Home

Stemmerett kvinner norge

Norge fulgte etter som første selvstendige land i verden til å gi kvinner stemmerett, i 1913. Danmark innførte kvinnelig stemmerett i lokalvalg i 1908 og i nasjonale valg i 1915. Under første verdenskrig endret holdningen til kvinners evner og muligheter seg i flere vestlige land, fordi kvinner ble satt inn i tradisjonelle mannsyrker for å fylle opp plassene til de som var sendt til fronten Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge foregikk mellom 1901 og 1913. Stemmerett for kvinner ble et tema i Norge i 1880-årene, og stemmeretten for kvinner ble innført gradvis.Kvinner med skattbar inntekt fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, og stemmerett ved stortingsvalg i 1907.Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved. Kvinner fikk stemmerett på like vilkår som menn i 1913. I dag gjelder stemmeretten ved stortingsvalg for alle norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret. De må også være, eller ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og stå innført i manntallet i en kommune

Den 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett på lik linje med menn. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til kampen for kvinners politiske rettigheter Kvinners stemmerett i Norge Eksempel: Før 1913 hadde ikke kvinner i Norge stemmerett. Som resultat av en demokratisk prosess ble allmenn stemmerett for kvinner vedtatt i 1913. Skjemaet nedenfor viser hvordan stemmerettsforkjemperne gikk frem. Hvordan gå frem for å oppnå stemmerett for kvinner Her fikk hvite kvinner stemmerett i 1899. Retten til å velges kom langt senere. Dessuten fikk ikke urbefolkningens kvinner og menn stemmerett før i 1962. Det første landet i verden som fikk allmenn stemmerett for kvinner på samme betingelser som for menn var Finland i 1906, deretter kom Norge i 1913 Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet

Women’s Suffrage | In Times Gone By

Kvinnelig stemmerett - Wikipedi

Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge - Wikipedi

 1. Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,75 millioner personer, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett. Kvinner hadde ikke stemmerett i det hele tatt. Valgdeltakelsen var lav i de første stortingsvalgene. I de siste valgene har vi sett at kvinner stemmer i større grad enn menn
 2. Stemmerett for kvinner. Den 11. juni 1913 ble universell stemmerett enstemmig vedtatt av Stortinget. Dermed fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår med menn. De første kravene om kvinnestemmerett i Norge ble reist i 1880-årene, og kvinner begynte da å organisere seg for sine rettigheter
 3. Fordringen på stemmerett for kvinner er reist i forbindelse med en rekke andre krav, som angivelig går ut på å skaffe kvinner en friere stilling i samfunnet. Den bevegelse som har tatt opp samtlige av disse kravene i sitt program - den såkalte kvinnebevegelse, går ifølge dens forkjemperes fremstilling ut fra den kjente setning: «Frihet, Likhet og Brorskap» og utleder krav om full.

I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene. På denne tiden begynte kvinner å organisere seg for sine rettigheter, og i 1885 ble Kvinnestemmerettsforeningen stiftet Allmenn stemmerett for menn ble innført først i 1898, og kun i 1901 begynte prosessen som gradvis ga kvinner stemmerett på lik linje med menn. Tegning av drakter fra Kinsarvik i Hardanger av Johannes Flintoe, ca. 1822. Foto: Nasjonalmuseet/CC BY-NC. Siden Norge frem til 1814 hadde vært en del av det danske statsområdet, var det heller. 1913: allmenn stemmerett for kvinner ved alle valg. 1920: stemmerettsalderen satt ned til 23 år. 1946: stemmerettsalderen satt ned til 21 år. 1967: stemmerettsalderen satt ned til 20 år. 1978: stemmerettsalderen satt ned til 18 år. 2011: Forsøksordning i 20 kommuner med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsval

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

Men Norge ble den første suverene stat i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Det fantes likevel fortsatt noen begrensninger i den stemmeretten som ble innført i 1913. Folk som mottok støtte fra fattigkassa fikk ikke lov til å stemme Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har både norske og utenlandske statsborgere stemmerett. Du må være over 18 år eller fylle 18 år i valgåret. Dersom du er utenlandsk statsborger må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene. Unntaket er de nordiske landene, hvor du må ha bodd i Norge siden 30. juni

