Home

Kadmium i mat

Fakta om kadmium i mat og miljø - FH

Kadmium Miljøgifter Uønskede stoffer i mat

Dette er kadmium. Kadmium er et tungmetall som forekommer naturlig i jordsmonnet. Når vi dyrker mat, tas metallet opp i maten og kan derfra overføres til dyr og mennesker. Forurensing er også en kilde kadmium. Når tungmetallet kommer inn i næringskjeden vil det akkumuleres og det er særlig nyre og lever som konsentrerer opp metallet Når vi tenker på kalsium, tenker vi ofte på melk, yoghurt og ost eller lignende. Vi tenker ofte ikke over at det finnes mange andre kilder til dette viktige næringsstoffet. I denne artikkelen vil du oppdage at det er mange matvarer, som ikke er melkebaserte, men som likevel inneholder mye kalsium Endring av grenseverdier for kadmium i mat. Kommisjonsforordning (EU) nr. 488/2014 av 12. mai 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for kadmium i mat. Commission Regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in foodstuff

På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt Kadmium hoper seg opp i kroppen til krabbene når de vokser. Så jo større krabbene er, jo mer kadmium inneholder de. Dette er i tillegg til kadmium fra annen mat, sier Wiech. Disse tallene er mengden vi kan spise hver uke, resten av livet, uten at det gir noen helseskade Kadmium og dets forbindelser er giftige; de toksikologiske karakteristika minner om de for bly og kvikksølv. Kadmium kan derfor representere et alvorlig forurensningsproblem, og må bare brukes under streng kontroll. Akkumulering av kadmium kan skje i dyr og planter. Størst overføring av kadmium til mennesker skjer gjennom mat og sigarettrøyk VKM; Vitenskaomiteen for mat og miljø (2004). Risikovurdering av utlekking av bly og kadmium fra glass, metallvarer og ikke-keramiske gjenstander uten emaljebelegg. Vurdert og behandlet av: Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje, og kosmetikk i Vitenskaomiteen for mattrygghet. 20. desember 2004

Kadmium - Livsmedelsverke

Undersøkelsen viser at tungmetallet kadmium ligger over anbefalt grense i økologiske grønnsaker dyrket i alunskiferområder slik at all mat i butikk skal være trygg Det er hovedbudskapet i en risikovurdering som Vitenskaomiteen for mat og miljø (VKM) har gjort av kadmium i mineralgjødsel (kunstgjødsel). Vurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, som ønsket en vurdering av hvilke konsekvenser et økt nivå på kadmium i mineralgjødsel kan ha på miljø og helse

Kadmium i krabbe - dette vet vi: Havforskningsinstitutte

Historie. Kadmium ble oppdaget i 1817 av de tyske kjemikerne Friedrich Stromeyer og Carl Samuel Hermann, uavhengig av hverandre. De oppdaget at forurenset sinkkarbonat ble farget gult ved oppvarming, noe som rent sinkkarbonat ikke gjorde. Nærmere undersøkelser førte til oppdagelsen av grunnstoffet, og i nærmere 100 år ble metallet bare utvunnet i Tyskland Fråga: Jag skulle veta lite om hur det är med kadmium i mat. Hur gör man för att få i sig så lite kadmium som möjligt ? Svar: Kadmium är en tungmetall, som finns i bl.a. fosforhaltig berggrund. Den förekommer i handelsgödsel och sprids därmed i jordarna, som gödslas med sådan. Rötslam, som läggs p Kadmium mistenkes også for å være kreftfremkallende. Det er det totale inntaket av kadmium gjennom alt du spiser over tid som har betydning for helsen. I tillegg kommer det man får i seg gjennom annen mat. Enkelte prøver av lever og nyre fra sau, hest og rein har også vist svært høye nivåer av kadmium

Kadmium er et grunnstoff med kjemisk symbol Cd. Det er et hvitt, bløtt tungmetall. I naturen forekommer kadmium mest sammen med sink i mineraler som sinkblende og sinkkarbonat. Metallet fremstilles i forbindelse med sinkproduksjon. Hvordan blir vi kvitt kadmium? Bruken av kadmium er allerede begrenset for mange produkter i flere land, blant annet for leker, smykker, plast, maling og elektriske produkter. Like fullt spres store mengder kadmium fortsatt rundt i miljøet. Et internasjonalt totalforbud mot bruk av kadmium i alle produkter bør være et mål på sikt Rettsakten er en endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 som fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat. Endringene gjelder kadmium. Forordningen endrer noen av de eksisterende grenseverdiene og gir i tillegg nye grenseverdier for andre kategorier næringsmidler. Mattrygghetsorganet for EU (EFSA).

