Home

Tn c fordelingssystem

TN - C I et TN - C - anlegg fungerer PE - lederen som en kombinert jord- og null-leder. Den betegnes da som en «PEN - leder» TN - C - system er i første rekke aktuelt som energiverkets eller netteierens fordelingssystem, og tillates ikke brukt etter første fordeling i bygninger Det finnes utørlige beskrivelser av TN og IT systemene, med alle undergruppene av TN systemet i NEK 400 312.2 (Side 23 til 32) Hvis man kommer inn i en bedrift som er koplet opp mot IT fordelingssystem så ser man ofte a TN-C-system skal ikke brukes som fordelingssystem i bygninger. V mellom fasene og 230V mellom faseleder og nøytralleder. Det har vært vanlig med TN-C system ut fra transformatoren med . Et bolighus er opprinnelig forsynt med TT fordelingssystem (1-fase). Strømleverandøren bygger om til TN-C-S fordelingssystem Et bolighus er opprinnelig forsynt med TT fordelingssystem (1-fase). Strømleverandøren bygger om til TN-C-S fordelingssystem. Inn til boligen blir det distribuert 1 fase + PEN. Drøft hvordan du som elektriker vil vurdere installasjonen med hensyn på elsikkerthet før og etter ombygging av fordelingsnettet

Alles zum Fernstudium · Bequem Kataloge anfordern · Über 2000 Kurs

Figuren under illustrerer spenningsnivåene i et TN-S fordelingssystem er det er 400V mellom fasene og så er det 230V mellom faseleder og nøytralleder. N L1 L3 L2 230V 400V 230V Spenningen i et TN-S system er ca 400V mellom fasene og 230V mellom fase og nøytraleder. Hvis vi måler mellom fase og jord (PE) så vil vi måle nær 0V eller nær. TN-system (Terra Neutral) er en type kraftdistribusjonsnett der nøytralpunktet på transformatoren er jordet.Transformatorens nøytralpunkt er normalt fremført til forbruker som N-leder sammen med faselederne. Størsteparten av det lavspente distribusjonsnettet i Norge er IT-nett (Isolated Terra - nøytralpunktet er isolert). Her er linjespenningen 230V og det fremføres ingen N-leder TN-C-system anses derfor ikke som egnet fordelingssystem i et lavspenningsanlegg. TN-C-system kan imidlertid benyttes frem til byggets første fordeling. Se for øvrig vedlegg For elektriske installasjoner i boliger skal overgangen fra TN-C til TN-S i et TN-C-S- fordelingssystem utføres i samsvar med kravene i NEK 399 -1. 823.304 Tilførsel Legg til føgende krav: En tilførsel til en boliginstallasjon skal være utført i samsvar med kravene i NEK 399 -1. 823.410.3.4 Legg til følgende krav

Fordelingssystemer - Elfag Entusiasten

Med nettsystem eller fordelingssystem menes den systemmessige oppbyggingen av det lavspente distribusjonsnettet for elektrisk energi.De forskjellige systemene har betegnelser som beskriver systemets forhold til jord: IT-system, hvor distribusjonstransformatorens nøytralpunkt (0-punkt/stjernepunkt) er isolert fra jord. (IT = Insulated Terra, hvor Terra betyr jord) Fordelingssystem . Vi bruker jordingsprinsipp, føring av nøytral og beskyttelsesledere for å skille de forskjellige fordelingssystemene fra hverandre. Her betyr: TN-C-system: Hvor N-leder og beskyttelsesleder er kombinert i en leder (PEN) i hele forsyningssystemet TN-C-S Danger - Broken PEN Conductor (Combined Earth & Neutral) - Duration: 9:50. John Ward 88,805 views. 9:50. TN C S 400V - Duration: 9:58. Tor Gunnar Hillestad 1,820 views FORDELINGSSYSTEM Vi bruker jordingsprinsipp, føring av nøytral og beskyttelsesledere for å skille de forskjellige fordelingssystemene fra hverandre. TN - C - system med direkte jordet nøytralpunkt. På fastlandet benyttes et 50 Hz frekvensnivå på spenningssystemer. NELFO Oslo og Omegn - 2018 9 TN-C fordelingssystem TN-C-system skal ikke brukes som fordelingssystem i bygninger (NEK 400-3:2014, 302.2.1) L1 L2 L3 PEN Systemjord Utsatte ledende deler 2015-11-26 Eirik Selvik: Lynkurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning

