Home

Direktivitet

Og direktivitet leveres ikke lenger bare ned til 200-400 Hz, men helt ned til 50-60 Hz når man bruker woofer-systemet W371A. 10.10.2020 #11 oks81 Æresmedlem. Ble medlem 29.10.2012 Innlegg 10.505 Antall liker 7.316 Sted Hjemme Torget vurderinger 2 Direktiv i EU er en lov (rettsakt) som fastsetter et mål som landene skal oppnå. Direktiver gjelder i utgangspunktet ikke direkte i medlemslandene, men krever særskilt ratifisering i de enkelte medlemsstatene. Rettigheter og plikter for borgerne gjelder først etter at nasjonalstatene har gjennomført direktivet

Direktivitet er et parameter på linje med mange andre, er ikke noe bære eller briste for om man klarer å oppnå god lyd, denne diskusjonen blir som, smultringbasser kan ikke spille bass, høyeffektive systemer er mer dynamiske enn tungdrevne ol Tjenestedirektivet er et EU-direktiv som regulerer den frie bevegelsen av tjenester innenfor EU og EØS. Direktivet ble vedtatt i EU i 2006, i Stortinget i 2009, og trådte i kraft 28. desember 2009. Direktivet fører til store endringer når det gjelder betalingstjenester i Europa. I Norge vil kundene få tilgang til de nye tjenestene som PSD2 åpner for fra 14. september 2019. Fra denne dato gjelder de viktige kravene om sikkerhet og samhandling også i Norge Vanndirektivet er et EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann. Det er innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende også for Norge.Direktivet omfatter alt ferskvann (overflatevann og grunnvann) samt kystvannet (en Nautisk mil utenfor grunnlinje.Innen utgangen av 2015 skal alle vannforekomster ha god kjemisk og økologisk tilstand Direktivet gir regler om hvordan produktene skal være konstruert, produsert og dokumentert, regler for CE-merking og prosedyrer for samsvarsvurdering og involvering av teknisk kontrollorgan. Direktivet gir også regler for akkreditering, utpeking og notifisering av teknisk kontrollorgan, og om myndighetenes ansvar og forpliktelser i denne forbindelse

Direktivet for trykkpåkjent utstyr kalles 2014/68/EU, og er publisert på alle språk i unionen. PED er et europeisk direktiv for hvordan trykksatte beholdere og lignende skal produseres. Forskrift om trykkpåkjent utstyr muliggjør import og eksport innenfor hele EØS-området (de 27 EU-landene, Norge, Island Liechtenstein) Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet 10. oktober 2017 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18. IED-direktivet ble implementert i forurensningsforskriften kapittel 9 og 36 og avfallsforskriften kapittel 10 den 1. august 2016. I tillegg ble det innført to nye kapitler i forurensningsforskriften, kapittel 31 om utslipp fra store forbrenningsanlegg (≥ 50 MW) og kapittel 32 om forurensning fra virksomheter som produserer titandioksid Direktivet stiller i stor grad samme krav som allerede følger av norsk rett, men innfører også flere nye krav. Her er listen over de 35 minstekravene som gjelder per i dag. Gjennomføring av WAD - status oktober 2020. Kulturdepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jobber med nasjonal gjennomføring av direktivet

Det Norske Akademis ordbo Direktivet er implementert i norsk lovverk som forskrift om maskiner nr 544 av 20. mai 2009. Direktivet beskriver bl.a. de overordnede krav som produktene skal leve opp til, hvordan dokumentere at produktene er i overensstemmelse med kravene, og reglene for merking av produktene. Av endringer i det nye direktivet kan bl.a. nevnes: Virkeområd 08.12.2017 3 | |5 Regelverket i dag 90/385 Aktivt implanterbart MU 93/42 Øvrig medisinsk utstyr 98/79 In vitro diagnostisk MU. Lov 12. januar 1995 nr. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2019) Direktivet utgjør sammen med forordning (EU) No 575/2013 det nye kapitalkravsregelverket i EU som regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRD IV-regelverket. Dette regelverket skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC (CRD.

