Home

Etiske problemstillinger

I neste omgang kommer elevene på banen med sine etiske dilemma. Ungdomstida er fylt av vanskelige valg, og den er gjerne en utømmelig kilde til hverdagsnære problemstillinger. Slike dilemmaer er godt egnet til klasseromsdiskusjoner som synliggjør ulike perspektiv Eksempler på etiske dilemma. Case 1: Omsorg - samspillet politikk/administrasjon 08.05.2019. Sommeren 2015 - i beste agurktid - slår lokalavisen Utposten opp en avslørende historie fra Lillevik kommunes eldreomsorg: Vil skille brødre lyder det med krigstyper på avisens forside Eksempler på etiske dilemmaer. Du får for mye penger igjen fra kasseapparatet. Hva gjør du? Du jobber i en omsorgsbolig, der en bruker forteller at vedkommende har stjålet en liten sum fra en butikk. Brukeren er fortvilet, og sier at hvis det blir videreformidlet, ønsker brukeren ikke kontakt med deg framover Etiske problemstillinger handler om verdier. Grupper av mennesker, for eksempel det norske samfunnet, har noen verdier felles. Samtidig har hver og en av oss egne verdier og normer. Et kjennetegn ved etiske spørsmål er at det i de fleste tilfeller ikke finnes noe «riktig» svar som alle kan bli enige om

Etiske problemstillinger var ikke blant de mest sentrale innen den tidligste delen av moderne filosofi, som i større grad fokuserte på metafysikk og erkjennelsesteori. Mye av den tidlige etikken befattet seg med politisk filosofi og spørsmålet om statens berettigelse Tjenestene har kompetanse til å håndtere etiske utfordringer. Hos Senter for Medisinsk Etikk (SME) finner du nyttig refleksjonsmodeller og veiledere til bruk ved etiske problemstillinger. SME driver også med forskning i medisinsk etikk. Ressurser i klinisk etikk. Det finnes en klinisk etikk-komité i de fleste norske helseforetak Spesialpedagogikk: etiske problemstillinger og teorier. Pensum: Spesialpedagogikk (Edvard Befring & Reidun Tangen, 2012) Innledning o I dagens samfunn har offentlige institusjoner overtatt flere oppgaver som tradisjonelt ble ivaretatt av familien o Som foresatte og foreldre er vi henvist til å stole på at lærere handler på e Jeg bare lurer på hvordan dere opplever det med etiske problemstillinger i deres jobber. Jeg jobber på sykehjem med eldre, syke og døende med alt det innebærer av problemstillinger. Særlig når skal man stoppe aktiv behandling eller aktiv ernæring. Mange ganger synes jeg vi har alt for mye makt fo..

Eksempelvis vil tvangsbehandling særlig utfordre etiske problemstillinger knyttet til de to første punktene. Det kan da argumenteres med at tvangsbehandling tjener pasientens interesser best totalt sett når autonomien på sykelig grunnlag er underminert gjennom et betydelig tap av evnen til rasjonell tenkning Religion og etikk gir deg kunnskap om og forståelse av religioner og livssyn. Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet. Du lærer også å forholde deg til andres syn på verden på en respektfull måte Etiske utfordringer. Søk Intern uenighet om de tverrfaglige temaene. Hvordan lage en forpliktende plan om de tverrfaglige temaene når kollegiet er uenige internt? Ytringsfrihet, hatytringer og medborgerskap. Hvordan skape gode samtaler om engasjement, medborgerskap og ytringsfrihet? Er det en. Fosterdiagnostikk - etiske problemstillinger Vår problemstilling er: «Er det riktig å utføre fosterdiagnostikk, og kan det forandre samfunnet vårt?» Oppgaven gjennomgår blandt annet forskjellige måter å utføre fosterdiagnostikk på, f.eks. fostervannsprøve og ultralydsscanninger

Etiske retningslinjer kan være et fornuftig verktøy. Ledelsen setter ord på de forventninger bedriften har til medarbeideres adferd, og det blir dermed lettere både å diskutere disse forventningene, og å slå ned på brudd på dem. Imidlertid er det verdt å huske på at retningslinjer alene ikke har stor effekt på kulturen i bedriften Som sykepleier står du hver dag midt i viktige etiske problemstillinger. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer og utfordringer. Rådet for Sykepleieetikk er et uavhengig organ i Norsk Sykepleierforbund, som alle kan kontakte Den legger ikke vekt på etiske begreper og teorier, men tar utgangspunkt i tidligere erfaring, og retningslinjer lokalt, regionalt eller nasjonalt som kan hjelpe i refleksjonen. siden de bidrar til gjensidig refleksjon, forståelse og læring når det gjelder de problemstillinger som er oppe i etikkrefleksjonsgruppen Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig

Etiske dilemma Skrivesentere

Etiske retningslinjer i en ny kommune. De fleste kommuner har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Arbeidet med etiske retningslinjer kan skape en felles plattform, stimulere til refleksjon over egen praksis og hjelpe kommuneledelsen i å identifisere og vurdere etiske problemstillinger Metoder og tiltak for å heve den etiske kompetansen i din virksomhet eller avdeling, og å utvikle en etisk oppmerksom og reflektert organisasjonskultur finner du i Etikkhåndboka. Dvs. å snevre inn hva saken egentlig dreier seg om og å komme frem til konkrete problemstillinger Her er noen etiske refleksjoner til praktisk bruk. Case: Rettferdighet og ikke-diskriminering. Som sosialarbeidere har vi et ansvar for å bekjempe diskriminering og urimelig forskjellsbehandling. Dette åpner for flere aktuelle problemstillinger. Case: Dialog og samarbeid. Hvordan kan vi opprettholde dialog når ulike syn og holdninger,. 3 Etiske problemstillinger i håndtering og formidling av usikkerhet I dette kapitlet drøftes etiske problemstillinger og dilemmaer i forbindelse med håndtering og formidling av usikkerhet i miljøforskning i ulike konkrete situasjoner og sammenhenger. 3.1 Konkurranse om forskningsmidle Etiske dilemma - Nettkurs. Skriv ut. Medlemmer logger seg inn herfra. Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen herfra . Informasjon. Innhold Påmelding. Godkjenninger - Gamle spesialistregler. Deltaker. 4 800,-Meld deg på. Praktiske henvendelser. Seksjon.

Etiske dilemmaer kunne oppstå ved at klinisk skjønn og ønsker for pasienten kom i konflikt med systemer som hindret sykepleierne i å oppfylle den enkeltes behov. Slik individuell tilpasning kan betegnes som «skreddersøm», mens «konfeksjon» kan brukes om tiltak som passer for en gruppe pasienter med samme diagnose (14) Faglige spørsmål rettes til Helsedirektoratet, +47 810 200 50, Avdeling for psykisk helse, Anne-Grete Kvanvig og Gitte Huus. Webversjonen er utarbeidet av Helsebiblioteket.no i samarbeid med KoRus-Øst. Ved spørsmål send e-post til aro@helsebiblioteket.no, redaksjonen@helsebiblioteket.no eller ring 915 49 235.. Se også Helsebibliotekets retningslinjedatabase med alle norske retningslinjer 1.1.4 Etiske problemstillinger. Ofte blir det i etikksammenheng fokusert mest på etiske problemer, det vil si brudd på moralske regler og/eller lover. Langt viktigere, i den totale sammenheng, er alt det andre som gjøres og som har etisk betydning

Kompetansemål: diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet. Norske bedrifter har mange lover og regler som de må forholde seg til. Men hva mener vi egentlig når vi sier at bedriften må ta etiske valg? Et etisk valg innebærer å ta stilling til hva som er rett, og hva som er galt - Vi ser at de etiske utfordringene som beboere og pårørende opplever for det meste er knyttet til hverdagsetiske problemstillinger, sier Bollig. Under intervjuene spurte han pasientene om hvordan de kunne leve et godt liv på sykehjemmet. - Det jeg fant ut var at pasientene er mer opptatt av hverdagsetiske utfordringer enn jeg trodde Er etiske begrunnelser litt som å finne sløyfe til dressen - valget er tatt, men det gjelder å pynte på resultatet? Boken «Etikk i profesjonell praksis» er et viktig bidrag i hjelpen med å sette ord (begreper) på problemstillinger som kanskje ikke er så synlige. Det er nettopp ordene som er det sentrale - det er ordene vi «ser med» Møter du utfordringer av etisk karakter i din hverdag? Dette spørsmålet har forsker Jens Erik Paulsen stilt ansatte ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Med dette ønsket han å synliggjøre hvilke etiske og moralske problemstillinger ansatte opplever, og hvordan de drøfter slike i forskning og undervisning Nye etiske problemstillinger i stamcelleforskningen Teknologiske framskritt gjør at stamceller i framtida vil være viktig i medisinsk behandling. Men vi har langt igjen, og nye etiske utfordringer dukker opp, ifølge etikkprofessor