Oppgave 2. Denne oppgaven kunne jo nesten vært formulert som: Redegjør for egenskapene til et TT fordelingssystem i forhold til et TN-C-S fordelingssystem. Hvis man blar litt i NEK'en så står det jo litt forskjellig om begge de to fordelingssystemene Et nettsystem er en bestemt måte å distribuere elkraft mellom siste transformator før konsument og konsument. [klargjør] De forskjellige nettsystemene har forskjellige fordeler og ulemper blant annet med tanke på sikkerhet for jordfeil, fare for støt, mulighet for å ta ut 3-fas og 1-fas og forskjellige spenninger på samme system, antall ledere som må føres frem til konsument, kostnad.

I et 400 volt TN-anlegg er spenningen fase/jord lik fase/nøytral, altså 400/√3= 231V. Nettselskapene har +-10% i leveringsbetingelsene sine, slik at tilført spenning kan variere mye TN-C-S for tavler med TN fordelingssystem og PEN- og N-leder TN-S for tavler med TN fordelingssystem og PE- og N-leder. 'nnnn' erstattes med relevant merkedriftsspenning. 810.514.03 Merkestrømmer Ved hvert vern skal det finnes en holdbar merking som angir TN-systemet har en punkt direkt jordad, och utsatta delar i installationen är anslutna till denna punkt med skyddsledare eller PEN-ledare. De tre TN-systemen definieras med hänsyn till hur neutralledare och skyddsledare är anordnade.. Lågspänningsdistribution med 230/400 V sker normalt i TN-C-system (fyrledarsystem), där neutral- och skyddsledarfunktionen är kombinerad i en gemensam ledare

26 Fordelingssystemer - IT og TN anlegg - w3elektrofa

For elektriske installasjoner i boliger skal overgangen fra TN-C til TN-S i et TN-C-S-fordelingssystem utføres i samsvar med kravene i NEK 399. 823.304 Tilførsel Legg til følgende krav: En tilførsel til en boliginstallasjon skal være utført i samsvar med kravene i NEK 399 Fordelingssystem Fasekobling Maks belastning, Ib: Dimensjonerende °C (Maks) (Min) FORDELINGSDATA Forsynt fra: Tilførselskabel (mm²) Forankoblet vern: KORTSLUTNINGSVERDIER Måleenhet Målt Oppgitt Beregnet Ik maks: Ik min: Ij maks: Ij min: JORDINGSANLEGGET Jordelektrode: Overgangsmotstand Ω: Tilkoblingssted: Everkets jord tilkoblet: Ja Ne Nettselskapet benytter fortrinnsvis 400 V TN-C fordelingssystem. 230 V IT fordelingssystem kan benyttes. 230 V TT-nett ønskes ikke, og kan kun benyttes ved utvidelser av eksisterende anlegg på Askøy. 230 V IT I et IT-nett er faselederne og nøytralpunktet isolert fra jord med et overspenningsvern

Rapport fra sluttkontroll Versjon: 5.1 © Nelfo Side 1 av 5 Dokumentasjon av det elektriske anlegget Rapport fra sluttkontroll OPPDRAGSGIVER/KUNDE Firma/Navn. -Overgangen fra TN-C til TN-S i et TN-C-S- fordelingssystem utføres i samsvar med kravene i NEK 399-1 • 823.304 -Tilførselen skal være i samsvar med NEK 399-1 • 823.411.3.1.2 -Utjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål være utført i samsvar med kravene i NEK 399-1 • 823.534.0 Veiledning: Rapport fra risikovurdering Versjon: 5.0 © Nelfo Side 3 av 3....Fortsettelse fra forrige side : 1. ANLEGGSSIKKERHET 1.16 Er arbeidet koordinert. TN-C består av tre fasledare, L1 - L3 och en PEN-ledare som är gulgrön och har en färgmarkering med blå färg i kabelns båda ändar. Den blåa markeringen på PEN-ledaren används för att ange att den också har funktionen av neutralledare [4]. Figur 2: Schematisk bild av TN-C