100 år med stemmerett for kvinner - kvinnelige prester. 11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som men

Gradvis får kvinner stemmerett. Ved valget i 1901 var det kvinner slik Høyre ville, de fikk delta i valg etter prinsippet om å være kvalifisert. Men kravet om allmenn stemmerett for kvinner vokste fram og ved valget i 1913 fikk vi allmenn stemmerett også for kvinner. Helt fram til 1919 blir suspensjonen for fattige opprettholdt På dagen 100 år siden kvinner i Norge fikk, som fjerde land i verden, stemmerett, advarer både Stortinget mot å tro at kampen for likestilling og allmenn deltagelse er over Debatten om saken ble langt kortere i 1913 enn i 1890, og forslaget om stemmerett for både menn og kvinner ble enstemmig vedtatt. Oversikter over kvinner i Stortinget I forbindelse med at Stortinget den 17. mars 2011 markerte at det var 100 år siden Anna Rogstad møtte som første kvinnelige stortingsrepresentant ble det laget en rekke oversikter over kvinner i Stortinget i Perspektiv 01/11 I 1884 ble den første kvinneorganisasjonen i Norge (Norsk Kvindesagsforening) stiftet, og året etter ble kvindestemmerettsforeningen etablert. Norge møtte mindre motstand mot kvinnelig stemmerett i forhold til andre land, og i 1913 ble stemmeretten endelig allmenn for kvinner. Kilder: Daria. (u.d.). Hentet 12 14, 2011 fr Først i 1913 fikk kvinner stemmerett. I dette kildeutdraget, fra dabattene i Stortinget i 1890, får du innsikt i to representanter fra partiet Høyre sitt syn på kvinner og hvordan samfunnet ville endre seg til det verre dersom kvinner fikk stemmerett

For kvinnene tok kampen litt lengre tid. Kvinner med en viss skattbar inntekt, eller som var gift med menn med en slik inntekt, fikk stemmerett i 1907. Dette gjaldt rundt halvparten av alle kvinnene over 25 år. I 1913 fikk alle kvinner over 25 år stemmerett. I europeisk sammenheng ga Norge arbeidere og kvinner stemmerett relativt tidlig Norge var blant de landene der kvinner fikk stemmerett forholdsvis tidlig. Blant de nordiske landene var det i Finland denne demokratiske reformen først ble gjennomført, der fikk både menn og. Fordi kvinner ikke har stemmerett kan de ikke være handelsborgere. De har heller ikke lov til handel med utlandet. Hensikten med denne loven og håndverksloven (fra 1839) var å skåne familefedre og staten for de økonomiske byrdene ved å måtte forsørge enslige ugifte kvinner Norske kvinner hadde fått stemmerett seks år tidligere, og dermed tatt skrittet fra den hjemlige, private sfæren og ut i samfunnet og offentligheten for fullt. Likevel var det mye som gjensto. I sin artikkel om kvinnerollen i Norge mellom 1814 og 1920, beskriver Knut Dørum hvordan synet på kvinnen endret seg, ikke bare i én retning Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK-OG AKCIDENSTRYKKERI . Takk I 1963 er det 50 år sidan kvinnene i Norge fekk ålmen stemmerett. I samband med dette jubileet vil forslag, innstillinger og ordskiftene om kvinnestemme ­ retten bli.