Etikk i helsevesenet - Helse- og oppvekstfag Vg1 - NDLA

Eksempler på etiske dilemma - K

Etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger blant alle ansatte i Norges Bank. De skal videre tjene som grunnlag for nærmere regler og prosedyrer som fastsettes av bankens ledelse. Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt Lund mener at både barnehagelærerutdanningene og de enkelte barnehagene i større grad enn i dag bør våge å stille spørsmål ved og reflektere omkring etiske problemstillinger. Alt har etiske implikasjoner. Astrid Grude Eikseth, dosent emerita ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, hadde de etiske utfordringene i skolen som sitt tema Medisinsk etikk omfatter etiske utfordringer ved en rekke medisinske felt og tiltak, som assistert befruktning, selektiv abort, tvangstiltak, organdonasjon, og dødshjelp.Til hjelp i vanskelige medisinsk-etiske beslutninger er det ved alle helseforetak i Norge kliniske etikk-komiteer.En har også yrkesetiske råd på nasjonalt nivå, som Rådet for sykepleieetikk, og Rådet for legeetikk

Hva er et etisk dilemma? - Studieweb

Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger At det etiske regelverket blir tatt i bruk i barnehagen, er ikke minst viktig for å sikre at Norge oppfyller sine plikter etter Barnekonvensjonen. Blant annet for å sikre at hensynet til barnas beste blir tillagt korrekt vekt ved løsningen av ulike dilemmaer som gjelder barnas skole- og barnehagehverdag

Barneboka Rett eller Galt - etiske problemstillinger for barn. Skrevet av. teachingfuntastic. Publisert i. Uncategorized @nb. kommentarer. 1 kommentar. Gjennom mange år som lærer har jeg samlet meg en del favorittbøker til bruk i undervisningen 1.1 Siktemålet med NALs Etiske regler er å opprettholde en god yrkesetikk blant forbundets medlemmer. Reglene gjelder for alle medlemmer av NAL, uansett yrkesmessig situasjon. Det enkelte medlem plikter å kjenne dette regelverk og å etterleve det i hele sin medlemsperiode En etisk refleksjonsmodell og bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer er gode redskaper for å belyse etiske dilemmaer vi møter i arbeidshverdagen. Gå sammen med kolleger, og drøft problemstillinger dere står overfor på deres arbeidsplass. Øvelse gjør mester - også når det gjelder etisk refleksjon Skyldes det rekrutteringen til studiene, eller har det sin årsak i ulik vektlegging av etiske problemstillinger i undervisningen? Vi rår ikke over materiale som kan belyse dette, men spørsmålet gir grunn til ettertanke. Det vi imidlertid kan si noe om, er kjønnsforskjeller på dette området

Etisk argumentasjon - Bioteknologiråde

etikk - Store norske leksiko

Sharia inneholder normer som angår trosfundamentet, generelle etiske retningslinjer og praktiske normer. Enhver handling er definert som enten påbudt, forbudt, anbefalt, fra rådd eller nøytralt tillatt Eksemplene fra studien viser at det ofte ikke finnes opplagte løsninger eller fasitsvar på etiske problemstillinger. Det er selve refleksjonen rundt temaet som kan gi et bredere perspektiv og større sikkerhet i avgjørelsen. Refleksjonen dreier seg om pasienten og selve situasjonen, ikke om etisk teori i seg selv

Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger. Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft Jeg må snart levere inn en oppgave om etiske dilemmaer i offentlig forvaltning... jeg jobber med noe helt annet, og jeg finner rett og slett ikke nok eksempler på slike dilemmaer. Har lest pensumet, har lest tilleggsbøker, har lest masse på nettet men det er stort sett bare teori overalt. Jeg kje..

