Home

Punktum etter sitat

Rekkefølgen av tegn - Korrekturavdelingen

Svært få bommer på denne. Alle skjønner at spørsmålstegnet er knyttet til spørsmålet innenfor anførselstegnene. Det er når punktum og komma brukes, at det oppstår tvil. «Ja, det er så sant som det er sagt», sier jeg. Kommaet utenfor etter nytt vedtak av Språkrådet i 2008. Regelen saboteres i mange utgivelser på norske forlag Merk: punktum etter dag og måned. Les mer om dato. Tre punktum; Nøling eller uavsluttet periode eller ord. Han er vel ikke ? (mellomrom foran første punktum når ord er utelatt) Hva f gjør du her? (ikke mellomrom foran første punktum når bokstaver er utelatt) Utelatelse i sitater

Dessutan har det vorte vanleg å bruke enkle hermeteikn generelt: 'sitat'. Ein bør merke seg at enkle hermeteikn òg har spesialiserte bruksmåtar. Sjå dei to siste punkta under avsnittet om bruksmåtar. Bruksmåtar; Hermeteikn blir brukte føre og etter ordrette sitat: Tittelen på artikkelen er «Fornavn i Norge gjennom 1000 år» Annenhånds sitat: Husk at hvert komma, punktum, kolon og mellomrom, samt hver parentes skal være med slik det står i eksemplene og øvelsene. Sammenlikning av stilene Punktum og komma skal stå etter det siste anførselstegnet i norsk rettskriving Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål

Tegnet ellipse (), tre prikker, utelatelsestegnet (Alt+0133) Ellipse (utelatelsestegnet, tre prikker) er et eget tegn.Tastekombinasjonen for å skrive ellipse i Windows er Alt+0133 (tallene må du taste på det numeriske tastaturet); du kan også bruke Alt Gr+. (hold Alt Gr-tasten nede og trykk på punktumtasten) Mange, spesielt norsklærere, leter forgjeves på Språkrådets nettsider etter informasjon om bruk av anførselstegn (bokmål), hermeteikn (nynorsk) eller sitattegn.. For en tid siden ble det vedtatt nye regler for rekkefølgen av tegn ved anførselstegn Hvis sitatet avsluttes etter en hel setning, settes punktum før referansen (jamfør ovenfor) og med punktum etter referansen. Hvis siste setning i sitatet er en del av og ikke hele setningen, skal punktum settes etter referansen, slik: Relasjonen mellom ein hjelpar og ein klient er ulik det meir daglegdagse møtet i og med ()

Punktum - Språkråde

• Alltid etter sitater. • Etter enhver påstand som ikke er et allment akseptert historisk faktum. • Ved innskudd som ikke passer inn i teksten, slik som forklaringer på spesielle begreper eller lignende. • Bruk gjerne fotnotene til å utdype brødteksten. Balansegangen: fotnotene skal ikke dekke halve siden Fotnotetallet plasserer du på slutten av en setning, etter punktum eller andre skilletegn. Ved henvisning til deler av en setning plasserer du fotnotetallet etter komma. For fotnoter som skal forklare et enkelt ord plasserer du fotnotetallet rett etter dette ordet i teksten. Ved et sitat plasserer du fotnotetallet rett etter sitatet punktum i bibliografien. Punktum og komma skal stå etter det siste anførselstegnet i norsk rettskriving. Hvis tittelen ender med et utropstegn eller et spørsmålstegn, skal det ikke være punktum eller komma. Bruk alltid kolon for å skille hovedtittel fra undertittel (også om det gjøres noe annet i kilden). Når det gjelder bøker, sette Kolon brukes foran et ordrett sitat, en replikk eller en direkte formulert tanke. Det skal bare være stor bokstav etter kolon hvis det etterfølgende er en fullstendig setning. Men det skal brukes komma når en oppramsing begynner med for eksempel, det vil si, nemlig

