn / sletting av dine opplysninger Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, få dine personopplysninger slettet eller få uriktige personopplysninger korrigert ved å sende en henvendelse til oss
 4. 3. Retting av personopplysninger, GDPR art. 16 4. Sletting/anonymisering av personopplysninger, GDPR. Art. 17. 5. Rutine for arbeidsgivers innsyn i e-post mv., personopplysningsforskriften § 9-3. 6. Særlig om sensitive personopplysninger for ansatte (fagforeningstrekk og sykemeldte arbeidstakere) 7. Rett til dataportabilitet, GDPR. Art. 20 8
 5. Rett til innsyn og retting av egne personopplysninger. (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). For ansatte. Guide for lagring og sletting av informasjon hos VID. Lagring av personopplysninger i ustrukturerte lagringsområder

Innsyn i personopplysninger (GDPR) eid

 1. 1. Introduksjon. GDPR gir omfattende rettigheter til deg. To av de viktigste rettighetene er retten til informasjon og retten til innsyn i de personopplysninger vi som virksomhet behandler om deg som er registrert
 2. personvernerklæringer lov gdpr reglene eksemple sentrale begreper samtykker help tips informasjon norge krav hvordan mal. Logg inn. retten til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte,.
 3. Spørsmålet for nemnda blir etter dette om [] kommune/[ skole] har handlet i tråd med de bestemmelsene som følger av personopplysningsloven 2018 og GDPR vedrørende registrertes krav på innsyn i personopplysninger om dem, eventuelt dem de handler på vegne av. Datatilsynets oppgaver følger av GDPR artikkel 57
 4. Fra 25. mai 2018 blir det enklere for deg som kunde i Danske Bank å få oversikt og kontroll over personopplysningene vi har registrert om deg, samt vite hvordan vi bruker dem. Det vil også bli enklere å få slettet lagrede personopplysninger dersom det er ønskelig

Brukerne skal ha mulighet til innsyn for selv å kunne kontrollere hva som lagres. Dette treffer eiere av elektroniske adgangssystemer, noe som berører deg som leverandør på flere måter: Eierne vil trolig ha behov for informasjon fra leverandøren om de nye personvernreglene Innsyn i post og saker. Fra 15.6.20 har Gjesdal kommune skiftet arkivsystem til Public 360. Du vil derfor måtte søke på to ulike måter dersom du ønsker innsyn i saker, alt etter hvilken dato du søker etter

Hvordan Asker kommune håndterer personvern, informasjonsplikt, logging, statistikk, videredistribuering og cookies (informasjonskapsler) Innsyn i egne personopplysninger: Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger. Dette betyr at du skal få vite Har du ikke mulighet til å identifisere deg med BankID på mobil kan du sende en forespørsel om innsyn til gdpr@phonero.no ..

Rett til innsyn. Dersom det behandles personopplysninger om den registrerte, skal den registrerte få innsyn i egne personopplysninger. Denne rettigheten er hjemlet både i GDPR, pasientjournalloven og helseregisterloven. I tillegg er det også bestemmelser i de enkelte registerforskriftene om innsynsrett. Rett til retting og slettin Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger. For å forhindre at personopplysninger kommer på avveie må vi bekrefte identiteten din. Du kan registrere en henvendelse her dersom du kan identifisere deg med BankID på mobil. Har du ikke BankID på mobil kan du kontakte oss på gdpr@phonero.no • GDPR åpner for at aldersgrensen for å bruke såkalte informasjonssamfunnstjenester (Facebook o.l.) uten samtykke fra foreldrene kan være mellom 16 og 13 år. I Norge er det 13 år. Hva synes du om dette valget av norske myndigheter? Rett til innsyn. Personvernforordningen (GDPR) 2018 gir deg rett til å få innsyn i opplysningene vi besitter om deg eller å gi noen andre autorisasjon til å handle på dine vegne. Du kan spørre hvilke opplysninger vi har lagret om deg, be oss om å modifisere eller korrigere opplysninger som er feilaktige,.

Lønnsopplysninger - hva kan man få innsyn i? Juristforbunde

Mai 2018 blir det innført nye regler for behandling av personopplysninger. Dette skjer som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Fra samme tidspunkt vil blant annet gjeldende personopplysningslov fra 2000 bli opphevet og erstattet av forordningen GDPR compliance med Simployer HRM. Med GDPR ble det skjerpede krav til hvordan virksomheter håndterer ansattopplysninger. Rett til innsyn, endring og sletting av personopplysninger står sentralt i det nye regelverket. Dette stiller strenge krav til oss som systemleverandør,. Arkiv, personvern og GDPR. Arkivere eller slette? EUs personvernforordning (GDPR), legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en effektiv og sikker måte til beste for individet og samfunnet som helhet Den nye personvernforordningen (GDPR) Her har vi samlet informasjon om Visma som leverandør og våre produkter, relatert til den nye Personvernforordningen (GDPR) som trådte i kraft 20.juli 2018 GDPR art. 15: Rett til innsyn i personopplysninger Pol § 17 første ledd: Unntak fra rett til innsyn så langt det vil kreve uforholdsmessig stor innsats, eller umulig/i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås Pol § 17 tredje ledd: Unntak fra unntaket Gjelder ikke dersom behandlingen får rettsvirkninger eller direkte faktisk