Etiske problemstillinger; Konflikter; Ressursfordeling; Eksistensielle spørsmål knyttet til eget liv; Hva vi jobber med: Vi tilbyr et rom for fordomsfri refleksjon over egen ledelse. Det er ikke bare fakta som driver beslutningsprosesser fremover, men også våre grunnleggende oppfatninger Etiske problemstillinger i Helsesektoren levering På grunn av det faktum at helsesektoren har en viss kostnad over liv og død beslutninger, smerte og ernæring og andre områder av intime bekymring for alt menneskelig liv, de etiske problemstillinger som er involvert i levering av helsetjenester er f Den teologiske etikken er nært knyttet til den allmenne og den filosofiske etikken, både i innhold og metode. De ti bud i Det gamle testamente har gjennom store deler av kristendommens historie blitt sett på som en sammenfatning av en felles etikk for alle mennesker. Gud har etter kristen tro skapt alle mennesker, og han har også gitt en grunnleggende etisk lov som gjelder for alle Læreprofesjonens etiske råd ønsker derfor å løfte fram noen sentrale etiske problemstillinger som bør reises knyttet til innføringen av slike programmer. Se også rådets hjemmeside her. Verdigrunnlaget

Etiske dilemmaer i møte med pårørende 8. Arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag 1. Om veilederen 2. Helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende Plikt til pårørendeinvolvering og støtte Kompetanse hos helsepersonell Samarbeid om pårørendestøtte. Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling Dette spørsmålet ble drøftet av klinisk etikk-komite (KEK) ved Oslo Universitetssykehus (OUS). KEK fikk i oppdrag av direktøren ved OUS å drøfte hvilke etiske problemstillinger helsetjenesten står overfor under koronaepidemien. Les referatet fra drøftelsen

Etikk i helsevesenet - Helsebiblioteket

 1. Vi skal derfor gjennomgå noen etiske problemstillinger som hører med til det enkelte konkurransemiddel. Produkt. I kontakten med kundene sier vi gjerne at bedriftene presenterer et produktløfte, det vil si hvilke egenskaper, funksjoner og kvaliteter produktet har
 2. • Etiske dilemma og problemstillinger • Verktøy for etisk refleksjon Etikk og etisk refleksjon - Marie Nora Roald - 17.11.2015 Etikk og moral • Etikk er systematisk refleksjon over moralsk praksis • Etiske spørsmål handler om hvordan det bør være • Etikk er teori og moral er praksi
 3. Jeg håper vi får glede og nytte av satsningen på etikk i praksis i Lørenskog kommune og bruk av etikkportalen, og ønsker oss alle lykke til med de etiske refleksjonene! Kom gjerne med en tilbakemelding dersom det er noe du savner av informasjon eller om du har noen innspill til arbeidet videre
 4. Etiske problemstillinger Etikkgruppen vil kritisk vurdere ulike etiske dilemma og styrke den etiske bevisstheten i forbindelse med forskning på ekstremisme. Foto: Colourbox Dette kollokviet vil bidra til å styrke refleksjonen omkring forskningsetiske dilemmaer og utfordringer i studiet av ekstremisme. Hvilke etiske.
 5. Du kan kontakte De nasjonale forskningsetiske komiteene dersom du ønsker råd om etiske problemstillinger i et forskningsprosjekt. Forskningsfusk. Hvis du vil varsle om uredelighet i forskning, skal dette i første omgang varsles til den enkelte institusjon. Det er forskjellig praksis ved de ulike institusjonene om hvordan varsling skal foregå

Problemstillinger kan være både forskningsspørsmål og hypoteser. Et forskningsspørsmål er et spørsmål som adresserer problemet eller det ukjente du ønsker å finne ut. Det er vanlig å bruke spørreord som hvem, hva, hvor, hvilken, hvorfor eller hvordan Jeg holder på med en oppgave i pedagogikk og den skal ha fokus på etiske perspektiver i barnehagen.. Jeg trenger derfor litt hjelp fra dere. Har dere noen eksempler på etiske perspektiv fra men du kan også lage litt mer voksne problemstillinger: Er det greit å tvinge de andre til å leke med Jonas selv om han bare er slem. 0. Del. Etiske utfordringer med velferdsteknologi Publisert 23.09.2010 Oppdatert 09.09.2014 I årene som kommer vil helsetjenesten stå overfor flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser. Velferdsteknologi er lansert som et viktig tiltak for å møte denne utviklingen. Ansatte i helse- og omsorgstjenestene opplever daglig vanskelige situasjoner og problemstillinger i sin praksis. For å styrke den etiske kompetansen i helse- og omsorgstjenesten har regjeringen tatt initiativ til prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Med denne utlysningen ønsker vi å bidra til den globale responsen på COVID-19-utbruddet. Målet vårt er å støtte forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense den nye COVID-19, samt å forbedre effektiv pasientbehandling og (nasjonal og internasjonal) folkehelseberedskap og -respons på dette viruset og eventuelle fremtidige virusutbrudd av liknende art