Hermeteikn - Språkråde

Vær forsiktig med å sette punktum etter setninger uten subjekt og verbal (ugrammatiske setninger): Dette synet møter vi sjelden nå for tiden. Ikke så for 50 år siden. Dette er ikke «galt språk», men det må ikke være for mye av det i mer nøktern stil. Det skal ikke stå punktum etter forkortelser for mynt-, mål- og vektenheter Heimskringla I etter Jofraskinna: Karakteristikk av tekstvitna samt tekstkritisk utgåve av Jens Nilssøns avskrift i AM 37 folio /[Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bergen]. I EndNote. Legges inn som «Thesis». Trykt avhandling: Fyll ut feltene Author (trykk «enter» mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, University, Thesis Type Etter bøkene i Bibelen skal det ikke være punktum, og det skal ikke være mellomrom etter kommaet: Matt 1,3 (Evangeliet etter Matteus) Hebr 2,7 (Brevet til hebreerne) Sitat inne i sitat Dersom. petit eller lignende, brukes ikke anførselstegn. Dersom tekst er utelatt i et sitat, settes anførselstegnet avslutningsvis foran punktum. Dersom et helt tekststykke siteres, settes anførselstegnet etter punktum. Man bør unngå å presentere spredte sitater fra en annens tekst som en helhet i egen tekst

Tegnsetting rundt sitater - Riksmålsforbunde

Sitat på 40 ord eller mindre settes i anførselstegn og skrives i fortløpende tekst. Sitat etterfølges av med punktum etter, deretter settes bokas tittel i kursiv etterfulgt av et anslag og s. og sidetallshenvisning, dvs. de sidene som artikkelen/kapitlet omfatter settes i parentes. Utgiversted og utgiver settes som i eksemplene. Hvordan Punktum Sitater i Statements Å skrive riktig engelsk, må du følge alle skilleregler, selv de ulogiske seg. Tegnsetting med sitater gir mange menneskers problemer. Her ser du på riktig tegnsetting for uttalelser i sitater med og uten høyttaler koder. Sitater med høyttaler tags Eksempel 1 - kort sitat. Bruk sitattegn for å markere det du refererer til. Slik skaper du et tydelig skille mellom dine og forfatterens ord, og du unngår å bli beskyldt for plagiat. Om du bare skal sitere deler av en setning, bruk firkanta klammer med tre punktum for å markere hvor du har utelatt ord. Du skal ikke oversette sitat

Tankestrek (- eller —) er et skilletegn som hovedsakelig brukes for å symbolisere en tankepause i en setning.Tegnet brukes også for å markere direkte tale eller sitat, samt i forbindelse med tallord.En tankestrek er lengre enn en bindestrek (-), og på skrivemaskiner som manglet tankestrek, ble tegnet gjerne uttrykt gjennom to påfølgende bindestreker (--) Som her: Jeg liker ikke fiskekake. Eller: Jeg liker ikke fiskekake Et kyss kan være et komma, et spørsmålstegn, et utropstegn eller punktum. Problemet er bare å tolke det riktig. Kategori: Kyss. Søk etter sitat/ordtak: Søk etter forfatter: Topp 5 - Temaer + Livet. Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Et sitat fra en annen forsker/forfatter må være eksakt gjengitt og inneholde kildehenvisning. Sitater som er under 40 ord integreres i teksten og fremheves med hermetegn. «The similarity between demonstratives and articles, both synchronically and diachronically, is not coincidental but due to grammaticalization processes whereby old forms acquire new functions» (Faingold, 2003, s. 53)

Tegnet ellipse (), tre prikker, utelatelsestegnet (Alt+

Barna begynner på skolen som spørsmålstegn og forlater den som punktum. Kategori: Neil Postman. Barnets første undervisning skal aldri være en hodets, aldri en fornuftens sak - den skal evig være en hjertets sak, Søk etter sitat/ordtak: Søk etter forfatter: Topp 5 - Temaer + Livet. Kort sitat: Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i (Stene, 1999, s. 125). Forfatterens navn er flettet inn i teksten: Stene (1999) definerer det å sitere slik: Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider Det settes ikke punktum etter sideangivelsene. Innholdsfortegnelse og oversikt over tabeller og figurer Sitat på 40 ord eller mindre settes i anførselstegn og skrives i fortløpende tekst. Sitat etterfølges av etternavn, årstall og sidehenvisning i parentes

