Home

Veileder til forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst

Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i rammer. Under hver ramme er det gitt kommentarer til den enkelte paragraf. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Denne bestemmelsen understreker viltloven § 1 om formål og § 19 om human jakt, fellings- og fangstutøvelse. Hensikten med bestemmelsen er § 8. Obligatorisk jegerprøve. Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt, felling eller fangst utøves ha bestått jegerprøve i henhold til denne forskrift, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet Norge, og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst bygger på disse prin­ sippene. Siden 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Denne opplæringen har bidratt til god kunnskap om jakt og fangst hos den enkelte jeger og fangstmann Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst!! § 26a. Vilkår for å jakte hjortevilt og bever! Jaktlag som deltar i jakt etter elg, hjort og bjørn skal utpeke en ansvarlig jaktleder. Valdansvarlig plikter å melde jaktleders navn og adresse til kommunen før jaktlaget starter jakta jakt, felling og fangst i Norge, og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst bygger på disse prinsippene. Siden 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Denne opplæringen har bidratt til god kunnskap om jakt og fangst hos den enkelte jeger og fangstmann. Bestemmelsene i forskriften retter seg først og

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - Lovdat

 1. Ny oppdatert veileder og instruks til forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst ligger nå som vedlegg her nederst på siden. Veilederen og instruksen er nå oppdatert i forhold til de nye reglene for ettersøkshund, ettersøksekvipasjer og instruktører ettersøk
 2. NaCL > Nyheter > Ny veileder til utøvelsesforskriften Miljødirektoratet har nå oppdatert veilederen til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Denne versjonen inneholder alle endringer, og omtaler blant annet jegerprøvebestemmelsene, NaCL AS sitt ansvar for utdanning og oppfølging av instruktører
 3. gratis jakt for personer som etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst § 6 helt eller delvis skal slippe å betale for jaktkort, 6. sesongkort, 5-dagers og ukekort (7 dager) i perioden fra 1. januar til jakttidens slutt og dagskort i regulert periode
 4. melsene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, og forskrift om jakt- og fangsttider gjelder også ved jakt på dåhjort. b) tellende areal Tellende areal er det arealet som legges til grunn ved tildeling av fellingstillatelser. For rådyr, elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst sier noe om det meste som har med jaktutøvelsen å gjøre. Hvor gammel man må være, jegerprøveopplæring, lisensfelling, hva man kan bruke av våpen og ammunisjon under jakt, skyteprøve for storviltjegere, bruk av jakthund og enda mer Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27. ETTERSØKSPLIKT, FORFØLGINGS-RETT OG AVLIVING AV SÅRET STORVILT: Den som under jakt eller forsøk på felling skadeskyter storvilt eller kongeørn, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Vedkommende plikter å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke Klima- og miljødepartementet fastsatte 8. september endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv. Publisert 18.09.2020 Endringene innebærer at fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv under lisensfelling og at fysisk tilsyn med fangstredskap på visse vilkår kan erstattes med kamera kombinert med elektronisk overvåking På temasiden til Miljødirektoratet (Jakt og fiske) finner du svar på tema som omhandler jakt og fangst, herunder jegerprøven og hvem som arrangerer kurs. Bestemmelser om jegerprøven finner du også i Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med tilhørende kommentarer, instrukser og avtaler

Oppdatert veileder og instruks til forskrift om utøvelse

 1. utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst). Departementet foreslår for det første endringer i naturmangfoldloven § 17 k nyttet til nødvergebestemmelsen, som omfatter at vilt kan avlives når det må anses påkrevd ve
 2. Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) og forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst)
 3. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst stiller krav om at jaktlag som jakter elg, hjort og bjørn skal ha en jaktleder. Jaktlederens oppgaver vil være å koordinere jakt og felling, og påse at utøvelsen foregår sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med offentlige bestemmelser
 4. Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Miljødirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst på høring. knyttet Miljødirektoratet ser behov for en presisering av regelverket og modernisering av begrepsbruken til.
 5. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 22. mars 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 20, § 23, § 24, § 26 nr. 1, 3, 6 og 10, § 39, § 42 og § 50, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF)
 6. Forskrift om endring i forskrift av 22. 03. 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Hjemmel:Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 22. mars 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 20, § 23, § 24, § 26 nr. 1, 3, 6 og 10, § 39, § 42 og § 50, jf
 7. Det foreslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 fellingsmetoder for jerv. naturmangfoldloven, I forbindelse med høringen har KLD utarbeidet et høringsnotat - Forslag til endringer i rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