Rapport fra risikovurdering Versjon: 5.0 © Nelfo Side 1 av 4 Dokumentasjon av det elektriske anlegget Rapport fra risikovurdering OPPDRAGSGIVER/KUNDE Firma/Nav Veiledning: Rapport fra risikovurdering -bedriftsintern Versjon: 5.0 © Nelfo Side 1 av 2 Veiledning: Rapport fra risikovurdering -bedriftsintern 1. ANLEGGSSIKKERHE

© 2015 Norsk Eltavleforening. • På skilt Ref. NEK 439 og NEK 400. Identifikasjonsmerking av tavle Bei uns finden Sie passende Fernkurse für die Weiterbildung von zu Hause

TN-C-S-nett. C står for «combined», og fortel oss at her er jordleiar (PE) og nøytralleiar (N) kombinerte i éin leiar, kalla PEN-leiar. Fargen på denne skal vere gul/grøn og blå. Når systemet kjem til inntaket i bustaden, vil denne leiaren bli splitta i 2, og systemet går over til eit TN-S-system. TN-net De 3 standardiserte systemene betegnes henholdsvis som IT-, TT- og TN- system. TN-system finnes i 2 varianter betegnet henholdsvis TN-C og TN-S. Disse 2 kan også brukes kombinert, slik at resultatet blir et fordelingssystem som betegnes TN-C-S-system. Hver av disse bokstavene har sin spesielle betydning

TN-C-S: For forsyning av anlegg med nominell spenning opp til og med 230/400 V som TN-C-system fram til første fordeling. Etter første fordeling brukes TN-S-system. For anlegg i industri og for spesielle formål også med nominell spenning 690 og 1.000 V, men ikke for lys, romoppvarming og anlegg for styrestrømmer og lignende TN-C skal ikke benyttes som distribusjonssystem i bygninger. Dette kravet er i samsvar med myndighetens krav. Fremføring av N-leder i IT fordelingssystem er ikke tillatt. Denne løsningen har ikke vært benyttet i Norge. NEK 400-4-41, avsnitt 413.1.5.1, Krav om utkobling av 1. jordfeil i IT installasjoner

I fordelingssystem med direkte jordet nøytralpunkt kan installert jordfeilbryter i kurser for lys og varme mv. være slikt tiltak. Det vises til § 10 om planlegging og vurdering av risiko. Bestemmelsen innebærer dessuten at TN-C system ikke er tillatt Strømleverandøren bygger om til TN-C-S fordelingssystem. Inn til boligen blir det distribuert 1 fase + PEN. Hvordan skal eg vurdere installasjonen med hensyn på elsikkerhet før og etter ombyggingen av fordelingsnettet? Oppgave 3: Du har nettopp sluttført en jobb på et bilverksted. Som. Fordelingssystem: IT, 3-fase. Nettspenning = 230 V Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA. Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA. Cos φ = 1.0 Kabelen er 23 meter lang og er forankoblet et vern på 25A B- karakteristikk. Sånn som jeg har gått frem for å regne Ik2pmin her har jeg brukt formelen fra montørhåndboka s. 139 Fordelingssystem: Eks. IT, TT, TN (TN-C-S) Type jordelektrode: Eks. ringjord, spyd, armering osv. Tilkoblingssted: Angi hvor jordelektroden er tilkoble ABB Jordfeilbryter Type B F202 B-40/0,03 F 200 B for ren DC jordfeilstrøm Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer og AC jordfeilstrøm i tillegg til ren DC jordfeilstrømmer; beskytter. TN-C-system skal ikke brukes som fordelingssystem i bygninger. Stilles forskjellige krav avhengig av nettsystem. Overgangsmotstand for installasjonens jordelektrode . TN-nett - Måle fra utstyr til jordskinne + beregne motstand fra skinne til . Ved første jordfeil på en fase i et IT- nett, vil derfor de friske fasene kunne få