Anførselsteg

Referansen ser likedan ut om den følger etter et sitat fra denne kilden eller om du viser til den uten å ha sitert noe fra teksten. Det er viktig at du har med sidetall når du siterer og når du viser til konkrete påstander. Sett punktum for setningen etter referansen Punktum plasseres etter sitat og referanse, slik som i dette eksempelet: It was not a story to pass on (Morrison 2005, 323). TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER Tabeller skal leveres i et redigerbart format, det vil si at rader og kolonner kan justeres

normer for skriftlig arbeid eller etter malen i DUO (www.duo.uio.no). Når det gjelder artikler, må studentene bruke det format det aktuelle tidsskriftet krever. Refleksjonsoppgaven som skal ledsage artikkelen utformes etter instituttets normer eller etter DUO-malen. 1.1 Innholdets rekkefølge 1. Tittelark. A) Oppgavens tittel Mange er bekymret for å ikke skrive langt nok, men ikke tenk på lengde nå! Din jobb er ikke å skrive langt. Og ikke tenk på avslutning. En nyhetsartikkel trenger ingen fancy avrunding. Du slutter når du har skrevet det som er relevant, og avslutter enkelt og greit med et punktum etter siste setning Direkte sitat Kortere sitater settes i anførselstegn i den vanlige teksten. Kildehenvisningen før setningens punktum. Lengre sitater (>= 40 ord) settes som egen tekstblokk, med innrykk, men uten anførselstegn. Kildehenvisningen etter evt. punktum eller komma i det som siteres. Irrelevant tekst kan utelates fra sitatet ved å markere det. Ofte vil det være ved slutten av et avsnitt, men henvisningen kan også plasseres ved slutten av en setning. Bruker du henvisninger i parentes, plasseres denne før punktum. Bruker du tallreferanser som viser til fotnoter eller sluttnoter, plasseres tallmerket etter punktum

Kort sitat: Korte direkte sitater skal stå i anførselstegn. Punktum kommer etter henvisningen. F.eks.: «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» sier Svein Rognaldsen (2008, s. 205). eller «Tilpasset opplæring er både et middel og et mål» (Rognaldsen, 2008, s. 205). Langt sitat (lenger enn 40 ord) Norsk grammatikk byr på et utall tegn, som skal bidra til å gi setningene og tekstene våre riktig form og innhold. I vår lille serie om godt språk, gir vi deg her en innføring i riktig bruk av anførselstegnet Anførselstegn eller sitattegn (kalles også gåseøyne) er tegn som brukes for å uttrykke tale eller sitater eller for å vise noe som blir omtalt på en spesiell måte.. Utseendet på tegnene varierer, og hvilken form som er den vanligste i trykt skrift er forskjellig fra land til land Ei bygd som ikkje gløymer. Ei ung jente døyr i ei tragisk bussulykke og fører ei lita vestlandsbygd inn i ei tåke av sorg og fordømming. Femten år seinare vender dottera til bussjåføren attende for å ta over garden og blir overraska av ei bygd som ikkje har gløymt. Romanen handlar om det som skjer etter at punktum er

Hvis du utelater deler mellom to siterte setninger, markeres det med fire punktum. F.eks.: Rognaldsen (2008) sier at «tilpasset opplæring er både et middel og et mål. Dermed er tilpasset opplæring ikke bare et pedagogisk, men også et politisk begrep» (s. 205). Når det er hensiktsmessig å legge til ekstra ord i et sitat, bruk skarpe. begynner å snakke. Ikke sett punktum etter navnet. En persons tittel kan enten stå på samme linje som navnet eller på linjen under navnet, avhengig av tittelens lengde. Ikke bruk stor forbokstav i tittelen. Det skal stå komma mellom navn og tittel når disse står på samme linje. Når tittelen står på egen linje, er komma valgfritt setningspunktum etter anførselstegnet. Når en hel setning siteres, settes punktum innenfor anførselstegnet. Ved direkte sitat oppgis alltid sidetall i noten. Eksempel på direkte sitat i løpende tekst: Forfatteren sier videre dette om skrivestil: «Vær på jakt etter gode eksempler fra praksi #Chicago forfatter-år. Chicago-stilen finnes i to varianter, som forfatter-årstallsstil, som vi presenterer her (også kalt Chicago B), og som fotnotestil.Denne framstillingen er basert på The Chicago Manual of Style.17. utg (opens new window). # Henvisning i teksten I teksten vises det til kildens forfatter, utgivelsesår og eventuelt sidetall i parentes Punktum før eller etter kolon? Av Gjest Signaturløs, Mars 3, 2009 i Åpent forum. Svar i emnet; Start nytt emne; Forrige; 1; 2; Neste; Side 2 av 2.