Ikke skadelige mengder kadmium i vanlig norsk kosthold

 1. nholdet. Det betyr at en plate med 70% sjokolade på 100 g vanligvis inneholder 20 mikrogram kadmium - altså omtrent den mengden som en voksen person tåler å innta på en dag
 2. EFSA har samlet forekomstdata for kadmium i mat fra 20 forskjellige land og resultater fra kostholdsundersøkelser fra hele EU, inklusive norske. Beregningene viser et gjennomsnittlig inntak av kadmium fra mat på 2,3 µg/kg kroppsvekt/uke, mens et antatt høyt inntak er 3,0 µg/kg kroppsvekt/uke
 3. (VG Nett) Forskerne opererte med feil grenseverdier da de publiserte opplysninger om for høyt innhold av tungmetallet kadmium i økologiske grønnsaker i et spesielt jordsmonn

Kadmium er et tungmetall som hoper seg opp i kroppen til skalldyr, fisk, dyr og mennesker, og er uønsket i mat. Kadmium finnes også naturlig i sjøvann, og skalldyr tar til seg mer kadmium enn fisk Forskere er sjokkerte over funn de gjorde i krabber langs Trøndelagskysten. Sju av ti krabber kan være utrygge å spise Kadmium finnast naturleg i jordsmonnet, og i Noreg får vi mest av dette tungmetallet i oss gjennom korn, kornprodukt, rotgrønsaker og poteter, då dette er matvarer vi et mykje av. Høgare kadmiumkonsentrasjonar er funne i mellom anna innmat frå dyr og innmat frå krabbe, men dette er mat som vi et sjeldnare, så det er hos dei fleste ikkje ei viktig kjelde til kadmium

Kadmium i vår mat - det här kan du göra 4Health

Kadmium kan forårsake flere helseeffekter, ifølge Lenntech, inkludert magesmerter, alvorlig oppkast, diaré, beinbrudd, psykiske lidelser, kreft og skade på reproduktive systemer, sentralnervesystemet, immunforsvaret, og muligens DNA. I følge ATSDR blir mennesker og dyr først og fremst utsatt for kadmium gjennom mat, vann og røyking Hvis man spiser lever fra rype med det høyeste nivået av kadmium som er funnet, vil 30 gram rypelever per uke i gjennomsnitt fylle opp hele kvoten for kadmium (tolerabelt ukentlig inntak). I tillegg kommer det man får i seg gjennom annen mat. Enkelte prøver av lever og nyre fra sau, hest og rein har også vist svært høye nivåer av kadmium Kadmium er et kjemisk element med symbolet Cd og atomnummer 48. Dette myke, sølvhvite metall er kjemisk likt de to andre stabile metaller i gruppe 12, sink og kvikksølv.Som sink demonstrerer den oksidasjonstilstand +2 i de fleste av forbindelsene, og som kvikksølv har den et lavere smeltepunkt enn overgangsmetallene i gruppe 3 til 11.Kadmium og dens kongenerer i gruppe 12 blir ofte ikke. Forskningsnyheter Kadmium i mat Huvudmeny ny . Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. Dagens debatt lämnar inget utrymme för nyanser och dessutom behandlas oftast en fråga i taget