Kampen for kvinners stemmerett - stortinget

 1. 100 år med stemmerett for kvinner - kvinner i forsvaret. 11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken
 2. st takket være disse glødende ildsjelene
 3. Med 1800-tallets kvinner.På vei til stemmerett har Aasen fullført arbeidet ho byrja for 20 år sidan med Driftige damer, ei kvinnekulturhistorisk reise gjennom seks bøker frå europeisk mellomalder til norsk kvinneleg røysterett i 1913.- Guri Kulaas, Klassekampen. Med imponerande overblikk gir [Elisabeth Aasen] oss oversikt over eit mangfaldig hundreår der kvinnene kjempa seg plass i.
 4. Verdenskrig ut 1.verdenskrig 1814 1839: 1860 1866: 1880-1890 årene 1901: 1903 1904: 1909 1910: allmenn stemmerett 1912 1912-1913 1913 1913: Stortingsvalg 1914 1917 1918 1920 1922: 1928 1961: Den første kvinnelige prest 23.februar 30 år 40 år 8.mars 8.mars 2020-Den internationale Kvinnedagen:begrenset å arrestere å bedre å drive å få å komme å kunne å rekruttere kvinner å utvide.
 5. I Norge handler likestillingen mellom kvinner og menn om at det skal være like rettigheter for alle. Jeg er en jente på 16 år, og jeg mener det er likestilling i Norge, men samtidig er vi langt i fra like. I Norge har jenter like mye rett til å gå på skole som gutter. Når det gjelder stemmerett, har kjønn ingenting å si
 6. I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913, i USA i 1920. Det siste landet som har innført kvinnelig stemmerett er Saudi-Arabia, for lokale valg. I Europa innførte Liechtenstein kvinnelig stemmerett.

Begrenset statsborgerlig stemmerett. I konstitusjonskomiteens innstilling fra 1907 ble det referert til den levende interesse og fedrelandskjærlighet som norske kvinner ga utrykk for ved folkeavstemningen i 1905. Under voteringen i Stortinget 14. juni 1907 ble forslaget om begrenset stemmerett for kvinner bifalt med 96 mot 25 stemmer Men Norge ble den første suverene stat i verden der kvinner fikk allmenn stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. Det skjedde i 1913. Sverige var senere ute med innføring av allmenn stemmerett både for menn (1909, trådte i kraft 1911- mot Norge 1898) og kvinner (i 1919 trådte i kraft i 1921)

OM STEMMERETT, KVINNER OG SAMFUNNSENGASJEMENT av Ole Peder Kjeldstadli. I 2013 er det hundre år siden kvinnene i Norge fikk alminnelig stemmerett. Men like- vel hadde ikke alle innbyggerne i Norge over en viss alder fått stemmerett Kvinner demonstrerte derved vilje til politisk makt og stemmerettens berettigelse. Det er en viktig årsak til gjennombruddet i 1907. I 1913 ble verket fullført. Norge skulle bli blant de første land i verden der kvinner fikk stemmerett til nasjonalforsamlingen. Hvorfor MDGs kvinnenettverk ba om stemmerett - ble nedstemt - Det er en av de tingene som er flott med Norge GKs leder understreker overfor Nettavisen at hun synes kvinner er godt.

I Finland fikk både menn og kvinner stemmerett i 1906. - Vi var ikke det første landet, men vi kan derimot skryte på oss at vi var den første helt selvstendige staten hvor kvinner fikk stemmerett, sa Blom. Hun mener dermed Norge bidro til å sette i gang en bølge der flere selvstendige stater kom etter For å stille til valg som kommunestyrerepresentant i Norge, må man være 18 år. For motstanderne av stemmerett for 16-åringer er sammenhengen mellom valgbarhet og stemmerett et viktig argument. — For meg er valgbarhet et avgjørende prinsipp, sier Tonning Riise i Unge Høyre. Som 16-åring kan man ikke stille til valg til kommunestyret selv Kommunal stemmerett var regulert i formannskapslovene, ikke i Grunnloven, og var dermed enklere og raskere å endre. Grensen for å stemme gikk ved en inntekt på 300 kroner på landet, 400 i byene, enten alene, eller i formuesfellesskap med en mann. Omtrent 40 % av alle voksne kvinner fikk stemmerett da, og ca. 100 ble valgt inn i kommunestyrene

Fra union til selvstendig nasjon | Sutori

I 1963 satt det 6 prosent kvinner i kommunestyrene og 8 prosent på Stortinget. I dag blir kvotering av kvinner i politikken brukt i mer enn halvparten av alle verdens land - land som ikke har tålmodighet til å la prosessen ta like lang tid som den har tatt i Norge. Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge Det var også vanlig at kvinner hadde strengere vilkår for å få stemmerett enn menn, for eksempel ved at bare gifte kvinner fikk retten. I Sverige ble stemmerett for skattebetalen- de kvinner innført med frihetstiden i 1718, men ble trukket tilbake i 1771. Det første stedet som innførte kvinnelig stemmerett var New Jersey

Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt - Store norske

9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner 100 år Etter vedvarende misnøye med at den nystiftede «Norsk Kvindesagsforening» (1884) ikke tok initiativ til å arbeide for kvinners stemmerett, tok kvinnesaksforkjemperen Gina Krog saken i egne hender Norge til EM etter seier i Wales: - Det er utrolig godt. 27.10.2020 Thomas Brekke Sæteren Frida Maanum ble matchvinner da Norge slo Wales 1-0. Seieren betyr at Norge er klare for EM i England Stemmeretten i Norge - litt historikk:. 1814 : I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år hadde slik rett til å stemme

11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Arbeidet for allmenn stemmerett pågikk over mange år, og var en sak mange engasjerte seg i, både for og imot Det er flere ulike valg i Norge. Et felles krav for alle valgene er at du må være 18 år eller eldre for å kunne stemme. Du har stemmerett fra det året du fyller 18. Det vil si at du har stemmerett hvis du er 17, men blir 18 år i valgåret. Stortingsvalg. Du kan stemme ved stortingsvalg hvis du er norsk statsborger og er 18 år eller eldr Vi nærmer oss slutten på årets stemmerettsjubileum, 100-årsfeiringen av året da kvinner fikk stemmerett i Norge. Vi står samtidig foran et nytt jubileum, 200-årsjubileet for Grunnloven Stemmerett for kvinner. På 1800-tallet oppstod en rekke kvinnebevegelser som kjempet for å forbedre kvinners kår og for samme politiske rettigheter for kvinner og menn og likestilling i arbeids- og samfunnslivet. På nettstedene nedenfor kan du lære mer om kampen for at kvinner skulle få stemmerett i Norge. Oppgave allmenn stemmerett før i henholdsvis 1971 og 1984. Det kan også nevnes at Norge var den første selvstendige stat i verden der kvinner fikk allmenn stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. 8 Som vi ser av fotografiet, ble de kvinnelige stemmerettighetsforkjemperne i Norge ansett som forbilder for sufragettene i New York.9. Representasjo

Helt fram til andre verdenskrig var det å ta tjeneste det mest vanlige lønnsarbeidet for kvinner i Norge. I dag finnes det nesten ingen norske kvinner som jobber som hushjelp. Men oppgavene til au pairen Jacky fra Filippinene er kanskje ikke så ulike de som tjenestepikene hadde? Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge Da allmenn stemmerett ble gitt kvinner i Norge i 1913, jobbet organisasjonen med å mobilisere kvinner til å bruke stemmeretten. Foreningen ble oppløst i 1938. Her fra et møte på Lillehammer, ukjent dato. Foto: Alvilde Torp/Nasjonalbiblioteket/CC PDM

Etter mange års kamp ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge i 1913. Kvinnesakskvinner og stemmerettsforkjempere kunne endelig juble over nyvunne politiske rettigheter Etter en to dager lang debatt avga stortingsrepresentantene sine stemmer. 44 stemte for at kvinner skulle få stemmerett, 70 imot. De fleste som var for kom fra partiet Venstre. De fleste i Høyre var imot. Du kan lese fremleggene til komiteen som hadde behandlet saken i Stemmerett for kvinner - behandling i Stortinget. Del 1 Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen også kan avlegge stemme En rettshistorisk gjennomgang av stortingsdebattene om allmenn stemmerett for kvinner kan bidra med viktig innsikt for forståelsen av vårt demokrati; historisk, i dag og for fremtiden. Stemmerettsdebattenes . aktualitet i Norge i dag fremgår både av diskusjonen om stemmerett for 16-åringer og av diskusjonen om vilkår for statsborgerskap. «Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fylt 25 Aar , og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde seg der.»Denne endringen i Grunnloven kom først på plass for hundre år siden, 11. juni 1913.Første grunnlovsforslag om stemmerett for kvinner ble fremmet i 1886.I løpet av disse 27 årene fikk kvinner begrenset stemmerett ved kommunevalg (1901.