1.2 NIS-direktivet art. 1(4) fastsetter at direktivet får anvendelse uten hensyntagen til blant annet direktiv 2013/40/EU om angrep mot informasjonssystemer mm. Etter Justis- og beredskapsdepartementets vurdering har det ikke betydning for vurderingen av NIS-direktivet at nevnte rettsakt ikke er innlemmet i EØS-avtalen, ettersom det kun henvises til rettsakter som NIS-direktivet ikke skal. Direktivet er relevant og for det meste akseptabelt. For å kunne gjennomføre direktivet i norsk rett var det nødvendig å fastsette forskrifter i medhold av §§ 13 og 62 i vegloven av 21.06.1963 nr. 23. Merknader Norge har fått anledning til å komme med innspill til direktivforslaget Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost, noe som er hovedkjernen i postens infrastruktur. Posten Norge har inntil 2016 hatt enerett på formidling av brevpost under 50 gram. Bondevik II ønsket allerede i 2004 å fjerne denne eneretten og vedtok liberalising av posttjenester allerede fra 2007 Fastsatt av Post- og teletilsynet 22. januar 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 2-3, § 8-2 og § 10-5, jf. Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 nr. 881 om funksjonsfordeling innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon del I punkt 2 Direktivet danner en overbygning for flere underliggende EU-direktiver, for eksempel avløpsdirektivet og drikkevannsdirektivet. Nasjonalt arbeid Norge har siden 2001 forberedt innføringen av direktivet. Vannforskriften fra 2006 innførte direktivet i nasjonalt lovverk, og er hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensningsloven og.

NIS-direktivet stiller på sin side krav til sikkerheten ved levering av tjenester, herunder enkelte digitale tjenester, som er av essensiell betydning for det indre markeds funksjon som tjenester innenfor sektorer som energi, transport, helse, bank/finans, vann, digital infrastruktur mv Direktivet vil for eksempel tillate medlemsland å innføre forbud for å redusere forbruket av spesifikke bruksområder for emballasje som er dårlig definert i lovgivningen. Nasjonale tolkninger kan føre til hindringer i det indre markedet CLP-forordningen, forordning (EF) nr. 1272/2008, tilpasser det gamle EU-regelverket til GHS (det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier), FNs system for identifisering av farlige kjemikalier og informasjon til brukerne om disse farene Begrepet municipal waste defineres for første gang i direktivet og omfatter husholdningsavfall i tillegg til avfall fra andre kilder, med lignende sammensetning (similar in nature and composition). I motsetning til den norske definisjonen av husholdningsavfall er bygge- og rivningsavfall unntatt fra municipal waste i rammedirektivet Økodesign. Virksomheter som produserer, importerer eller markedsfører energirelaterte produkter, bør kjenne til Økodesigndirektivet. Målet med direktivet er å beskytte miljøet, redusere produkters potentielle miljøpåvirkning og hjelpe forbrukerne til å velge energieffektive produkter

Direktivitet! Hifisentrale

WCAG 2.1 er framtidige krav og gjelder ikke per i dag. Kravene trer først i kraft med innføringen av WAD. Detaljert informasjon om hva som er nytt i WCAG 2.1 finner du hos W3C (engelsk).. Merk at nivå AAA (trippel A), ikke blir en del av det norske regelverket Direktivet stiller krav til at Norge regulerer virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. Dagens storulykkeforskrift trådte i kraft 1.7.2016, og implementerer krav til virksomheter i EUs Seveso III direktiv. Storulykkeforskriften er bygd opp etter innholdet i Seveso III-direktivet og er inndelt i paragrafer og fem vedlegg

Direktiv (Den europeiske union) - Wikipedi

Direktivitet! Side 5 Hifisentrale

 1. Direktivet (2014/33/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om heis og sikkerhetskomponenter til heis) ble vedtatt i 2014 og er en omarbeidet og utvidet versjon av direktiv 95/16/EF. Omarbeidelsen og utvidelsene er gjort fordi EU ønsker å strømlinjeforme et harmonisert regelverk på en rekke vareområder
 2. Helsestasjonsbutikken tilbyr utstyr, materiell og inventar til helsestasjoner, skolehelsetjenester og andre som har behov for våre utvalgte produkter
 3. EMC-direktivet regulerer deler av utsending av uønsket energi, pluss forstyrrelser i apparatenes funksjoner som ikke er direkte eller indirekte farlige. Helhetsbetraktningene (i EU/EØS) om EMC omfattes i tillegg til EMC-direktivet også av sikkerhetsdirektiver
 4. Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerrett i de tunge førerkortklassene
 5. Bystrikk.no - Høykvalitetsgarn og strikkepinner til gode priser. Hos Bystrikk.no finner du strikkedesign og garnpakker til hele familen, både fra Bystrikk-universet og House of Yarn
 6. GAD-7 generalisert angstlidelse. Kort screeningskjema med gode psykometriske egenskaper. Skjemaet består av syv ledd og måler sentrale symptomer ved angst