Det normala dagsintaget av kadmium från all mat vi äter ligger kring 15 µg per person och dag i Sverige. Och EU:s riktvärde som vi bör hålla oss under motsvarar ett intag på cirka 20-25 µg. Kadmium (cd) er et tungmetall som forekommer naturlig i jordsmonnet. Når vi dyrker mat, tas metallet opp i maten og kan derfra overføres til dyr og mennesker. Forurensing er også en kilde kadmium. Når tungmetallet kommer inn i næringskjeden vil det akkumuleres og det er særlig nyre og lever som konsentrerer opp metallet Kadmium er et giftig tungmetall som samler seg opp i kroppen til fisk, dyr og mennesker over tid. Krabbe fra Salten I 2010 ble det funnet krabbe med høye konsentrasjoner av kadmium i Salten-området Kadmium i mat DN publicerade en artikel den 3 mars 2012, ganska nyligen alltså. Artikeln varnade för höga halter kadmium i vanligt vetemjöl. Artikeln berättar även att kadmium enligt nya studier kan orsaka cancer, som jag nämnde tidigare På 1970-talet gick larmet om bly, kvicksilver och kadmium i mat. Idag talar EU:s livsmedelsenhet, EFSA, om metallernas återkomst och ser allvarligt på deras påverkan av folkhälsan

Kadmium i kongsnegl Mattilsyne

De vil da vurdere å ta flere prøver av krabbeklør, slik at datagrunnlaget for kadmium i krabbe blir bedre. Nordland har ikke kostholdsråd for kadmium i krabbe. Undersøkelsen vil derfor ikke omfatte prøver av krabbe fra Nordland. - Rent miljø og trygg mat et felles ansvar. Mange berøres av omsetningsforbud på grunn av. Kalium (K) (engelsk: potassium) er et mineral som er viktig for syrebase-balansen i kroppen og for at nerver, muskler og nyrer skal fungere normalt. Kalium finnes i de fleste matvarer, og de fleste får i seg tilstrekkelig fra kosten alene Kadmium liknar östrogen In vivo studier på råttor visade att kadmium binder till östrogenreceptorer i moderkaka och bröstkörtlar och inverkar på tillväxt av dessa, samt leder till tidigare pubertet. Kadmium ökar estradiolhalten och av den anledningen misstänks kadmium vara en möjlig bidragande orsak till bröstcancer

Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras framför allt i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid. Det finns dessutom studier som talar för att förhållandevis låga exponeringsnivåer kan bidra till benskörhet och frakturer på skelettet Miljødirektoratet, 2015b), samt tungmetaller som kvikksølv, bly og kadmium (Moreda-Piñeiro et al., 2012). Kadmium er et giftig tungmetall som ved for høy eksponering gjennom luft eller mat kan medføre en rekke helseskader (Sigel et al., 2012). Forhøyede nivåer i det marine miljøet er således av bekymring (Satarug et al., 2010) Mellan 50 och 100 gram vetemjöl om dagen beroende på fabrikat och sort. Mer än så bör inte ett barn på tio kilo få sig om man ska följa rekommendationerna för kadmium i livsmedel. Det visar Testfaktas analys av tio olika sorters vetemjöl.Agneta Åkesson, som forskar på hälsoeffekter av kadmium i livsmedel vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, är inte. Kadmium er et tungmetall som hoper seg opp i kroppen. For mye kadmium kan gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for kreft. Det er funnet mest kadmium i innmat fra dyr og brunt krabbekjøtt. Da forsker Martin Wiech ved Havforskningsinstituttet skulle undersøke innholdet av kadmium i krabber, gikk han grundig til verks

Kadmium är en tungmetall som finns naturligt i jorden. Den lagras i kroppen under en lång tid och kan bland annat bidra till njurskador och benskörhet. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) rekommenderar att en person som väger 60 kilo högst bör få i sig 20 mikrogram kadmium per dag, vilket motsvarar ungefär 6-8 brödskivor per dag av brödsorter med höga halter kadmium er betydelig mer redusert enn tilfłrselen av Cu i perioden 1950 -1980 (figur 1). Figur 4: Opptak av tungmetaller i mat- og fôrvekster etter tilførsel av ulike mengder og typer avløpsslam til jord. I disse forsłkene łkte ikke opptaket av C