Utelatelsestegn er tre punktum etter hverandre uten mellomrom. Dersom du utelater tekst i slutten av en setning, skal du ikke sette inn noe ekstra punktum ut Sitat Sitater på inntil 3 linjer markeres med anførselstegn i løpende tekst etter punktum. Det skilles mellom generelle og spesifikke henvisninger. Hvis man henviser til generelt stoff, oppgis bare etternavn og årstall i parentesen. Hvis man henviser til mer spesifikke argumenter, ideer, tanker eller sitater, må man også angi sidetall, eventuelt sidespenn. Bruk komma mellom elementene i parentesen. Ved e kommer etter punktum. Titler på bøker og tidsskrifter understrekes (eller kursiveres, men vær i så fall konsekvent). I. LITTERATURLISTEN. må du oppgi de fullstendige bibliografiske opplysningene som må til for at leseren skal kunne finne frem til originalen. Litteraturlisten begynne

Hvis du utelater deler av en sitert setning, markeres det med tre punktum inne i skarpe klammer. 1. F.eks.: Rognaldsen (2008) sier at «dermed er tilpasset opplæring [] også et politisk begrep» (s. 205). Når det er hensiktsmessig å legge til ekstra ord i et sitat, bruk skarpe klammer. F.eks. Sitat: Nelsons svev og kollbøtte utfor hoppkanten såtte liksom punktum for både barndommen og ungdommen hennes. Kilde:Jon Michelet: Den flygende brasilianer 2, 1988, s.16

Mal for oppgaveskriving - OsloMe

 1. En ellipse - «tre punktum» i en parentes - kan brukes for å vise at du har utelatt en del av et sitat. Det bør ikke brukes på bare et ord eller to, men på innskutte setninger som kommer i veien for meningen i sitatet. Du kan også dele opp et sitat ved å avslutte det, skyte inn noe eget, og så sette del to som et eget sitat like.
 2. Sitat: Etter sm å skilletegn skal Punktum, skrifttegn. Verktøy for bidragsytere Legge til synonym for skilletegn Slette synonym fra skilletegn Fjerne oppslagsordet skilletegn Opprette nytt oppslagsord. Kryssordhjelp for Skilletegn: Hvor mange bokstaver inneholder ordet i.
 3. Bruk aldri punktum til slutt i overskrifter. Bruk overskrifter på maksimalt to nivåer - hovedoverskrift (tittel) og såkalte mellomtitler. (1615), etter tittelen (opplysningen har forskningshistorisk relevans og bør derfor ikke sløyfes). Ved tidsskriftartikler og essayer i antologier skal du i sitat), dessuten skal det.

Fotnote / note - Korrekturavdelingen om fotnoter og

punktum etter «alvorlig», blir en smaks- og temperamentssak. Likeledes om man vil skille den siste setningen ut med punktum. På skolen lærer man visstnok ennå at man helst ikke skal starte med «Og» etter punktum, og det er en god regel, men en sjelden gang kan den fravikes, nemlig når en kort setning skal fremheves. Vennlig hilsen Tor Gutt Kolon brukes i forbindelse med direkte tale og for å innlede et sitat eller et tankeutsagn. Han sa: «Jeg har vært hjemme i hele dag.» Kari tenkte umiddelbart: «Dette greier jeg aldri!» Ved slike sitat skal det alltid være stor bokstav etter kolonet, selv om det opprinnelige sitatet ikke har stor bokstav Dersom du bruker anførselstegn rundt enkeltord eller deler av en setning vil siste anførselstegn komme før punktum. Eksempler: Dersom du bruker anførselstegn for å indikere et sitat, vil punktumet komme før siste anførselstegn dersom sitatet er en hel setning (eller flere setninger)