Direktivet vart vedteke av EU den 22. desember 2000 og regulerer bruken av vatn, både ferskvatn og sjøvatn. Det skal sikre heilskapleg forvatning av vatn i det einskilde land og har som hovudmål å betre kvaliteten både kjemisk og fysisk. EU ynskjer å oppnå god økologisk og kjemisk status i alle typar vatn innan 2015 og seinast innan 2027 DIRECTIVES DIRECTIVE (EU) 2019/944 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 June 2019 on common r ules for the inter nal market for electr icity and amending Directive 2012/27/E

tjenestedirektivet - Store norske leksiko

Direktivet erstatter det såkalte TV-direktivet - Fjernsyn uten grenser - som ble innført i 1989. Det nye direktivet er blant annet utformet for å fange opp utviklingen av nye audiovisuelle tjenester. Med digitaliseringen har det vokst fram tjenester som konkurrerer med tradisjonelt TV, men som ikke er regulert på samme måte. AMT-direktive Da EU-direktivet ble innført, skjedde det nesten over natten, og man ble nødt til å innlemme de nye reglene i en eksisterende lov (renteloven). Å innføre helt nye lover ville tatt for lang tid. Det ble derfor en del forvirring om hvordan direktivet krasjet med norsk lov før ting var på plass direktivet dersom tavlen inneholder elektroniske komponenter som PLS, regulatorer, effektbrytere m/elektronisk utløsermekanisme, etc. Norm EN 50081-1: husinstallasjoner, kontorer, lett industri Norm EN 50081-2: Industrimiljø m/betydelige kapasitiv og induktiv las Er du klar for ErP-direktivet? I desember 2015 trådte det nye ErP-direktivet i kraft (ErP = Energirelaterte Produkter). Dette vil ha innflytelse på markedet for produkter for oppvarming av bolig og varmtvann, og det krever at installatørene oppfyller visse krav

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet Finans Norg

Webtilgjengelighetsdirektivet ble vedtatt i EU i 2016 og er en del av EUs arbeid med digital inkludering. Direktivet gjelder universell utforming av offentlige nettsider og mobilapplikasjoner. Direktivet stiller i stor grad samme krav som allerede finnes i norsk lovgiving gjennom forskrift om universell utforming av IKT, men innfører også flere nye krav CE-merking er produsentenes løfte om at produktene oppfyller EU-regelverk innen helse, miljø og sikkerhet.F lere produktområder er omfattet, bl.a. elektrisk utstyr, leketøy, byggevarer, medisinsk utstyr, maskiner, personlig verneutstyr, gassapparater, heiser og teleterminaler. CE er en forkortelse av Communauté Européenne ATEX-direktiv 94/9/EF og vi håndterer kontakten til eventuelle bemyndigede organer og myndigheter. Vi tilbyr utarbeidelse av eksplosjonssikringsdokumenter i forhold til direktivet 1999/92/EF, og vi rådgir samtidig om alle tenkelige forhold vedrørende ATEX med utførelse av analyser, risikovurderinger og dokumentasjon ATEX-direktivet er delt i et produktdirektiv og et brukerdirektiv. Produktdirektivet (FUSEX i Norge) ivaretar at alle produkter som blir fabrikkert er produsert og merket på en korrekt måte. Produktdirektivet er relevant for alle bedrifter som lager produkter og løsninger som skal benyttes i eksplosjonsfarlig område