Mat: Du må spise mindre av det - Dinsid

Kadmium er et tungmetall, som kan finnes i naturlig i jord og tas derfor naturlig opp i blant annet korn og grønnsaker, skjell og krabber. Tungmetaller har egenskaper som gjør at de kan skade dyr og mennesker, og de kan lagres svært lenge i levende vev og i miljøet Kadmium skader nervecellene Bein og ledd Kadmium endrer kalsium og fosfor metabolisme, og kan dermed bidra til leddgikt, osteoporose og nevromuskulære sykdommer. Hjerte/Kar Kadmium tar plassen til sink i arteriene. Dette kan føre til mindre fleksible arterier. Fordøyelse Kadmium forstyrrer produksjonen av fordøyelsesenzymer som krever sink Kadmium är ett grundämne i jorden. Kadmium är ett grundämne (tungmetall) som finns naturligt i jorden. Halterna varierar geografiskt och mellan olika jordtyper. Eftersom kadmium finns i jorden och kan tas upp av grödor förekommer det i den mesta mat vi äter, dock oftast i mycket låga och helt ofarliga halter Kadmium, (latinskt namn: Cadmium) Cd, är ett relativt ovanligt metalliskt grundämne som räknas som en tungmetall.I periodiska systemet tillhör kadmium grupp tolv, samma grupp som zink och kvicksilver.I jordskorpan är grundämnet tämligen ovanligt, och förekommer då främst tillsammans med zink Pga den nevnte likheten blir kadmium lett tatt opp i cellene, men vil ikke fungere som sink og erstatte sinks viktige biologiske funksjoner i kroppen (se sink). Kadmium kan opptas via lungene eller tarmen. Den største kilden til inntak for mennesker er vanligvis fra mat, men vanerøykere kan få i seg mer gjennom røyken enn totalt fra andre.

Kan noen fortelle meg hva som ikke er farlig å spise. Nå er grønnsaker, frukt og korn også farlig nå. Hjelp! Skulle man tro blindt på alle råd som dukket opp angående kosthold, så burde man helst ikke spise i det hele tatt, for alt er jo mer eller mindre farlig nå for tida Naturvårdsverke Art + Design Supplies for students and professionals including picture framing and laser cutting services

For mye solsikkefrø kan være farlig - BraMat

 1. Mat brukes i de politiske problemene. Russerne salter laksen mye før den legges i butikkene, noe som igjen kan føre til høyere verdier - men aldri så høyt at det er et problem med grenseverdiene, sier Øyvind Risnes. Lakseanalytiker Lars Liabø i Kontali kommer også inn på saken om Ewos-fôret som hadde høye verdier av kadmium
 2. Tungmetaller i drikkevann: Dette sier lovverket Drikkevann skal transporteres til forbrukeren uten at det oppstår lekkasjer og uten at produktene som er i kontakt med vannet bidrar til lukt, smak og økte konsentrasjoner av for eksempel tungmetaller i drikkevannet
 3. eral som bidrar til å opprettholde normal kroppsfunksjon, og man finner det i alle kroppens celler. Kalium er viktig for blant annet normal muskel, - nerve, - og hjertefunksjon, blodtrykksregulering, nyrefunksjon og for å opprettholde normal væskebalanse i kroppen

En orsak är att mat odlas på mark med naturligt höga halter av kadmium, rapporterar Vetenskapsradion. Förutom vegetarianer utgör även kvinnor med järnbrist en riskgrupp, då kroppen tar upp mer kadmium från maten när den lider brist på järn Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna, vilket gör att också njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid Kadmium är en toxisk metall. För befolkningen beror exponeringen huvudsakligen på upptag från mat och inhalation av tobaksrök. I vissa områden i Sverige finns naturligt förhöjda kadmiumhalter i marken och det finns även vissa förorenade områden. Kadmium tas relativ Kadmium er 7 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kadmium i ordboka