Om det er punktum eller grafiske elementer kan sikkert avklares fra de som kjenner logohistorikken til VIF. Det er ikke punktum etter F, så jeg antar det er utforming av logoen. Det kan også være at det var andre rettskrivningsregler da logoen ble lagd Hvorfor bruker man punktum etter forkortelse? Skilpaddas flisespikker Merk: I Storbritannia, punktum og komma gå inn anførselstegn bare for en komplett siterte setning; ellers, de går utenfor. Andre merker av tegnsetting anførselstegn Når et semikolon eller et kolon vises på slutten av et sitat, legg den utenfor anførselstegnet - Et perfekt punktum på OL for alpinistene, sier TV 2s alpinekspert Jan Ove Nystuen. I finalen stakk Sveits av med gullet etter å ha slått Østerrike. - Det var deilig

Tegnsetting - Språkråde

 1. Etter romartal Det skal ikkje vere punktum etter ordenstal (rekkjetal) Hebr 2,7 (Brevet til hebrearane) Sitat inni sitat Dersom eit sitat som er ei full setning,.
 2. Mener at setningen skal v re fullstendig ogs hvis man fjerner parantesen. Komma skal da alltid v re etter parantes. Punktum skal v re inni hvis det som st r inni er en selvstendig setning, men etter hvis det som st r i parantesen er en fortsettelse
 3. ert til Nobels fredspris, «Denne filmen bør du sjå! Punktum Ukens sitat og andre høyde­punkter. Støre får ukens sitat for katte-angrep mot Grande. Det er mange som har fått kjørt seg. BT anbefaler
 4. Etter jobbreisene var det heller ingen som satt hjemme og ventet på han. - De kunne godt få mailer med flere utropstegn i stedet for punktum. (til privat bruk, sitat og lignende)
 5. Direkte sitat - meir enn 40 ord. Når du brukar direkte sitat på meir enn 40 ord skal du ikkje bruke sitatteikn. I staden skal du starte sitatet på ei ny linje, det skal skrivast med innrykka venstremarg og med ekstra linjeskift over og under sitatet. Punktum skal setjast framfor parentestilvsinga i slutten av sitatet. Eksempel
Norske skriveregler by Det Norske Samlaget - Issuu

Punktum, spørsmålstegn og utropstegn Punktum, spørsmåltegn og utroptegn skal som hovedregel stå mellom anførselstegnene. Komma kommer etter siste anførselstegn (dersom det ikke hører med i et sitat). Eksempel: Replikkstrek i stedet for anførselstegn Bruker du replikkstrek istedenfor anførselstegn, blir det ofte enklere å hold # Sitat. Nokon gonger kan det vere aktuelt å hente informasjon eller tekst frå andre inn i eigen tekst. Når du brukar tekst frå andre inn i din eigen er dette å sitere. Det kan vere eit godt grep og eit nyttig tilskot til teksten din, men det gjeld å ha tunga beint i munnen. # Direkte sitat. Direkte sitat er ei heilt ordrett attgiving 1. Ikke komma etter adverb På norsk skal det ikke være komma etter et adverb først i setningen. I morgen reiser vi til London. Derfor må vi pakke kofferten. 2. Lister Det skal være komma mellom hver ting når vi ramser opp, men og mellom de to siste. Det skal ikke være komma foran og. Jeg kjøpte melk, brød, ost, kaffe og pølse. 3 et sitat aldri er selvforklarende. Det betyr at hvis du siterer regelen for verbflytting i moderne norsk, skal du alltid relatere sitatet til temaet eller det aktuelle eksemplet i oppgaven din. Et sitat har ingen hensikt dersom sitatet ikke kobles til teksten, og du har ansvaret for å vise leseren denne koblingen

Kolon erstatter som regel punktum. Dermed skal den nye hovedsetninga ha stor forbokstav. Hvis det som kommer etter kolon er et sitat fra en skrevet kilde skal du skrive nøyaktig som det står skrevet, men skrivefeil og det hele. Kilden bestemmer altså i de tilfellene du skal bruke liten forbokstav Er det noen som vet om man skal ha referanser feks; (Olsen, 2000). Altså, skal man ha punktum etter referanser også? Eller før? Og hvis man skal ha bindestrek, f eks tvn-bussen. Skrives det da tvn - bussen eller tvn-bussen? Har man punktum før referansene Når tre punktum blir brukt til å markere at noko er utelate i eit ord, skal punktuma følge den siste bokstaven utan mellomrom. Som til dømes: «Da kan du berre dra til h herifrå!» Tre punktum kan òg brukast til å markere at eit eller fleire ord er utelatne frå eit sitat. Da skal det vere mellomrom på kvar side i tillegg til klammer nivåer. Overskriftene skal være venstrejustert, og det skal ikke være punktum etter overskriften. Eksempel: 1.0 Overskrift nivå 1 1.1 Overskrift nivå 2 1.1.1 Overskrift nivå 3 2.3 Avsnitt Avsnitt benyttes for å strukturere teksten, og lages konsekvent ved hjelp av et ekstra linjeskift. Ikke bruk innrykk (tabulator)