Tnc fordelingssystem - belysningbolig

Hei noen som kan forklare meg hvordan jeg beregner kabel og vern. prøver å finne ikmin for å så fullføre krav 3. 0,9 x un / 21,2 x zytre + rfase x l 0,95 x 230V / 2 x 1,2 x 46 + 12,1 x 1=1,78KA stemmer dette? hvor mange krav er det for sjekk av kabel og vern ? hvilke mangler jeg? Ib= 10A In=10A I.. Fordelingssystem: Eks. IT, TT, TN (TN-C-S) Type jordelektrode: Eks. ringjord, spyd, armering osv. Tilkoblingssted: Angi hvor jordelektroden er tilkoblet Tilførsel: Type og størrelse (tverrsnitt) på tilførsel Kurs nr. Her fører du opp kursnummeret Lastbeskrivelse: Her fører du opp hva kursen forsyne utføres i et TN-C-S-nett. Påfør linje- og fasespenning på skissen. iv. Hva menes med et TN-C-S-system? 3. Topologi a. Vis med enkle skisser oppbygningen av, og forklar fordeler/ulemper ved disse ulike nettene: i. Ringnett ii. Radialnett iii. Strålenett iv. Skinnefordelin

iv. Hva menes med et TN-C-S-system? Et TN-C-S-nett har en N-leder og PE-leder som er kombinert i èn leder i en del av nettet. Systemet blir brukt som TN-C-system (PEN-leder) frem til den første fordelingen i en bygning, derfra fortsetter det som TN-S-system (PE og N-leder) videre til fordeling i installasjonen. 3. Topologi a TN-C-S-nett. Påfør linje- og fasespenning på skissen. - Hva menes med et TN-C-S-system? - Hvilke bruks- og spenningsområder gjelder for et TN-C-S-system? Oppgave nr. 6 Forklar hva som menes med følgende begreper: - operativ temperatur - emissivitet - infiltrasjonstap - U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) Oppgave nr. Fordelingssystem Vi bruker jordingsprinsipp, føring av nøytral og beskyttelsesledere for å skille de forskjellige fordelingssystemene fra hverandre. Her betyr: Første bokstav: fordelingssystemets.. 2016.11.30 energiforskyningssystemer ac 12 AC DC energi enerforskyningssystemer tn-systemer tt-systemer tn-s-c-systemer tn-s-systemer sammendrag sven åge

Hvis det er et fordelingssystem i området fra før som har ledig kapasitet, TN-C system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en leder i hele forsyningssystemet. • I bygninger kan TN-C system kun benyttes for forsyning frem til hovedfordeling. Etter hovedfordeling skal N- og PE-leder være adskilt TN-C system er i første rekke aktuelt som netteiers fordelingssystem, og så vidt oss bekjent er det ikke så vanlig å benytte PFSP i TNC-system. Posted: 16.06.2003 - 10:24 Re: PEN-LEDER. J. Denne problemstillingen er aktuell i de. Bruk av NEK 399:2018 • Foreløpig er de samme referansene til NEK 399 med i høringsutkastet: - 823.303.2.1.1 • Overgangen fra TN-C til TN-S i et TN-C-S- fordelingssystem utføres i samsvar med kravene i NEK 399-1 - 823.304 • Tilførselen skal være i samsvar med NEK 399-1 - 823.411.3.1.2 • Utjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål være utført i samsvar me

Fordelingssystemer - Forum www

 1. Med nettsystem eller fordelingssystem menes den systemmessige oppbyggingen av det lavspente distribusjonsnettet for elektrisk energi. De forskjellige systemene har betegnelser som beskriver systemets forhold til jord: IT-system, hvor distribusjonstransformatorens nøytralpunkt (0-punkt/stjernepunkt) er isolert fra jord
 2. FORSKRIFTER . FOR . ELEKTRISKE ANLEGG . FORSYNINGSANLEGG (PRODUKSJONS- OG DISTRIBUSJONSANLEGG) av 1. juli 1994 . Utferdiget av . ELEKTRISITETSTILSYNET . med hjemmel i Lov 24. mai 1929 nr.
 3. TN-C system hvor nul- og beskyttelsesfunktionerne er kombineret i en enkelt leder i hele systemet. Anvendelse. for forsyningskilden til et fordelingssystem, hvor der bruges køretråde, strømskinner, indretninger med slæberinge, bøjelige ledningssystemer.
 4. I fordelingssystem med direkte jordet nøytralpunkt kan installert jordfeilbryter i kurser for lys og varme m.v. være slikt tiltak. Det vises til § 10 om planlegging og vurdering av risiko. Bestemmelsen innebærer dessuten at TN-C system ikke er tillatt
 5. ell hovedspenning (V) 0,95 = normert spenningsfaktor: 2 = faktor for å få med ledningslengde fram og tilbake: Z Ytre: impedans i foranliggende nett (mΩ per fase) avlest i tabel