Vektreduksjon og fysisk aktivitet | Råd for trening og

Rettsakten er en endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 som inneholder grenseverdier for visse forurensende stoffer i mat. Forordning (EU) nr. 420/2011 er først og fremst en presisering av at grenseverdien for kadmium i skalldyr kun gjelder bein, klør (appendages) og hale (abdomen). For krabber er det kun bein og klør som omfattes Kadmium - atomabsorbsjon, cereus, coli, ammonium, analyse, clostridium, campylobacter, fett, akkreditering, analyserapport, bacillus, akkreditert - Finn firmaer. Et lavere nivå av plantevernmidler og kadmium. Det er forventet at økologisk mat har et lavere nviå av plantevernmidler og det giftige mineralet kadmium. Samtidig skal det sies at nivået av plantevermidler og kadmium i den konvensjonelle maten var innenfor tillatte nivåer, enkeltvis. Altså et trygt nivå i følge helsemyndighetene Kiselgödsel minskar tungmetaller i mat. Forskningsnyheter. A- Genom att gödsla med kisel, som är ofarligt för människan, minskar innehållet av giftig arsenik och kadmium i de ätbara delarna av potatis, morot, gul lök och vete med upp till 40 procent. Maria Greger

Matvarer som inneholder mye kalsium - Veien til Hels

LHL Et sunnere liv Ernæring, mat og helse Gresskarfrø - knasende sunne. Gresskarfrø - knasende sunne. Med gresskarfrø kan du lage kjempesunn, sprø snacks og mye mer! Tekst: Erik Arnesen Publisert 27.10.2017 Oppdatert 30.10.2019. Oktober er gresskartid Kommisjonsvedtak 2006/390/EC den 3 januar vedrørende nasjonale bestemmelser i Tsjekkia i medhold av artikkel 95(4) i avtalen om lovlig makismalt innhold av kadmium i gjødsel.

Organiske miljøgifter i fet fisk Organiske miljøgifter i fisk, dioksin og PCB, gjør at to måltider med fet fisk per uke er nok. Dette tilsvarer omtrent 300 - 4000 gram fet fisk per uke. Det er viktig å velge riktig fisk. Makrell inneholder mer omega-3 fettsyrer og vitamin D enn oppdrettslaks. Frossen makrel i blokk e Mineraler Ikke spis for mange solsikkekjerner De inneholder gift. Dropp dem som snacks, og bruk dem ikke i for mange matretter. ALT MED MÅTE: Selv ikke noe som i utganspunktet er så sunt som solsikkefrø bør du spise ubegrensede mengder av. Foto: Thinkstock Vis me MAT 21 har under den egentliga forskningsfasen (1997-2005) genomfört ett flertal projekt där syftet varit att kvantifiera anrikningen av kadmium i svin som funktion av foderkvalitet och val av uppfödningssystem och att här utifrån bedöma hälsorisker för människan vid konsumtion av sådana animalier

Endring av grenseverdier for kadmium i mat - regjeringen

Kadmium i mark, gröda och mat i Sverige och Europa Jan Eriksson, Inst. för mark och milj KADMIUM / HEMMA Taklampe, glass, svart, 14 cm. Kombiner lampeskjermen med ei dekorativ lyspære for å skape en koselig stemning Tungmetallen kadmium är en bidragande orsak till benskörhet och frakturer. Kadmium finns bland annat i vetemjöl och rotfrukter, däribland potatis. I våras kunde Testfakta publicera ett test av vetemjöl som visade ett barn på tio kilo inte kan äta mer än 50 till 100 gram vetemjöl om dagen om man inte vill riskera att komma upp i farliga nivåer Den giftiga tungmetallen kadmium får man i sig om man röker men annars främst via odlad mat. När det gäller svenskodlad mat har vi stränga regler och god koll på kadmiumhalterna, men för.