om utøvelse av jakt, felling og fangst. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst ble fastsatt 22. mars 2002. Den gang ble åtte forskrifter slått sammen til en, slik at alle bestemmelser som omhandler og regulerer jakt, felling og fangst ble samlet. Dette gir en enkel og god oversikt for jegerne. I tillegg ble detaljene tatt ut av. Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst «Droner som brukes i forbindelse med jakt defineres av Luftfartstilsynet som et luftfartøy. Jakt har et selvstendig formål som ligger utenfor begrepet; «brukes utelukkende for rekreasjon, sport eller konkurranse». Formålet med jakt, felling og fangst er å høste av Jegerprøven. Kommunene har ansvar for å arrangere minst en årlig jegerprøveeksamen om våren og ved behov om høsten. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i jegerregisteret, skal før utøvelse av jakt, felling eller fangst ha bestått jegerprøven i henhold til: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 8, utdypet i veileder M-520, 2016 Kapittel 3 side 8 og side 34 Forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Miljødirektoratet ser behov for en presisering av regelverket og modernisering av begrepsbruken knyttet til jegerprøven. I tillegg er det et økende fokus blant jegere for å benytte blyfrie kuler til jakt 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 26 nr. 3 og § 39, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592. I I forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst gjøres følgende endringer: § 9 nytt 2. ledd skal lyde: Kurset skal være på 30 timer. Den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres ve

Ny veileder til utøvelsesforskriften NaC

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

Totalforbudet mot bruk av blyhagl er opphevet med virkning fra 16. juli 2015. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er endret slik at det er tillatt å benytte blyhagl til jakt på jaktbare arter som ikke hovedsakelig oppholder seg i våtmark av jakt, felling og fangst. Meldingsdelen inneholder i til-legg en orientering om vurderinger av lisensfellingspe-rioden for ulv. 1.2 Høringen Klima- og miljødepartementet sendte 6. juni 2019 på alminnelig høring forslag til endring i naturmang-foldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Forskriftens fulle navn er Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun.Den gjelder for fem påfølgende jaktår, og dagens versjon gjelder fram til 31. mars 2017 ; melsene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, og forskrift om jakt- og fangsttider gjelder også ved jakt på dåhjort For avliving av grevling som er fanget i bås eller fangstbur kan salongrifle, revolver eller pistol i kaliber 22 LR nyttes. For ytterligere informasjon se Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst samt tilhørende veileder. Kjemisk kontroll ved bruk av gift er ikke tillatt Høring- Endring i forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Viser til tidligere orienteringer om arbeidene med nye regler for ettersøk. Norsk Kennel Klub har sendt inn høringsuttalelsene som kom inn fra klubber/forbund når det gjelder høring vedr. - Endring i forskrift av 22.mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og [

Lover og forskrifter - Hjorteviltportale

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Den sier: § 15.Våpen under jakt og felling Under ordinær jakt og felling kan det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under jakt og felling er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatiske våpen av militær karakter eller helautomatiske skytevåpen Miljødirektoratet sender med dette ut på høring forslag til endring av forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst Delta i ettersøk ved skadeskyting i jaktlag (§ 27 i viltloven og presisert i: Veileder M-520/2016: Forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst, fra Miljødirektoratet) Bidra ved spesielle situasjoner som oppdrag for politiet eller Mattilsynet -f. eks brann i fjøs med husdyr, avliving av sjøpattedyr Krav om tilgang på godkjent ettersøkshund for jegere og jaktlag som jakter elg, hjort og rådyr er hjemlet i viltloven § 26 punkt 3. Utdypende bestemmelser finnes i forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 23, 24, 25 og 26. A3. Instruks for godkjenning av ettersøksekvipasjer Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsnettverk 25.02.19. Se flere. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og Miljødirektoratet 29.08.17 Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i ramme.

I forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 29b er det også tillatt å benytte kunstig, synlig lys til åtejakt på og ettersøk av påskutt villsvin. Utgangspunktet er at alle former for kunstig lys rammes av forbudet Forskrift om utøvelse av jakt og fangst, § 16 Dermed har jeg delt inn skadevilt i følgende 3 klasser; klasse 1 som er godkjent med 22lr, Klasse 2 som er du må ha noe kraftigere enn 22lr men kan vurdere hva du vil bruker brae det er kraftigere (minimum 17HMR/22WMR kan en si), Klasse 3 som det er krav på minst 980 joule på 100 meters avstand (minimum 222 Rem) forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Arrangørlagene skal arbeide for at det blir gitt regelmessig tilbud om trening, instruksjon og mulighet for å avlegge skyteprøven i jaktåret. Det skal utarbeides terminliste for skyteprøven og tidspunkt når våpenkyndig person (instruktør) er tilgjengelig på banen

Jerv - endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling

Om ordningen Jegerprøveeksame

Veileder til søknadsskjema • Du kan søke om tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst første ledd bokstav a) inngår som en nødvendig del, og ikke til ren rekreasjonskjøring. Utkjøring og tilsyn med jervebåser, jamfør forskriften § 5b. Du kan søke om tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring og tilsyn med jervebåser som er tillatt av Fylkesmannen etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst første ledd bokstav a) Alle som skal utøve jakt, felling eller fangst i Norge, må betale jegeravgift. I siste halvdel av mars sender Miljødirektoratet ut informasjon til jegerne om at de må betale jegeravgift for kommende jaktår, til innboksen i Altinn eller til postkassen. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta Felling og fangst av grevling kan gjøres i jakttiden. Slik felling og fangst er regulert gjennom viltloven med forskrifter og spesielt forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Enkelte skadedyrsfirma tilbyr rådgivning og hjelp til å fjerne grevling fra hager i jakttiden Forskrift om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (om blyhaglforbudet) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 16. juli 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet, jf. § 20. I I forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst gjøres følgend

Når kan du jakte? Det er forskrift om jakt- og fangsttider som bestemmer hvilke arter det kan jaktes på i Norge og når jakta skal gjennomføres. Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12 til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt å jakte på langfredag, p Kommunen har en lovpålagt oppgave med ettersøk og håndtering av skadet og sykt vilt i henhold til §48 i Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) og i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §29 og §27. Averøy kommune skal inngå nye avtaler om kjøp av tjenester for å ivareta disse oppgavene Klima- og miljødepartementet sendte 06.06.2019 forslag til endring i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Vurdering: Utmarkskommunenes sammenslutning har gjort en grundig vurdering av høringen, og vurderes å være et svar på høringen for Verdal kommune

Forskrift av 8. mars 2004 om jakt, fangst, felling og fiske i statsallmenning regulerer forvaltning, priser og utøvelse som ikke er omtalt i fjelloven. Denne revideres hvert femte år. Forskriften legger opp til noe samordning av administrasjon mellom fjellstyrene for jakt på elg og hjort (utlysning og trekning) 1 av 2 Kommentar/Presisering til forskrift; FOR -2002-03-22-313. SIST ENDRET; FOR-2017-04-26-549 fra 15.05.2017, om utøvelse av jakt, felling og fangst. Kapittel 8. Jakt, felling og avliving av storvilt § 28. Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid eller fellingsperiod Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Kapittel 6. Skyteprøve ved jakt og felling av storvilt 0 Overskriften endret ved forskrift 14 mars 2006 nr. 304 (i kraft 1 april 2006). § 18. Obligatorisk skyteprøve Ingen har adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (Miljødirektoratet) (PDF, 2MB) Instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer (1.1.2017) ( PDF, 95KB ) Våre samarbeidspartnere

Høring av endringer i rovviltforvaltningen - regjeringen

For ytterligere informasjon se Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst samt tilhørende veileder. Kjemisk kontroll ved bruk av gift er ikke tillatt. Det finnes utstyr som er laget for å skremme bort gnagere og andre pattedyr, f.eks. apparater som sender ut ultralyd, lavfrekvente lyder eller vibrasjoner Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst >>> NESSET. Informasjon til jegere som har ettersøksavtale med Nesset ettersøksring og Langfjorden Viltettersøk. Har du ettersøksavtale med en av de ovennevnte, og behov for ettersøk av skadet hjortevilt, skal du ringe ett av følgende tlf. nr Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding. Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Samtidig er blyhagl til jakt også regulert gjennom § 17 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst hvor det heter at: «Under jakt og felling er det ikke tillatt å medbringe eller bruke blyhagl.» Forslag til endring Forbudet Norge innførte i 1991 var i utgangspunktet tenkt innrettet som et generelt forbud mot jakt i våtmarksområder

Jegerens rettigheter og plikter - Hjorteviltportale

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst >>> NESSET. Nesset ettersøksring er en privat organisert samling av ettersøksekvipasjer lokalisert i Møre og Romsdal. Etablert i 1995, da kravet om godkjent ettersøkshund ble lovpålagt. men vi har også ettersøksavtaler direkte til jaktlag/jegere Miljødirektoratet foreslår at det åpnes for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og at det åpnes for bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt villsvin. Det foreslås en endring av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst (heretter kalt utøvelsesforskriften), ved tilføyelse av en ny § 29b. Forslaget til ny bestemmelse følger som.

Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Publisert 14.10.2011 Naturvernforbundets hovedinteresse er å beskytte naturverdier mot ødeleggelse og forringelse Kommunen arrangerer elektronisk jegerprøveeksamen for de som har fullført obligatorisk kurs i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, studieplan og instruks om innhold og gjennomføring av jegerprøven fastsatt av Miljødirektoratet. Retten til all jakt og fangst tilhører i utgangspunktet grunneieren

Til forskriften hører det en forvaltningsplan og alle som skal drive beverjakt må forholde seg til forskriften og forvaltningsplanen. Forskrift om forvaltning av bever i Tønsberg; Forvaltningsplan for bever i Re og Tønsberg (PDF, 3 MB) Forskrift om jakt, felling og fangst. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 28 pålegger også enhver jeger å avlive skadet storvilt, men med visse forbehold: Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser Storvilt Storvilt og kongeørn er etter forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 29, kommunens ansvar. Elg, hjort, dåhjort, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe er i gruppen storvilt. Den som kommer over sykt eller skadet storvilt skal umiddelbart melde dette til kommunen v/ ettersøkspersonell Reglar for ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såra storvilt finn ein i §27 i Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §27 finner du her. Dersom pliktig ettersøk første dag er utan resultat, skal jeger eller jaktlag utan opphald underrette jaktrettshavar og kommunen

FOR 2002-03-22 nr 313: Forskrift om utøvelse av jakt

 1. Skuddtreff - reaksjon og virkning . Elgens anatomi. Elgklokka . Annen nyttig informasjon: Kommunens håndtering av feilskutt elg. Veileder - ettersøk av skadet storvilt . Hjorteviltregisteret - brukerveiledning . Sett-og-skutt-appen - brukerveiledning . Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - med kommentarer . Hjorteviltforskriften.
 2. Det er kapittel IV i naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer trådte i kraft 1. januar 2016som inneholder bestemmelser om fremmede organismer. De viktigste forskriftene er forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangstog jakttidsforskriften. Les mer om regelverket ved forvaltning av vilt. Kilde: regjeringen.n
 3. Alle som skal utøve jakt, felling eller fangst i Noreg, må betale jegeravgift. I siste halvdel av mars sender Miljødirektoratet ut informasjon til jegerane om at dei må betale jegeravgift for komande jaktår, til innboksen i Altinn eller til postkassa. For å jakte elg, hjort og villrein må du betale fellingsavgift etter jakta
 4. utøvelse av jakt, felling og fangst (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst). Departementet foreslår for det første endringer i naturmangfoldloven § 17 knyttet til nødvergebestemmelsen, som omfatter at vilt kan avlives når det må anses påkrevd ve
 5. rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 6. Deltakere i fellingslaget skal ha avlagt skyteprøve for bruk av rifle senest i 2019. Deltakerne i fellingslaget skal være registrert som lisensjegere, jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, av 22.3.2002 nr. 313, §§ 13 og 14
 6. Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Endringene medfører blant annet at bruk av slagfelle til fangst av rev og grevling forbys. I tillegg er det foretatt endringer med alder fo

Jegerprøven - Hovedportal - Kristiansun

 1. Home Nyheter Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av, felling og fangst. USS vil utarbeide høringssvar til de forslåtte endringene som vil bli sendt til medlemskommunene i midten av januar
 2. Mange muligheter for jakt og fiske i Holtålen kommune . Haltdalen og Ålen fjellstyrer disponerer 8 åpne fjellstyrebuer. Meget gode muligheter for innlandsfiske og laksefiske. Gratis stangfiske til fylte 18 år (innlandsfiske). Salg av garn- og oterkort til utenbygds i enkelte vann. Det er tilrettelagt fiskeplass for handikappede
 3. De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon). Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse. Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon

Du kan finne mer info om dette i Viltlovens Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Mistanke om smittsom dyresykdom? I følge Matloven har enhver plikt til å varsle Mattilsynet dersom det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. Når man finner viltlevende dyr som er syke eller. og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 8. Ansvarlig skadefellingsleder kan, dersom det vurderes som aktuelt, selv ta kontakt med SNO for eventuell bistand. Slik bistand kan bestå av f.eks. kompetanseoppbygging/ opplæringstiltak. SNO vil vurdere eventuelle henvendelser bl.a. med bakgrunn i egen kapasitet. 9 Når kan du jakte? Det er forskrift om jakt- og fangsttider som bestemmer hvilke arter det kan jaktes på i Norge og når jakta skal gjennomføres. Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12 til og med 31.12. Det er heller ikke tillatt Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. § 37. Plikt til å la seg kontrollere. Enhver som utøver jakt, felling eller fangst etter denne forskrift, plikter å la seg kontrollere av politiet, Statens naturoppsyn eller av lokalt jaktoppsyn som er godkjent av det statlige naturoppsynet eller har begrenset politimyndighet

Forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt

 1. Det er opp til eier av denne type hunder å vurdere om bruk av hunden kan komme i konflikt med § 19. Bruk av hunder som i utgangspunktet defineres som støtende/kortdrivende vil også kunne rammes av bestemmelsene i viltlovens § 23 og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22 som regulerer bruken av løs, på drevet halsende hund
 2. Når kan du jakte? Det er forskrift om jakt- og fangsttider som fastset noko som artar det kan jaktast på i Noreg og når jakta skal gjennomførast. Jakt og fangst er ikkje tillaten i tida frå og med 24.12 til og med 31.12. Det er heller ikkje
 3. st 4 jegere. Disse skal stå oppført både på søknad og kontrakt, og kan ikke skiftes ut. c) Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje under hele jakta. Ekvipasjen skal også skal være registrert i NKK's ettersøkshundregister (jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 25)
 4. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Sammen med andre sentrale lover og forskrifter (naturmangfoldloven §1, viltloven §1, forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, skogbruksloven §1 og
 5. Ettersøk. Ettersøk av påskutt vilt skal vare ut dagen dyret ble påskutt, og hele neste dag dersom dyret ikke er funnet. Ved skadeskyting skal viltnemda varsles, ved leder Asbjørn Strømseng telefon 916 36 827, eller Nils Øian telefon 901 23 471.. I henhold til «Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst» (FOR-2002-03-22-313) § 23 skal alle ha tilgang til ettersøkshund: «Under.
 6. Kommunen er pålagt å ta prøver av fallvilt / trafikkdrepte elg og sende inn prøver av disse. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Rana kommune er inndelt i 5 elgvald / elgregioner
 7. - Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun - Forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort Stimulere til at forvaltningen av elg og hjort hovedsakelig skjer gjennom bestandsplane
 • El chapo guzman today.
 • Cities skylines for mac.
 • Asiatisk mat trondheim take away.
 • Daybed outdoor polyrattan.
 • Nummenhet i fot.
 • Utvekslingsstudent.
 • Bmw x3 2018.
 • Tyrkisk språkfamilie.
 • Oppdal pk.
 • Stuss kryssord.
 • Haus mieten in kyritz und umgebung.
 • Polestar 2.
 • Engler i sne chords.
 • Icloud fotos nur auf einem gerät löschen.
 • Alcazaba de málaga.
 • Oppkjøring bil pris.
 • Kroschke schilder öffnungszeiten.
 • Alte gläser wert.
 • Singles in spanien.
 • Pantheon ad.
 • Folketannrøkta tromsø.
 • Improving lives 4 week extreme.
 • Frauen im knast film.
 • Plassering av bikuber.
 • Følsom på engelsk.
 • Hvordan fjerne mensen.
 • Sone 3 trening.
 • Kjøpe vin i spania.
 • Kinesisk mandarin.
 • Sekvensbilder kopieringsunderlag.
 • Dimensjonerende utetemperatur gardermoen.
 • Stuck in the middle with you tv show theme song.
 • Lambi dopapir.
 • Pagani zonda for sale.
 • Lufthansa lounges munich.
 • Kjøpe klimakvote privat.
 • Creme fraiche pasta.
 • Sy sengesett baby.
 • Clint eastwood borgermester.
 • Bilder fra kristiansand.
 • Ausflugsziele umkreis 200 km.