Fordelingssystem : TN-C-S Systemspenning : 400 V Beregningene starter fra : Beregne fra fordelingstransformator Nettfrekvens : 50 Hz Spenningsfall beregnes fra fordeling : TRAFO T1 Varslingsgrense spenningsfall totalt : 6 % Varslingsgrense spenningsfall til siste fordeling : 4 % DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING Ordrenummer Kan ikke dette ha med hvilket fordelingssystem man har der man måler? Altså, IT fordeling har man jo L1, L3 og PE til en-fas, mens TN-S har L1, Er ikke det du beskriver her et TN-C-S-nett ? C=kombinert N og PE, S=separat. T på første plass = jordet nullpunkt på fordelingstrafo til everket Etter søk i innleggene her, og litt rundt hos svenske leverandører blir det klart at det gamle norske 230V nettet lager problemer for å kjøpe varmepumper i utlandet.Kort: Alle andre en

TN-nett - Wikipedi

 1. Katalog Canalis kanalskinner. 11 punkter som gør den store forskel. Canalis byder på en række fordele, da systemet er baseret på en præfabrikeret. konstruktion og et enkelt og rationelt system.. 1. Maksimal sikkerhed. Vores sammenkoblingssystemer forhindrer, at der sker monteringsfejl og reducerer tiden til teknisk kontrol.. Arbejdet kan udføres sikkert, uden risiko for berøring.
 2. Anleggsdata Systemspenning / frekvens Tilførselskabel Fordelingssystem Forankoblet vern Jordelektrode (type) Tilkoblingssted jordelektrode 400 [V] 50 [Hz] TN-C-S Spyd urs nr. Lastbeskrivelse / Utstyr Vern Type In [A] ar. S [mm²] Q00 ortslutningsvern EFF.BR F abel Rekkekl
 3. Fordelingssystem: IT Forsyningsspenning: 22000 [V] Feil 128: tm vern > t kabel, kabelen t Stikkledning Type: BLX Al 3x1x150 Forlegningsmåte: E Strømføringsevne: 495 A Tegning: E1 haBit Software AS Prosjekt: 9824 Side 11 av 14 Generatorer Hovedgenerator Tegningsside: 1 Referanse =A1-G1 Innmatet System: TN-C Sg, kVA: 30 Un, Volt: 400 Frekvens.
 4. Hvis det er et fordelingssystem i området fra før som har ledig kapasitet, benyttes. som regel dette. • IT-nett ca 70% Eldre installasjoner som finnes i hele landet • TN-nett ca 25% Benyttes i nye anlegg i hele landet TN-C-system • • • TN-S-system.
 5. 18 NEK :2014 Bruk av NEK 399: Overgangen fra TN-C til TN-S i et TN-C-S- fordelingssystem utføres i samsvar med kravene i NEK Tilførselen skal være i samsvar med NEK Utjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål være utført i samsvar med kravene i NEK Overspenningsvernet skal være plassert i samsvar med NEK. 19
 6. Grunngi svaret ditt. Oppgåve 2 fordelingssystem: Eit bustadhus er opphavleg forsynt med TT fordelingssystem (1 fase). Straumleverandøren byggjer om til TN C S fordelingssystem. Inn til bustaden blir det distribuert 1 fase + PEN