Hva er GDPR og personvernforordningen? - NH

1 Innledning. Temaet for denne artikkelen er offentleglovas regler om innsyn i dokumenter i personalsaker. 1 Målet er å redegjøre for når offentligheten har krav på innsyn i dokumenter som omhandler personalsaker, og når det er adgang til å unnta dokumenter fra slikt innsyn. Som det vil fremgå nedenfor, er adgangen til å unnta dokumenter fra innsyn ganske snever Behov for å sortere ut forholdet til personvernreglene • Nye personvernregler - Personvernforordningen (GDPR) og ny personopplysningslov • Behov for bevissthet og et kollektivt løft i revisjonsbransjen • Oppnå ensartet anvendelse i bransjen - Behandlingsgrunnlag - Behandlingsansvarlig eller databehandler - Den registrertes rettigheter (innsyn, sletting mv. Vurderingen etter personopplysningsloven (GDPR) Den tillitsvalgte i offentlig sektor, inklusivt helseforetak, kan kreve innsyn i medlemmenes opplysninger med grunnlag i medlemskapet i NITO. I tillegg til lønnsopplysninger om egne medlemmer kan du også kreve innsyn i lønninger til alle på arbeidsplassen GDPR virker komplisert, men det er ingen grunn til å bli urolig for de nye lovene. Bate skal følge opp hvert enkelt boligselskap som er tilknyttet oss og sørge for at alle krav oppfylles. Innsyn og formål. Enkeltpersoner har krav på å få innsyn i hva som er lagret om seg selv

Rekordstor trafikk i Digitalarkivet etter utbruddet avPersonvern - Norsk Hundehvisker

Oversikt de mest sentrale reglene i personvernforordningen (GDPR) Behandling Behandling er: enhver operasjon (handling) som gjøres med personopplysninger (ved bruk av IT eller ikke) og ikke-automatisert behandling (som papir) som inngår eller skal inngå i et register (dvs. strukturerte opplysninger etter særlige kriterier) GDPR i rekrutteringsprosessen. Hvordan skal du som rekrutterer i ditt firma forholde deg til regelen for personvernforordningen GDPR når det gjelder innsyn i intervjunotater? Har kandidaten rett til innsyn i dine intervjunotater? Ja, så lenge de finns personopplysninger i disse notatene så kan kandidaten kreve innsyn GDPR er en personvernforordning som ble implementert i EU-landene i mai 2018. I Norge fikk vi samtidig en personvernlov som tilsvarer GDPR effektiv fra juni 2018. Ordningen setter personvern høyest, og regulerer blant annet bedrifters håndtering av personopplysninger. Innsyn og korrigering Innsyn i medlemmenes personopplysninger. Alle medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger og sine samtykker. Det gis via Min Side eller ved å kontakte NITOs sekretariat. Tillitsvalgte kan få innsyn i personopplysningene hvis de gjennom vervet sitt har et saklig behov for å benytte disse opplysningene Les også: Innsyn i ansattes e-post. Databehandlere får nye plikter. Databehandlere er virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandlere fikk nye plikter ved innføringen av GDPR

 • Slåe til låvedør.
 • Geisha mustahil tuk bersama lirik.
 • Lian representativa arter.
 • Lagerhaus lagunen.
 • Klatreparken gjelleråsen.
 • Teknikk definisjon.
 • Nille stearinlys.
 • Tinkerbell 2018.
 • Club corvette sweden facebook.
 • Reindalseter åpningstider.
 • Fjärde vågens feminism.
 • Linkedin bilder posten.
 • Airparrot 2 license key.
 • Motorisk utvikling barn 0 2 år.
 • Lån til hytte i sverige.
 • Hans rustad erna.
 • Pris p piller.
 • Lig tv 2 canlı izle bedava.
 • Kjøttboller i form.
 • Ratchet & clank up your arsenal.
 • Hamburgerpresse jernia.
 • Outlook problem aftonbladet.
 • S.oliver arena würzburg kapazität.
 • Señor barriga 2017.
 • Prisliste norgeshus 2017.
 • Carl jung movie.
 • Emmanuel tú y yo canciones.
 • Sommerhus skagen.
 • Typisk norske suvenirer.
 • Fjelltur med hund.
 • Tilbud lammelår.
 • Ab wann ist man eine frau.
 • Radioresepsjonen høst 2017.
 • Kreisanzeiger büdingen todesanzeigen.
 • Academy of country music awards 2017.
 • Veranstaltungen ostsee grömitz.
 • Kultur senftenberg.
 • Aksaray malaklısı enik fiyatları.
 • Patrick bruel et estelle.
 • Museum halle kinder.
 • Sportsreportere.