Spesialpedagogikk- etiske problemstilinger og teorier

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre Problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner - Oppgaven er skrevet i Naturfag Læreplanmål - drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder . Mot. Mot er en av de klassiske greske dyder og en egenskap mange beundrer. Uten mot ville lite nytenkning eller. etiske spørsmål? Når skjedde det sist? 3. Hvilken respons eller tilbakemelding får den/de som melder avvik, tar opp tegn på sviktende kvalitet, eller påpeker uklare etiske standpunkt? 4. Føler du deg trygg nok til å si hva du mener, å begrunne det, og å veilede andre hvordan de kan reflektere over etiske problemstillinger? 5

Etiske dilemmaer. - Sykepleiesnakk - Sykepleiediskusjo

 1. Disse filmene er hentet fra nettkurset Etiske dilemmaer. I kurset står filmene i en sammenheng som er tilpasset en kursdeltaker som tar kurset på egenhånd. Her har vi forsøkt å legge filmene lett tilgjengelig og legge til bare noen få punkter som vi tror kan danne et utgangspunkt for gruppediskusjoner
 2. teresserer dem, og for å skrive av seg frustrasjoner
 3. Eidsivas etiske regler Lojalitet. Du skal ivareta selskapets interesser og bidra til at mål og strategier for virksomheten blir realisert. Du skal benytte din kompetanse og posisjon til å sikre gode prosesser ved blant annet å gi uttrykk for og lytte til uenighet, før beslutninger blir fattet
 4. Etiske retningslinjer for fotterapeuter. Etiske retningslinjer for fotterapeuter. Foto: Colourbox/evanyelar. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost § 1 Pasienten . Fotterapeuten skal i sin yrkespraksis ta utgangspunkt i pasientens individuelle behov og egenverd

Noen etiske aspekter ved schizofrenibehandling

 1. Etisk råd skal styrke de etiske holdningene og bevisstheten om etikk i NIBIO. Rådet er en intern kompetanseressurs som skal bistå og gi råd og veiledning til ledelsen og ansatte i etiske problemstillinger, samt behandle saker som gjelder mulig uetisk atferd generelt og mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer
 2. - Etiske problemstillinger diskuteres ofte i tenkte situasjoner for å illustrere klare etiske dilemmaer. Noen etikere elsker vesener fra Mars som helt forutsetningsløst lander på Jorden. Når man diskuterer krig og etikk, er man inne på et område hvor etikken står i et svært nært forhold til virkeligheten
 3. Man må kunne se sammenhengen mellom etiske verdier og praktiske handlinger. Arbeidslivet kan by på mange moralske problemstillinger og muligheter til å enten lure andre eller bli lurt selv. Det er derfor viktig å alltid spille med åpne kort og si det slik som det er
 4. Start studying Etiske problemstillinger i arbeidslivet - begreper og spørsmål. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
Handling og dømmekraft : etikk og menneskesyn i lys av enDagens oppgavetips: ung identitet | Temabank

Religion og etikk - NDL

 1. Etiske problemstillinger; (egen faktaboks inn her) Dame kommer og skal hente Nitrolingual til sin mann, og farmasøyten ser i reseptformidleren at mannen også har resept liggende inne på Viagra. Farmasøyten spør om mannen bruker andre legemidler. Kona ser undrende på farmasøyten og sier «Nei, det tror jeg ikke. -Hvorfor spør du?
 2. Fire etiske dilemmaer vi må takle Det er særlig fire problemstillinger vi drøfter: Er mennesker delaktige i beslutningene? Når beslutningsprosesser og -makt overføres til datadrevne autonome systemer, utfordres grunnleggende rettigheter knyttet til vår verdighet og frihet
 3. Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma. Når du bruker refleksjon på en bevisst måte, er dette en læringsprosess som gjør deg bedre rustet til å møte etiske dilemma og situasjoner i hverdagen på en institusjon
Trafficking og prostitusjon | TemabankDen etiske stemme i sundhedsvæsenet | Sygeplejeetisk Råd, DSRMargrethe Auken: Vi skal huske menneskene i den grønne