APA 7th FAQ - Kildekompasse

Bruk direktorat som forfatter av læreplaner for fag. Oppgi året læreplanen gjelder fra som utgivelsesår, og ta med plankode i parentes etter tittelen. Rammeplan: Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Jeg er alltid så i tvil om noe når jeg bruker gåseøyne. Skal punktum, komma, spørsmålstegn eller utropstegn være før i en setning, eller skal være først og deretter punktum, komma, utropstegn eller spørsmålstegn Sitat som ikke utheves særskilt integreres i hovedteksten, med anførselstegn før og etter den siterte teksten, slik: Dette er et sitat. Utelatelse av ord eller setninger i et sitat markeres med tre punktumtegn etter hverandre, og uten bruk av parentes

Sitat: Finn-Erik Vinjes Men korrekt tror jeg ikke det er å ha punktum etter noe som er formet som et spørsmål. (Så er det klart man kan velge å bryte formelle regler helt bevisst for å oppnå et stilistisk poeng.) _____ Skilpadda (mars 1970) og Poden (des. Ellipse er i språkvitenskap en forkortet uttrykksmåte. Den vanligste typen ellipser er setninger der noe er underforstått, men ikke uttalt. Noen eksempler: «Jeg valgte rødt, Jens blått.» i stedet for «Jeg valgte rødt, Jens valgte blått.» «Jeg er eldre enn Jens, men han er større.» i stedet for «Jeg er eldre enn Jens, men han er større enn meg.»

Parentes: Om bruk av parentes i norsk og forskjellige

Semikolon er en mellomting mellom komma og punktum, og erstatter aldri komma eller kolon. Semikolon er som smiger - ikke bruk det hvis du ikke er sikker på hva du gjør. (ellipse) - brukes for å skape en pause (da med mellomrom før og etter), for å markere utelatt sitat (da med parenteser rundt) eller for å markere at man eller noen stanser midt i et ord: Stopp, jeg blir kva En periode ( . ) Er et skilletegn som indikerer en full stopp, plassert ved enden av deklarative setninger , så vel som etter mange forkortelser. Perioden er faktisk kalles en full stopp i britisk engelsk, ifølge RD Burchfield i The New Fowler Modern engelsk språkbruk , og er også kjent som et fullt punkt. Rene J. Cappon, forfatter av The Associated Press Guide til tegnsetting.

Video: Ofte stilte spørsmål - Universitetsbiblioteke

Kolon - Språkråde

Komma (,) er et skrifttegn som brukes som skilletegn i tekst og desimaltall. Det brukes normalt der hvor det er pauser i talespråket, og formålet er å lette lesningen. Samtidig bygger de norske kommareglene bygger i stor grad på grammatikk, og i Finn-Erik Vinjes Skriveregler omtales det norske kommaet som et «grammatisk fundert pausekomma» Det skal heller ikke være punktum etter punktnummeret. 3.3 Skriftstil og -formatering I tillegg til vanlig brødtekst åpner Lov og Retts mal for at mindre viktige avsnitt settes som Dersom et sitat avsluttes med en fullstendig, sitert setning, settes punktum innenfor sitattegnet Når deler av eit sitat vert utelate: Dersom du utelét delar av ei sitat, skal det markerast med tre punktum inne i ein parantes: Privatisering av livsførselen () førte til at lokalofffentligheten i økende grad ble ødelagt (Frønes, 2006, s. 138) Alltid sette sitat på slutten av materialet som brukes. Hvis du bruker et direkte sitat, sette henvisningen på utsiden av det avsluttende anførselstegn. Slutt tegnsetting (punktum, utropstegn) for teksten følger parentes sitat. Hvis du bruker en blokk sitat, plasserer sitat etter siste punktum i ledd