Detta direktiv skall inte tillämpas på sjömän, enligt definitionen i direktiv 1999/63/EG, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 2.8 i det här direktivet. 4. Bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG är fullt tillämpliga på de fall som avses i punkt 2 utan att det påverkar tillämpningen av strängare eller mer detaljerade bestämmelser i det här direktivet Endringer i kapitalkravsforordningen (CRR), -direktivet (CRD IV) og forordning (EU) nr. 648/2012 Publisert: 11. september 2020 I første halvår 2020 ble flere nivå 2-rettsakter tatt inn i EØS-avtalens vedlegg IX Direktivet four leaves coming together in the woods of ramnes once in a while to re-create some directives for our fellow commons... troll i ord, released 01 March 2012 1. allmenningens tragedie 2. direktivet 3. skogsvals 4. troll i eske 5. naar ikke opp 6. nok er no Hva handler AMT-direktivet om? Hva er et EU-direktiv? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? medienorges nyhetsbrev Mediefakta 1/2012 handler om ATM-direktivet, direktivet om audiovisuelle medietjenester.. Les nyhetsbrevet her. medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier. medienorge ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994 NIS-direktivet ble vedtatt 6. juli 2016 av Europaparlamentet. Målet med direktivt er å oppnå et høyt felles nivå for sikkerhet i nettverk- og informasjonssystem i EU, og dermed styrke det indre markedet. Direktivet har et særskilt fokus på kontinuitet i levering av tjenester

Vanndirektivet - Wikipedi

 1. Stiftelsen ReturGass org. nr. 974 339 129. Isovator AS org. nr. 974 273 845. Horgenveien 227 3303 Hokksun
 2. Viderebruksdirektivet er EU-direktiv 2019/1024/EF om viderebruk av offentlig informasjon.. Viderebruksdirektivet ble først vedtatt i 2003, men ble i 2019 vedtatt på ny i omarbeidet form. Formålet med direktivet er å bidra til kommersiell og ikkekommersiell viderebruk av informasjon som det offentlige har finansiert. Nytt i direktivet av 2019 er at det stilles særlige krav til datasett av.
 3. Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
Shure GLXD24/BETA87A - Hitta bästa pris på Prisjakt

Nytt EMC-direktiv - regjeringen

Direktivet - dåpsattester, norsk-engelsk, ordlister, korrekturlesing, morsmåloversetting, konsekutivtolking, oversetter, oversetting, epikriser, prosesskriv. Nye SOLAS VGM Direktivet . I en ny resolusjon har IMO (International Maritime Organization) besluttet en regelendring med strengere krav til rapportering av containeres totalvekt (VGM - Verified Gross Mass) som må oppgis til rederiene før lasting om bord på båt RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter). Det er anledning til å søke EU-kommisjonen om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A

Les mer om Pressure Equipment Directive, trykkdirektivet

Tabell 5. EU-direktivet sier at badevannskvaliteten skal bedømmes på bakgrunn av resultatene over den siste 4-årsperioden med følgende karakterer: Dårlig kvalitet. Mer enn 10 % av prøvene overskrider verdiene for Tilstrekkelig Tilstrekkelig kvalitet. 1. Kvaliteten er bedre enn verdiene for Tilstrekkelig 2 Direktivet er et minimumsdirektiv og setter dermed minimumskrav til medlemsstatene både når det gjelder direktivets virkeområde og krav til sikkerhet. Dette medfører at medlemsstatene kan velge å innføre strengere regler enn det som fremgår av direktivet. Departementet foreslår imidlertid at den nye loven skal tilsvare kravene i direktivet NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor EUs ITS-direktiv 2010/40/EU pålegger EUs medlemsstater, og Norge gjennom EØS-avtalen, å etablere et nasjonalt tilgangspunkt for tilgjengeliggjøring av veg- og transportdata. Formålet er å oppnå sammenhengende og interoperable tjenester i Europa. Direktivet er senere etterfulgt av mer detaljerte forordninger: Forordning 885/2013 - informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler. Informasjon om F-gassforordningen. Kyoto-protokollen omfatter drivhusgassene; Karbondioksyd (CO2), metan (CH4), nitrogenoksyd (N2O) samt 3 typer fluorholdige drivhusgasser som også går under betegnelsen 'F-gasser'; HydroFluorKarboner (HFK), PerFluorKarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6)

Direktivet ble vedtatt i 2003 og gjennomføres i de fleste europeiske land, dog med nasjonale forskjeller. Innen EU er det satt ambisiøse mål for å redusere energibruk og klimagassutslipp fra bygningssektoren. Bygningsenergidirektivet er et viktig virkemiddel i denne politikken - EU-direktivet gir spesifikk beskrivelse av hva man mener med praksis. Ganske enkelt er det praksis bare hvis studenten er i direkte kontakt med friske eller syke enkeltpersoner og/eller grupper, og samtidig er en del av et lag for å lære å organisere og å yte sykepleie, sier Tor Rynning-Torp, seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet PSD2-direktivet: Ansikt eller finger­avtrykk blir ikke lenger nok Neste år kreves to faktorer for å logge inn på nettbanken. IKKE LENGER NOK: Teknologier som fingeravtrykkslesere og Apples Face ID har gjort det mer smidig å bruke nettbanken på mobil, men neste år kreves det mer sikkerhet enn som så. Foto: Pål Joakim Pollen Vis me

