Home

Referanseramme definisjon

Referanseramme Vi starter prosessen med å etablere en referanseramme for å se hvilke andre merker som er konkurrenter og gi målgruppen informasjon om hvilken nytte merket dekker. Dette gjøres ved å plassere merke riktig i forhold til konkurrentene Lær definisjonen av referanseramme. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene referanseramme i den store norsk bokmål samlingen Referanseramme, system av prinsipper eller verdier som man lar sine synspunkter, sin handlemåte være bestemt av; system av erfaringer, verdier o.l. som ens handlinger og ideer (kan) sees i forhold til

Referansegruppe, sosiologisk uttrykk som brukes om en sosial gruppe en person identifiserer seg med, eller tolker sin egen stilling i lys av. Viktige referansegrupper er sosiale klasser og lag, sosiale, kulturelle og religiøse fellesskap, lokalsamfunn, omgangskretser, gjenger osv. Uttrykket ble lansert i 1942 av amerikaneren Herbert H. Hyman i boken The Psychology of Status og slo raskt rot i. Definisjon av referanse i Online Dictionary. Betydningen av referanse. Norsk oversettelse av referanse. Oversettelser av referanse. referanse synonymer, referanse antonymer. Informasjon om referanse i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin 1. person som kan gi opplysninger oppgi referanser 2. angivelse av kilde, henvisning angi referanser bakerst i oppgaven Kernerman.. Norges Husmorforbund har påpekt dette misforholdet mellom Statistisk Sentralbyrås grunnlag for familiestatistikkene som nå også Regjeringen har lagt til grunn i utredningen Om familiepolitikken i forhold til den definisjon som står i leksikon og som de aller fleste alminnelige mennesker har som referanseramme for sin tolkning av statistikkene Men generelt så er en teoretisk referanseramme, rett og slett teori og modeller som du kan se på empirien din gjennom. Denne referanserammen skal hjelpe deg å belyse flere sider av det du studerer

Den teoretiske referanserammen omfatter teorier, modeller, begreper og definisjoner som forskeren bruker for å forstå meningen og organisere sin forståelse av materiale og funn. Teori kan bidra til å løfte fortolkningen av empiriske data fra deskriptiv gjenfortelling til ny innsikt som kan bidra til endring av praksis Kommunikasjon kan være verbal og ikke-verbal, altså med eller uten ord. Her skal vi se på verbal kommunikasjon, dvs. bruk av talespråk eller skriftspråk Symmetri og asymmetri. Eksemplene viser også et annet viktig poeng ved kommunikasjon. Kommunikasjonsrelasjoner kan være symmetriske eller asymmetriske.. En symmetrisk relasjon innebærer at kontroll, makt og myndighet er jevnt fordelt mellom partene, slik at de danner likeverdige relasjoner. Ofte oppleves det slik i forholdet mellom gode venner eller kollegaer som i ord og handling viser. 2. 7eoretisk referanseramme. I denne delen av oppgaven presenteres teori som er relevant for problemstillingen. Først gjøres det rede for Travelbees interaksjonsteori og deretter empowerment. 2.1 Travelbees sykepleieteori . Dette kapittelet starter med en kort presentasjon av Joyce Travelbee før det går inn på henne En strategi er lederens plan eller angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.Ordet kommer fra gresk «strategia» som har betydningen «generalkunst», eller «hærføring». I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, og det skiller seg dermed fra.

Teori er en referanseramme som er av stor betydning i forsknings- og evalueringsprogrammer. En god praksis er avhengig av en grundig teoretisk forståelse fordi en skjønnsom anvendelse av teoretisk referanseramme kan kaste lys over områder som ellers ikke kunne blitt synliggjort (13) og kan dermed bidra til en kreativ nyskapning ved å begrepsfeste virkeligheten på en ny måte (1, 14) En definisjon. Nasjonal sikkerhetsmyndighet - Sikre samfunnsverdier 13 Å fremme en sikkerhetskultur blant alle aktører som en måte å beskytte informasjonssystemer og nettverk på. Å øke bevisstheten om risiko knyttet til informasjonssystemer og nettverk, om policy, rutiner, tiltak, og prosedyrer som er tilgjengeli Metakommunikasjon er kommunikasjon om kommunikasjon.. Betegnelsen meta er egentlig en gresk forstavelse som betyr etter. Den blir for første gang brukt i filosofihistorien i verket Metafysikk av Aristoteles.Siden har betegnelsen meta blitt brukt i mange sammenhenger innenfor vitenskapen.. I metalingvistikken er man opptatt av skillet mellom språket i seg selv og det budskapet språket formidler