Punktum før eller etter anførselstegn? - Språk og navn

Slik kompetanse kan opparbeides etter hvert og det vil være eltilsynets oppgave å vurdere om et foretak har riktig kompetanse i forhold til aktivitetene. Svar Svar med sitat Postet: 18.10.2015 - 02:4 Barna begynner på skolen som spørsmålstegn og forlater den som punktum. Kategori: Skole og læring. Søk etter sitat/ordtak: Søk etter forfatter: Topp 5 - Temaer + Livet + Kjærlighet + Kvinner + Humor + Alder. Populære kategorier. Altså flaggtast og punktum. Trykk og hold flaggtasten, trykk en gang på punktum. Du kan bla gjennom emojiene som kommer opp, eller du kan skrive navnet på det uttrykket du ser etter, uten å bry deg om å plassere muspekeren. (Akkurat som når du søker etter en app via startmenyen - se over!) Etter vår mening gir det imidlertid mer mening å markere at det ikke er et spørsmål, og på den måte skille det fra et spørsmål med samme ordstilling. - så det med at det ikke skal/bør være spørsmålstegn i retoriske spørsmål er altså bare noe de som driver denne siden mener, ikke noen offisiell regel Vi bruker også punktum etter forkortelser, i tidsuttrykk og etter ordenstall. Det er viktig å bruke gode kilder. (helsetning) Første time begynner kl. 08.30

Ø AudioSvardatabase

Kryssordkongen fant 84 mulige svar til kryssordhintet punktum. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.n Bruker man punktum i mappenavn kan det kanskje noen ganger skjære seg. Men burde kanskje ikke være et problem. Hvis feks. en bildefil heter turmedgutta.bergen.8.juli-2011.jpg så kan det være at andre programmer kan oppfatte filformatet so Kilden før eller etter punktum? Skilpaddas flisespikkeri. Skilpaddas flisespikkeri Ingen flis for liten - her er det fritt frem for alle pedanter! Ingen flis for liten - her er det fritt frem for alle pedanter Savnet etter vennen sin er stort for Stray: Seremonien i dag er et fint punktum, forteller han. Kjøper du et kunstverk av denne mannen, (til privat bruk, sitat og lignende) Vask - Eksempel på tilbakemelding etter vask av kaotisk manus Generelt: Stort sett greit skrevet og presentert, så langt jeg kan bedømme! Virker stødig og innsiktsfullt innholdsmessig sett. Språklig: Svært mange feil og inkonsekvenser, dessuten en del motepreget språk referansen, altså etter angitt årgangsnummer og sidetallsomfang. Noen tidsskrifter publiserer artikler online før de er trykt, og referansen kan da skrives slik som i dette eksemplet. Merk at det ikke skal være punktum etter doi nummeret. Avisartikler og magasiner Wivestad, S. M. (1993, 10. juni). Hastverkpreget læreplan [Kronikk]. Vårt.

 • Vw karmann ghia typ 34.
 • Manchester kamper 2018.
 • Tiamin norsk.
 • Oris dental narvik.
 • Färgkarta väggfärg inomhus.
 • Lamper odense c.
 • Adidas originals adidas originals nmd_r1.
 • Openingstijden monkey town venlo.
 • Tsarfamiliens skjebne.
 • Online ludo king.
 • St stefan im lavanttal gemeinde.
 • News heute.
 • Knotter jula.
 • Knotter jula.
 • Emo staples.
 • Stadtbücherei leimen.
 • Dikt arbeidsmiljø.
 • Janis joplin band.
 • Diaz jessheim lyrics.
 • Sjørup traktorophug.
 • Tatiana maslany origine.
 • Origen de la tomatina.
 • Model video klip cantik.
 • Cheap webcam.
 • Rosis nummer text.
 • Famous native american.
 • Stomperud arrangement.
 • Boligpriser oslo november 2017.
 • Mef styre.
 • Flaggloven.
 • M3 buss.
 • Hvordan regne ut renter.
 • Ford custom 2018.
 • Schwarzwälder bote freudenstadt telefon.
 • Flamme möbel erfahrungen.
 • Frost eiendom proff.
 • Mundfein uetersen.
 • K80 kugelkopfkupplung.
 • Phonograph.
 • Texterkennung online kostenlos deutsch.
 • Erstatte fløte med kokosmelk.