EUs nye 517/2014 F-gass direktiv skal gi en reduksjon av utslippene av fluoriserte drivhusgasser og dermed bidra til en begrensning av klimaoppvarmingen.Direktivet gjelder for hele Europa. Direktivet forbyr bruken av bestemte drivhusgasser og kjøleanlegg. Den sørger også for et kvotesystem for et vesentlig redusert markedstilbud av vanlige kjølemedier. For leverandører av kjølere. Direktivet er ikke en fullharmoniseringsdirektiv, jf. artikkel 3. Dette betyr at norske myndigheter i teorien kan legge til grunn et større virkeområde for en norsk lov om informasjonssikkerhet enn hva direktivet legger opp til. Det er likevel naturlig å ta direktivets definisjon som utgangspunkt OSD = Driftsstøtte direktivet Ser du etter generell definisjon av OSD? OSD betyr Driftsstøtte direktivet. Vi er stolte over å liste akronym av OSD i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av OSD på engelsk: Driftsstøtte direktivet

V-Moda BoomPro - Hitta bästa pris på Prisjakt

NPD = Navy innkjøp direktivet Ser du etter generell definisjon av NPD? NPD betyr Navy innkjøp direktivet. Vi er stolte over å liste akronym av NPD i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av NPD på engelsk: Navy innkjøp direktivet De tre forskriftene trer i kraft 11. oktober 2017. Link til de nye forskriftene: Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (Lovdata); Forskrift om trykkpåkjent utstyr (Lovdata) (publiseres 12.10.17); Forskrift om elektrisk utstyr (Lovdata); Forskriftene gjennomfører tre harmoniserte varedirektiver, som alle er revidert etter varepakken og retningslinjene i EUs beslutning 768/2008/EF om en.

Det gamle direktivet 2004/108/EC som nå erstattes, har tidligere bare vært gjeldende for produsenter. Nå skal ansvaret for EMC-kompatibilitet deles mellom produsenter, importører, distributører og forhandlere Direktivet är en omarbetning av IPPC-direktivet och sex sektorsdirektiv. IPPC-direktivet upphörde att gälla den 7 januari 2014. IED (2010/75/EU) på svenska (EUR-lex) IED (2010/75/EU) på engelska (EUR-lex) Industriutsläppsdirektivet har genomförts i svensk lagstiftning genom generella föreskrifter Statens helsetilsyn viser til høringsbrev 21. desember 2018 fra Justis- og beredskapsdepartementet med to saker på felles høring: Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget (Holte-utvalget) NOU 2018: 14 IKT- sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Rørosnytt har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale ErP direktivet. Er du klar for det ErP (energirelaterte produkter) direktivet? Les mer om hva det betyr for deg og hvordan Vaillant kan hjelpe deg. ErP-verktøy for systemetiketter og energimerker. Vaillant gjør jobben din enklere med det webbaserte ErP-verktøyet

DeLOCK ISM antenne 433MHz rundstrålende 1dBi S | Billig

Forskrift om trykkpåkjent utstyr - Lovdat

Video: Industriutslippsdirektivet (IED) - Miljødirektorate

EUs webdirektiv (WAD) Digitaliseringsdirektorate

 1. REACH. REACH (EC 1907/2006) aims to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances. This is done by the four processes of REACH, namely the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals. REACH also aims to enhance innovation and competitiveness of the EU chemicals.
 2. Har du skaffet deg drone? Her er mye nyttig informasjon for deg som skal bruke dronen til lek og hobby, og for deg som skal bruke den til kommersielle formål
 3. Logg inn. Her logger du inn i DFØs systemer for reiseregninger, lønn, tid, faktura og regnskap