Rasjoneringskø Støren - Kildenett

Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 - Store

Andelen kvinner i Norge har ikke vært så liten siden folketellingen i 1769. I 2010 ble vi for første gang flere menn enn kvinner i Norge, og sånn kommer det mest sannsynlig til å være i overskuelig framtid Møt russiske kvinner i Norge. Hvis du er interessert i å møte russiske kvinner i Norge og via Internett, har du kommet til rett sted. Finding Love gir deg den komplette oversikten over hvordan og hvor du kan møte russiske kvinner. Hvis du vil møte en russisk kvinne, kan det være en utfordring å gjøre det i Norge Misjonskirken Norge ble stiftet i 1884, som en menighetsbevegelse med fokus på misjon. Kirkesamfunnet består i dag av over 90 menigheter over hele Norge

Vold mot kvinner i Norge. Vold er et menneskerettighetsproblem som rammer kvinner i alle land - også Norge. I mai 2014 offentliggjorde Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) en rapport som viser at vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen, og at også vold i nære relasjoner rammer mange Det er kjent at etter kvinner fikk stemmerett så gikk Statens sosiale utgifter kraftig opp. Kvinner generelt vil heller ha økonomisk sikkerhet fremfor frihet og stemmer i dagens samfunn oftere på venstresiden enn menn. I Norge handler politikk og dermed stemmerett grovt sagt om fordeling av skatteinntekter Stemmerett for kvinner ble enstemmig vedtatt i Stortinget i 1913. Vedtaket (side 1599) ga stemmerett til kvinner over 25 år, som hadde vært bosatt i Norge i minst fem år og oppholdt seg her. De samme kravene gjaldt for menn. Personer som mottok «fattigunderstøttelse» fikk ikke lov til å stemme, og dette gjaldt for flere kvinner enn menn Kvinner er i mindretall i de fleste av verdens nasjonalforsamlinger. Dette er et stort problem, fordi kvinner ikke får påvirket de viktige avgjørelsene som tas i nasjonalforsamlingene. Rwanda, Bolivia og Cuba er blant landene med flest kvinner i nasjonalforsamlingen. Kvinner er også i stor grad ekskludert fra regjeringer

Stemmerett - Valgdirektorate

Allmenn stemmerett for kvinner i 1913. De største endringene i stemmerettsreglene ved stortingsvalg skjedde i en kort periode rundt det forrige århundreskiftet. Det begynte med noen mindre justeringer i § 50 i Grunnloven i 1884 og sluttet med innføringen av allmenn stemmerett også for kvinner i 1913 Misjonsforeningene kom til å bli skoler for kvinner i organisasjonsdemokratiet, selv om de i foreningene først fikk stemmerett og ble valgbare til styrer først etter 1900, forteller Dørum. - Det kom mye spennende forskning om veien til kvinners stemmerett i løpet av jubileumsåret 2013, men den var til dels litt nærsynt - Vårt bidrag til markeringen av 100 års jubileet for stemmerett for kvinner i Norge, er å se dette i en større kontekst - vi studerer kvinnekamp på tvers av tid og landegrenser, sier Hilde Sandvik, førsteamanuensis ved IAKH og leder av 2013-prosjektet.. Fra stemmerett i 1913 til politiske rettigheter for kvinner i dagens Syria Gjør Norge rikere. Uten kvinner i arbeid hadde Norge vært 3300 milliarder kroner fattigere. Og dersom kvinner i dag jobbet like mye som menn gjør, hadde vi vært enda 2300 milliarder kroner rikere