MAT Tidning för Hushållningssällskapen i Jönköping, Västra Götaland och Värmland. Nr 1/2013 Kadmium i marken och maten Kadmium är ett grundämne som na-turligt fi nns i alla jordar, tas upp av växterna och åter fi nns i alla livsmed-el, oftast i låga halter Kadmium har under det senaste år visat sig vara ett större problem för folkhälsan än man tidigare trott. I en slumpvis utvald grupp människor går det att se negativa effekter av den giftiga tungmetallen, i njurarna och skelettet, utan att någon för den skull är akut sjuk. En studie i trakten av Kalmar visade att människor som bott nära en fabrik.. Kadmium i mat Kadmium är en tungmetall finns naturligt i jordmånen vilket leder till att det tas upp i växternas rötter. Tobaksplantan innehåller höga halter kadmuim och därför har rökare högre halt i sitt blod än icke-rökare. Kadmium lagras i lever och njurar Kadmium ger skörare skelett, ger fler benbrott och orsakar stora samhällskostnader. Så finns där ett diagram med bilder över hur mycket enskilda livsmedel betyder. Det är i och för sig inget fel på bakgrundsunderlaget och jag håller med om huvudbudskapet att kadmium är ett ämne att se upp med. Men tänk om folk av denna anledning blir misstänksamma mot bröd, potatis och grönsaker • Den största källan till kadmium för icke-rökare är den mat vi äter mycket av och som är basen för många, som potatis och produkter gjorda av säd. • Median- eller medelintaget av kadmium via kosten för vuxna i Sverige upattas till 1-2 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka (beroende på dataunderlag)

Hvorfor skal gravide bare spise fersk røkelaks? | GravideBegrens bruken av solsikkekjernerEr det trygt å spise oppdrettslaks når den behandles medAdvarsel mot farlige vitamin D3 dråper | TilbaketrekkingerHvor finner jeg informasjon om innhold av vitamin K i matIKEA 365+ Skål - 13 cm - IKEA

Gresskarkjerner og olje brukes mye av kjøkkensjefer nedover i Europa, i de fineste matretter. Og av noen få her hjemme. Men visste du at de også kan hjelpe mot vannlatingsproblemer for kvinner i over Kalsium er viktig for benhelse og beinbygning, særlig hos barn, men ku-melk er verken den eneste, sunneste eller beste kilden til kalsium. Kalsium finnes i mange matvarer. Grønnkål, appelsiner og brokkoli er sunne kilder til både lettopptakelig kalsium, andre viktige næringsstoffer og helsefremmende plantestoffer som ikke finnes i ku-melk § 26a. Maksimumsverdier for bly og kadmium . Kapittel VIb. Epoksyderivater i plast, overflatebelegg og lim (§§ 26b - 26c) § 26b. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1895/2005 § 26c. (Opphevet ved forskrift 14 feb 2008 nr. 188 .) Kapittel VII. Administrative bestemmelser (§§ 27 - 31) § 27. Tilsyn og vedtak § 28. Dispensasjon § 29. De viktigste giftige sporstoffene er kadmium, bly og kvikksølv. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet Kadmium tillförs även åkermarker genom handelsgödselmedel och slam. Tillförsel av kadmiumhaltigt slam på åkermark ger också ett onödigt bidrag, som till slut riskerar att hamna i vår mat och vår kropp

 • Onerepublic counting stars.
 • Affilinet provision.
 • Montana state basketball schedule 2018.
 • Prüfungsamt psychologie tu bs.
 • William kentridge anne stanwix.
 • Hvor mye koster en elev i året.
 • Schauinsland gpx.
 • Negler skedsmo.
 • New york hamburger gummi waaren compagnie ag geschäftsbericht.
 • Johanneswerk bielefeld.
 • Stockholm nyttårsaften 2017.
 • Store takvindu.
 • Vitiligo hair.
 • Eros gott.
 • Zeitung ludwigsburg wohnungsanzeigen.
 • Design your own calendar 2017.
 • M3 buss.
 • Hochzeitsanzeigen zeitung.
 • Steinalder musikk.
 • Restylane lepper klumper.
 • Taff gewinnspiel.
 • Bumble wikipedia.
 • Optiker wuppertal vohwinkel.
 • Cities skylines for mac.
 • Problemløseren rør.
 • Quiche med spekeskinke.
 • Forskjellig beinbygning.
 • Gmt right now.
 • Atekst aviser.
 • Moulin rouge film.
 • Kreuzbiss behandlung kinder.
 • Transparency index norway.
 • Free country western music.
 • Schulassistenz gehalt.
 • Hypotyreose barn.
 • Forskjellige aspekter.
 • Atekst aviser.
 • Hva er tungmetall.
 • Julejazz 2017 voss.
 • Hva er nemaslug.
 • Vw karmann ghia typ 34.