Oslo Jazzdansfestival er en dansefestival som ble etablert i 2018 av Natalie Dahl og Ingvild Vaagsether for å fremme utviklingen av norsk scenisk jazzdans. OJDF er i stadig utvikling og inviterer nye jazzdans-verk til festivalprogrammet hvert år, med kunstnerisk kvalitet og varierte innslag God fôringsrådgiving reddet situasjonen. TINE Rådgiving har som formål å gi verdifulle råd til deg som melkebonde. Nytten av dette fikk Torbjørn Helle i Agder erfare da han tok kontakt med oss tørkesommeren 2018 EU-direktivet PSD2. Les hvordan EU-direktivet PSD2 påvirker de fremtidige kontoinformasjons- og betalingstjenester, og hva det vil bety for deg som forbruker eller utvikler/tilbyder. Nye betalingstjenester. Priser i andre banker. På finansportalen.no kan du sammenligne priser på tvers av bankene. Sammenlign priser. Snarveier

Det Norske Akademis ordbo

 1. Direktivet for medisinsk utstyr stiller nye krav. Produsenter av medisinsk utstyr skal kunne gjennomføre risikoanalyser av egen virksomhet som en aktiv del av sitt arbeid med kvalitetssikring av produktene
 2. Direktivet trer ikraft 1/7 2003, og det vil nok ikke gis disp etter den tid. Når det er sagt, så har heller ikke dette direktivet noen tilbakevirkende kraft. Det ligger også i direktivet helt klare retningslinjer for hvorledes utstyr skal godkjennes, og når det skal godkjennes
 3. EMC direktivet. SC. Hvem skal håndheve EMC-direktivets krav? Postet: 23.09.2014 - 11:22 Re:EMC direktivet. Geir Atle Karlsen. Tror dette er svaret på spm.
 4. Direktivet er opprinnelig klaget inn for retten i Irland og Østerrike, og saken er vist videre til EU-domstolen for avgjørelse. Publisert 08.04.2014, kl. 10.08 Oppdatert 08.04.2014, kl. 13.4
 5. At direktivet har kostet masse penger å innføre er ingen hemmelighet, men det dansk politi nå uttaler om nytten av direktivet, bør slå bena under videre planer om å redesigne direktivet i Norge

Nytt maskindirektiv og forskrift standard

NIS-direktivet. Hvis fjoråret ble personvernets år, ligger 2019 an til å bli IKT-sikkerhetens år Eksklusivt innhold for abonnenter. Prøv én måned gratis. Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev Ja takk - Serverne er bare å putte rett i racket, så er alt klart. RoHS-direktivet; WEEE-direktivet; EU-direktiv om utrangerte kjøretøy; Directive 2000/76/EC on the incineration of waste; Deponidirektivet; EUs RoHS direktiv (Directive 2011/65/EU) Rammedirektivet for avfal Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.Direktivet utgör grunden för genomförandet av den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande.

 1. EU-direktivet som gjør norske veier farligere Derfor kjører stadig flere uten baklys. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Knut Mober
 2. Gro J. S. Fegth 2008 Side 1 Bruk av kilder Når du har hentet og brukt informasjon til oppgaven din er det nødvendig at du oppgir hvilke kilde
 3. IPPC-direktivet er også implementert i norsk lovgivning gjennom EØS avtalen. Det er viktig å vite at definisjonen av forurensning er vag, og omfatter alle typer utslipp til alle resipienter. Direktivet pålegger også myndighetene å sikre at energiutnyttelsen skjer på en effektiv måte, noe som har ført til en utvidelse av hjemmelsgrunnlaget i forurensningsloven
 4. Direktivet. Publisert den 21.02.2012 i Blogg. Arbeiderpartiet ønsker nå å innføre vikarbyrådirektivet så raskt som mulig. Av en eller annen grunn har store deler av partiet deres — og offentligheten — fått det for seg at direktivet er en slags liberalistisk overkommando fra EU
 5. IDD-direktivet

The low voltage directive (LVD) (2014/35/EU) ensures that electrical equipment within certain voltage limits provides a high level of protection for European citizens, and benefits fully from the single market. It has been applicable since 20 April 2016

Hold deg oppdatert og få varsel om kampanjer og gode tilbud fra Bil i Nor Med Scandinavian Edition har Volvo satt sammen en utstyrspakke der de mest populære tilvalgene er inkludert i prisen. Her får du en bil som inneholder alt du trenger - og som er skreddersydd for Nord-Norge Serious Game GDPR er et spill utviklet i samarbeid med House of Knowledge. En personvernrådgiver fra Sticos kommer til bedriften og veileder dere. Kartlegg GDPR og etterlev personvernreglene med en engasjerende workshop. Tilbys i hele landet IPPC-direktivet overfor 45.000 industrianlegg.6 I Norge er det 245 landbaserte virksomheter og 27 offshore-installasjoner som faller inn under IPPC-direktivets virkeområde.7 For ny virksomhet er medlemsstatene fra tidspunktet for gjennomføring av direktivet i intern rett forpliktet til sikre at ingen anlegg settes i drift uten tillatelse so En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek

Scenemonitor, Wharferdale – dba

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) europalo

samsvarserklæring i henhold til IVD-direktivet. Det er produsentens ansvar å sørge for samsvar. • Oppfyllelse av kravene er indikert av CE-merkingen på produktene. • Produkter som er CE-merket etter en godkjent samsvars-prosedyre kan introduseres til medlemsstatene i EØS pluss Sveits og Tyrkia, 32 land. Krav i IVD-direktive ROHS-direktivet - Informasjon ROHS-direktive

LBC3200/00

NIS-direktivet - regjeringen

direktivet. direktivet - Nyheter fra Nettredaksjonen i Norsk forening for Sterilforsyning - Norsk forening for Sterilforsyning. Gå til innhold Ordlyden i EU-direktivet er meget klar, og levner ingen tvil om at det innebærer en styrking av forbrukernes rettigheter ved bankkortbruk Direktivet handler først og fremst om hvordan bransjen skal innrette sin drift og sitt tilbud til markedet. Det har bestemmelser om blant annet reklame, sponsing og produktplassering. Det innføres også et helt nytt krav om at alle tilbydere av medietjenester skal identifisere seg, og det fastsettes nærmere regler om adgangskontroll til beskyttelse av mindreårige - LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarebyrådirektivet, sa LO-leder Roar Flåthen på en pressekonferanse etter mandagens sekretariatsmøte. Med seg hadde han et enstemmig vedtak fra Sekretariatet som foruten LOs ledelse består av forbundslederne i LO

Clip-on mikrofon for live streaming (2m kabel) Maono AU-400Talat utrymningslarm- SAC Nordic

CRM-direktivet: TONOs høringssvar. Her kan du lese TONOs svar til Kulturdepartementets åpne høring om CRM-direktivet. TONO nytt 2. mars 2020 Willy Martinsen. EUs CRM-direktiv skal regulere kollektive forvaltningsselskaper Direktivet om forretningshemmeligheter - konsekvenser for norsk rett Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Institutt for privatrett, vil innlede Norge vil dermed også snarlig gå inn i konkrete forhandlinger med EU, opplyste Riis-Johansen fra talerstolen i forbindelse med sluttrapportene fra energi-tenketanken Grønn Boks Energy Camp i Oslo i dag. - Direktivet byr på store muligheter, men er samtidig me I samsvar med ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy har også Volvo-eiere plikt til å resirkulere biler som tas ut av bruk. Tilbakelevering av bilen og utbetaling av vrakpant er tilgjengelig for alle kjøretøy uavhengig av alder

 • Slik er jeg og sånn er det.
 • Ausflugsziele rhein sieg kreis kinder.
 • Amazon music download.
 • Franske popartister.
 • Brunch detmold.
 • Lavt stoffskifte symptomer arvelig.
 • Sagittarius and pisces.
 • Korn und berg nbg.
 • Havsule norge.
 • Anton sport sykkel.
 • Laksepriser graf.
 • Avis avbestillingsgebyr.
 • Engelsk grammatikk.
 • Gotisk arkitektur termer.
 • Fjellkiler pris.
 • Nille oslo city.
 • Abbor engelsk.
 • Aldi bestellsoftware 5.4 2.
 • Rhein kreuzfahrt wochenende.
 • Vw golf 6.
 • Jay z youtube.
 • Salgsprodukter.
 • Transparency index norway.
 • Osprey kamber 32.
 • Dressing til salat.
 • Glutenfri brun saus.
 • Trimaran sailboat.
 • Toppturer i aust agder.
 • Garage bergen.
 • Frank mutters.
 • Stjernekamp 2016 vinner.
 • Tide reiser 2018.
 • Wetter linz 3 tage.
 • Japp sjokolade.
 • Skatt danmark procent.
 • Heks ansiktsmaling.
 • Lønningskontoret bodø kommune.
 • Diabetisk nefropati behandling.
 • The tick.
 • Micro matic msd4.
 • Kosmetisk dermatologisk sykepleier utdanning.