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Medisinske

 1. Fordelingssystem : TN-C Systemspenning : 400 V Beregningene starter fra : Beregne fra fordeling Nettfrekvens : 50 Hz Spenningsfall beregnes fra fordeling : TRAFO Varslingsgrense spenningsfall totalt : 4 % Varslingsgrense spenningsfall til siste fordeling : 2 % DATA OM MELDING OM ARBEID / SAMSVARSERKLÆRING Ordrenummer : Anlegget etablert : 09.
 2. Hvis det er et fordelingssystem i området fra før som har ledig kapasitet, benyttes som regel dette. • IT-nett ca 70% Eldre installasjoner som finnes i hele landet • TN-nett ca 25% Benyttes i nye anlegg i hele landet • TN-C system hvor N-leder og beskyttelsesleder PE er kombinert i en leder i hele forsyningssystemet
 3. 1 17 Felles ytelser RIGG OG DRIFT FORSIKRINGER Entreprenør skal tegne ansvarsforsikring for egne entreprise og tegne forsikring for eget kontraktsarbeid. Forsikring av kontraktsarbeidet skal omfatte skade, herunder brannskade, vannskade, hærverk og tyveri. Forsikringene løper inntil hele kontraktsarbeidet er overtatt av tiltakshaver

Fordelingssystem. Forankoblet vern: Jordelektrode (type): Tilkoblingssted jordelektrode: Bokstav: 400 [V] 50 [Hz] [mm2] cu TN-C-S 80 A Bånd/tråd+fundament Hovedfordeling Beregnet Type F0RdEliNq oq OkomsluTNiNqsvERdiER Fordeling: Forsynt fra: 1k Maks 1k Min: Ij Maks Underfordeling UA Fløy A Trafo 8,585 1,171 0,757 Lastbeskrivelse I utstyr Mål Eksempler til hjelp i en del tema. Dimensjonering av kabel og vern + kortslutning, jordfeil og berøringsspennings -beregninger. Løsningsforslag oppgave 5 Feilstrømmer 2. Slideshow 6621566 by madonna-harri

nettsystem - Store norske leksiko

Readbag users suggest that Microsoft PowerPoint - 03. FEL - NEK 400 2010 MH-JH is worth reading. The file contains 106 page(s) and is free to view, download or print Readbag users suggest that Microsoft Word - 1.3 Elektroteknisk spesifikasjon rev 8.2.doc is worth reading. The file contains 36 page(s) and is free to view, download or print Eksamen 26. mars 201

2016

Elfag - Fordelingssystem Vi bruker jordingsprinsipp

 1. Video Fordeligssystemer - YouTub
 2. [Løst] Oppgaver i Elektrikerfaget - Skole og leksehjelp
 3. Nettsystem - Wikipedi
 4. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Lovdat

jordfeil 400v - Forum www

 1. Fördelningssystem Voltimum Sverig
 2. Utredning av för- och nackdelar med TN-S respektive TN-C
 3. Merken & Vergleichen · Bequem Kataloge anfordern · Über 2000 Kurs
 4. Fernstudium C, C++ und C# - 24/7 von zu Hause weiterbilde
 5. Elektrofag - TN-nett - NDL
 6. Strømforsyning av lavspentanlegg - Lærebøker i jernbaneteknik
 7. Forskrift om endring i forskrift om elektriske - Lovdat
 • Fengslet i utlandet.
 • Politikk tromsø.
 • Dnb 8 sifret nummer.
 • Når kan barn spise is.
 • Forskjellig beinbygning.
 • Immobilien gronau epe.
 • Italienske kaker.
 • Norske grønnsaker sommer.
 • Drikke i taxi.
 • Når er embryoet et foster.
 • Cyclocross stahlrahmen disc.
 • Anbefalt e juice.
 • Versöhnung sprüche freundschaft.
 • Nytt på nytt billetter.
 • Maserati ghibli 1973.
 • Syria livemaps.
 • Ps4 dualshock 4 v2.
 • Nattjazz 2018 bergen.
 • Gullkorn fra helsevesenet.
 • Teneriffa nachrichten aktuell.
 • Null karbo diett.
 • Leilighet til leie grimstad.
 • Provado plantasjen.
 • Når begynner russetiden.
 • Bacon chips ingredienser.
 • Avis avbestillingsgebyr.
 • La depeche colomiers faits divers.
 • Bir tømmedag.
 • Ralph lauren oslo butikk.
 • Emre can freundin.
 • Resett n0.
 • Buss sogndal oslo.
 • Afrika areal.
 • Anmeldte lovbrudd i norge.
 • What is 2cb.
 • Boiling point gasoline.
 • Sommersalat vegetar.
 • Europe's largest cathedrals.
 • Hva er en konjunktur.
 • Fersken pure.
 • Follikulitt krem.