Etiske utfordringer - Utdanningsforbunde

Etiske spørsmål; Sant eller usant? Debatt om stamceller og kloning. Etiske problemstillinger er noe alle mennesker møter uavhengig av sitt yrke og livssituasjon. Der de etiske reglene er klare byr det sjelden på problemer. Det er først i de tilfellene der reglene er uklare eller i de tilfeller hvor reglene ikke gir noe svar, hvor forsvareren står over for en utfordring

Fosterdiagnostikk - etiske problemstillinger - Studienett

Mulige etiske problemstillinger må diskuteres og vurderes i hvert enkelt tilfelle, og de ulike handlingsalternativene må belyses og drøftes opp mot hverandre. Det er viktig å holde fokus på brukernes behov for å ha et tilfredsstillende liv, uten å utsette seg selv og andre for risiko. Fremtidige utfordringe I kapittelet om kliniske etikkkomiteer gjennomgås SME-modellen for systematisk drøfting av etiske problemstillinger, utviklet ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Boken avsluttes med et kapittel om etiske utfordringer med nyere bioteknologi De etiske og moralske sider ved dødstraff. Dette er en drøfting av de moralske og etiske sidene av dødstraff. Karakter: 6 (Kristendom, religion og livssyn) Sjanger Artikkel Språkform Bokmål Lastet opp 04.06.2006 Tema Dødsstraff. Introduksjon:.

Etikk - SINTEFKan barnehage-ansatte legge ut bilder av barnet mitt på

Ny teknologi reiser etiske dilemmaer: Roboter må ha et moralsk kompass Det er fart i robotteknologien, og spesielt sosiale roboter reiser vanskelige etiske spørsmål, noe som for eksempel produsentene av førerløse biler må forholde seg til etiske spørsmål fra deskriptive spørsmål, som handler om hvordan ting faktisk er. Mennesket har 46 kromosomer er en deskriptiv påstand, fordi den bare sier noe om hvordan verden er. Vi undersøker om påstanden er korrekt ved å telle hvor mange kromosomer menneskecelle Etiske retningslinjer for Dyrebeskyttelsen Norge. Dyrebeskyttelsen Norge skal utøve sin virksomhet slik at organisasjonens omdømme ivaretas og oppbygges. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som kan oppstå Kurset gir en innføring i de utfordringer du som revisor står overfor i hverdagen, og hvilke rammer revisor har i forhold til viktige grunnprinsipper i revisjon, som integritet, objektivitet og aktsomhet. Kurset tar også for seg reglene for revisors fratreden og påtagelse av oppdrag. Kurset er publisert i 2019 Praktiske etiske problemstillinger for revisor | Side 3 Handler revisorer mer etisk riktig enn andre*? • Lavere P score enn gjennomsnitt for voksne personer i USA • Revisorer i små revisjonsselskaper har lavere P score enn i store selskaper • Kvinnelige revisorer scorer betydelig bedre enn mannlige • Revisorer med lang yrkesbakgrunn og høyere posisjon har lavere

 • Dramaturgi litteratur.
 • Vw halle braunschweig programm 2018.
 • Veranstaltungen pressenwerk bad salzungen.
 • Utdanningsnivåer i norge.
 • Består ikke teoriprøven.
 • Pamukkale hotel.
 • Transfer zurich airport to zermatt.
 • Solskjerming bergen.
 • Recklinghausen disco.
 • Rolandz turne 2018.
 • Heartbreak management norway.
 • Ark annunaki pygmy.
 • Veranstaltungen heilbronn heute.
 • Mc rundor skåne.
 • Film patrick bruel sophie marceau.
 • Leilighet til leie grimstad.
 • Lavkarbo middag med bacon.
 • Banksy berlin map.
 • Sluttet sammen kryssord.
 • Engelsk springer spaniel valpar 2017.
 • Hedrum barneskole.
 • Erstatningssak mot barnevernet.
 • Zelda breath of the wild weapons list.
 • Politikk tromsø.
 • Test systemkameras bis 500€.
 • Rennbahn krefeld eintritt.
 • Fordyce lepper.
 • Synonym for forankre.
 • Dla piper manuduksjon.
 • Næringseiendom norge.
 • Toyota bildeler bergen.
 • Simcity 5 cheats.
 • Røst overnatting.
 • Pigge ned peis.
 • Maximus muscle.
 • Foodtruck oldenburg.
 • Hjernetest for kvinner.
 • Microsoft konto erstellen xbox 360.
 • Photoshop auswahl zentrieren.
 • Glühweinfest in oschatz.
 • Tony hawk spiral ramp.