Kvinner fikk stemme, men ikke bestemme | KildenKvinnelige professorer i hundre år - Apollon

stemmerett - Store norske leksiko

Kvinner tjener mindre, steller mer hjemme og er sykere. KVINNEDAGEN: Under 8. mars-toget i Bergen i 1975 hadde de flere av de samme kampsakene som i dag. 43 år senere har kvinner og menn fremdeles ikke like vilkår for å lykkes i Norge I 1913 fikk kvinner stemmerett, og på den tiden var det sett på som radikalt, og mange protesterte, spesielt menn. Nå står vi i nøyaktig samme situasjon, men med andre skillelinjer. En rekke eldre mennesker synes nå det er galt at 16- og 17-åringer får stemme Stemmerett for kvinner i norge og sverige Det er en benk. I 1890 ble stemmerett for norske kvinner del opp til debatt i Stortinget. Den som bequemmest er, lad dem ved Roret staae. Kvinnestemmeretten i Vestfold 1890 - 1913. Men KSF forberedte seg grundig. Your consent to our cookies if you continue to use this website * Norge fikk allmenn stemmerett som et av de første selvstendige land i verden. Kampen om unionsoppløsningen spilte en viktig rolle. Da det ble klart at kvinner ikke fikk delta i folkeavstemningen i 1905, organiserte kvinnebevegelsen, med Fredrikke Marie Qvam i spissen, en omfattende underskriftsaksjon, «Kvinnenes folkeavstemning», som ble et vendepunkt i stemmerettskampen Da kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, hadde de allerede hatt stemmerett ved menighetsmøter i Den norske kirke og i Det Norske Misjonsselskap i ti år. Ingrid Bjerkås blir Norges første kvinnelige prest i 1961

100 år siden USAs kvinner fikk stemmerett ABC Nyhete

Un día como hoy: 21 de Diciembre – Inspimundo

Stemmerettens historie - NRK Norge - Oversikt over nyheter

Selvmord i Norge - status og utvikling. I 2018 ble det registrert 674 selvmord i Norge, 472 hos menn og 202 hos kvinner. Dette er en økning i selvmord sammenlignet med de seneste årene og er det høyeste tallet vi har sett siden 2001 Kriteriene for stemmerett har vært i stadig endring. I 1913 fikk kvinner stemmerett, i 1919 kunne også de som mottok fattigstøtte få stemme. Stemmerettsalderen har også endret seg: i 1920. Gjennom historien har vi flere ganger utvidet hvem som får lov til å stemme. I 1913 fikk kvinner stemmerett. På den tiden ble det sett på som radikalt og mange protesterte, spesielt menn. Nå står vi i samme situasjon med andre skillelinjer. En rekke folk synes det er galt at 16- og 17-åringer skal få stemme Norge var faktisk et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Mange stae og pågående damer banet vei for hvor vi vi står i dag - og det startet før 1913. De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene. Menn fikk allmenn stemmerett i 1898 stemmerett for 16-åringer 181 av Guro Ødegård Land med stemmerett for 16-åringer 183 Stemmerettens utvikling i Norge 185 Debattene for og imot redusert stemmerettsalder 187 Demokratihensyn 190 Modenhet 192 Andre rettighetsbaserte aldersgrenser 193 Konstitusjonell praksis 194 Valgdeltagelse og modenhet: forskningsbasert

Stemmerett - Wikipedi

Stemmerett har alle de personer som har rett til å stemme ved valg, og er ved valg til nasjonale eller regionale besluttende myndigheter med noen få unntak utelukkende knyttet til alder.I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år, som også er myndighetsalderen. Ulike land opererer med ulike unntaksbestemmelser Inntektsavhengig stemmerett. I 1901 fikk mange kvinner i Norge stemmerett ved kommunevalg. Noen av forutsetningene var de samme for både kvinner og menn, nemlig at de måtte ha fylt 25 år, ha bodd i Norge i minst fem år, ha norsk statsborgerrett og ha bodd i vedkommende kommune i minst to år

Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden

1901: kvinner fikk begrenset kommunal stemmerett. Dette inkluderte kvinner som betalte skatt over en viss sum, og kvinner som var gift med en mann som betalte slik skatt. Reglene gjaldt for kommunevalgene i 1901, 1904 og 1907. Stemmeretten omfattet også retten til å velges til kommunestyret. 1907: kvinner fikk begrenset stemmerett ved. Stemmerett for kvinner i danmark; Er Barnet i Livs Fare, efterat det fuldkommeligen født er, da maa Jordemoderen det døbe med Vand, og ikke andet, om Præsten ikke er ved Haanden, eller nogen skikkelig Mands Person, som er kommen til Skielsalder. Jordmorvesenet anses å være formelt opprettet i Norge ved reglement av 21. november 1810 for. Helse og redningsskøyter før stemmerett i Nord-Norge Vadsø, Vardø og Hammerfest hadde høyere valgdeltakelse blant både menn og de kvinner som hadde stemmerett sammenlignet med bybefolkningen i resten av landet, og i seks av 18 kommuner var deltakelsen høyere blant kvinner enn blant menn Kvinner har mye høyere sykefravær enn menn og slik har det vært i mange år.. Hvorfor, er det ingen som helt vet. Forskere har tidligere sjekket om blant annet graviditet og høye krav både på jobb og i familien kan forklare kjønnsforskjellene, men de har ikke blitt særlig klokere

To sterke trønderske kvinner – ei husfrue, korridorenes

Stemmerett for kvinner i hundre år - Apollo

Mange kvinner har et dårlig selvbilde og bruker mye tid og penger på sminke, hår og klær. Noen gjør kirurgiske inngrep og fikser på utseendet. Kvinnekampen har ført til store forandringer, men kampen om kroppen - er den egentlig tapt? Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. For å markere dette har fire kvinnelige programskapere laget denne dokumentarserien Kommentaren: Kvinner i nord: Fra stemmerett til stemmekraft. Marika Andersen fikk nok av menns dominering av både debattpaneler og villmarkstilbud. Akkurat som da vi for fem år siden feiret kvinners stemmerett i Norge har de mange britiske hurrarop funnet sitt motstykke i alvorlige og viktige samfunnsdiskusjoner Utnevnelsen av Brundtlands regjering, med åtte kvinner og ti menn, var den første begivenheten der Norge framsto som likestilt overfor omverdenen siden innføringen av allmenn stemmerett i 1913, ifølge Danielsen Fr. dokumentar. De var ikke horer eller prostituerte, men kvinner som slåss for stemmeretten. Historien om fem kvinner, de såkalte suffragettene, illustrerer hvordan kampen for like politiske rettigheter ble kjempet i Storbritannia. Kvinnene brukte lovlige og ulovlige metoder, moderne strategier og risikerte livet. De hadde bestemt seg for at kvinner måtte få rett til å delta i.

- Norge er verdens mest feminine land - bortsett fra SverigeHareid kommune | Kulturnett Møre og Romsdal
 • Velour putetrekk hotellpute.
 • Sternzeichen gesichtszüge.
 • Dampovn ikea.
 • Meny master min side.
 • Danske slottet.
 • Stjernebilder snl.
 • Budweiser innhold.
 • Lamborghini norge.
 • Kverneland bil bergen.
 • Kiosk ord.
 • Roman god of death.
 • Kilereseksjon tånegl.
 • Overdekt winkelcentrum freiburg.
 • Studentenwohnheim bremen uni.
 • Jofama norge.
 • Lysrør fungerer ikke.
 • Stamcelletransplantasjon rikshospitalet.
 • Brakar linje 51.
 • Webcam platz der alten synagoge.
 • Exmatrikulation hhu.
 • Raffinaderier göteborg.
 • Carena double swing pris.
 • Sportsreportere.
 • Giganotosaurus zähmen.
 • Grensekontroll svinesund 2017.
 • Antibiotika uten resept spania.
 • Kverneland bil bergen.
 • Lysåpning kryssord.
 • Gi han tid til å savne deg.
 • Beckers immobilien kreis heinsberg.
 • How to make a bow tie.
 • Reddit movies stream.
 • Værelse kryssord.
 • Kindle unlimited wie lange ausleihen.
 • Hva er bedre enn ti fugler på taket.
 • Fleggaard süderlügum.
 • Flå høne.
 • Positiv organisationskultur.
 • Softlan rosa.
 • Likviditetsgrad definisjon.
 • Prinz leipzig.