Referanseramme, likhetspunkter og differensieringspunkte

referanseramme på engelsk. Vi har én oversettelse av referanseramme i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. referanseramme subst. frame of reference allmenn. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av referanseramme som substantiv Korreksjonsdata leveres på RTCM-format i offisiell referanseramme EUREF89/NN1954/NN2000. CPOS-dokumentasjon. Standarden Posisjonstjenester i sanntid omhandler krav til GNSS-baserte sanntidstjenester. Kartverket må følge standarden både som infrastruktureier og tjenestetilbyder Denne siden handler om akronym av DCFR og dens betydning som Utkast vanlig referanseramme. Vær oppmerksom på at Utkast vanlig referanseramme er ikke den eneste betydningen av DCFR. Det kan være mer enn én definisjon av DCFR, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av DCFR en etter en Hvilken metode og referanseramme en velger, avhenger av temaets karakter og hvilke kunnskap og erfaringer en har i ryggsekken. Og livet er per definisjon bevegelse, det å være i bevegelse er å være i live. Uten bevegelse er det dødt. Bevissthet og kreativitet . Jeg har her belyst noen knagger, og det finnes sikkert mange flere Din primære reaksjon er å evaluere fra ditt ståsted, fra din referanseramme. Denne tendensen kan unngås dersom vi lytter med forståelse (Rogers, 1952, s. 47). Hvis barn blir møtt og respektert uansett hvilke holdninger og meninger de måtte formidle, er dette et skritt på veien til en ikke-evaluerende holdning o

ED50 er den dosen av et legemiddel som gir 50 prosent av maksimal effekt. Alternativt, dosen som gir ønsket effekt i 50 prosent av en populasjon. ED er forkortelse for effektiv dose og er et statistisk begrep. ED50 brukes for å angi hvor potent et legemiddel er for en gitt indikasjon. Jo lavere ED50, desto mer potent er det aktuelle middelet referanseramme på svensk. Vi har én oversettelse av referanseramme i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.referanseramme i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Kapittel 1. Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen - det store bildet Øystein Jensen og Kåre Skallerud. D. enne bokens bidrag handler primært om marked og ledelse i.

Modul A6 Etablering av ERM-kontekst | Guiden Enterprise

Sletta har anvendt en spesiell teoretisk referanseramme med begreper hentet fra økonomien. 3. Alle leser de samme bladene samtidig, og får dermed felles referanseramme, sa forlagsdirektør og redaktør Knut Haavik da han la frem sitt nye blad Topp, og det på 150årsdagen for Norsk Ukepresse. 4 3 DEFINISJON AV TERMER OG FORKORTELSER geodetisk referanseramme og datum behandles nærmere i standarden Koordinatbaserte referansesystemer. En geoidemodell beskriver nivåforskjellen mellom ellipsoiden, som er en matematisk definert flate, og geoiden, som er en potensialflate i jordens tyngdefelt Mezirow (2003) gir følgende hyppig siterte definisjon av transformativ læring: Transformative learning is learning that transforms problematic frames of references -sets of fixed assumptions and expectations (habits of mind, meaning perspectives, mindsets) - to make them more inclusive, discriminating, open, reflective, and emotionally able to change Motivasjon for presis definisjon Vi trenger en presis definisjon av moralsk relativisme for å kunne forstå og evaluere moralsk relativisme. Dette gjelder både om vi ønsker å forsvare moralsk relativisme, og om vi ønsker å kritisere den. En slik evaluering er viktig for å forstå hva som står på spill i moralske konflikter på tvers av kulturer og hvilke

Det er krevende å være en god lytter. For å kunne tolke det du hører må du ha en referanseramme og forstå konteksten. Det er også en ufravikelig forutsetning at du har respekt for den du hører på for hvis du ikke tror at samtalepartneren har noe smart å komme med så er det veldig vanskelig å høre at han eller hun sier noe interessant Michael 2008;5:255-63. Den biopsykososiale forståelsesmodellen ble mye diskutert den første tiden etter at den ble lansert som et alternativ til den biomedisinske modellen for rundt 30 år siden Referanseramme - Frame of reference. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Ikke å forveksle med treghetsramme. For annen bruk, se referanseramme (disambiguation). Del av en serie artikler om For å avgjøre om noe er riktig eller galt må vi ha samme referanseramme og vi må kjenne alle premissene og reglene. Dessverre er det eksempler på at uansett hvor En vanlig definisjon av begrepet er: Moral er holdninger og oppfatninger om riktig og galt, godt og ondt ICF har bruksområder i klinisk helsearbeid. Det kan brukes som felles rammeverk i rehabilitering, både for kartlegging, målsetting og for å klargjøre tiltak. ICF kan brukes som referanseramme der flere faggrupper skal ha felles dokumentasjon og samordning

referanseramme - norsk bokmål definisjon, grammatikk

 1. Overordnet veiledning om krav til vekting og bruk av poengskalaer. Prioritering og vekting. For anskaffelser under 1,3 mill kr. eksl. mva. er det ingen særskilte krav til priotering eller vekting annet enn det som følger av de grunnleggende prinsipper, jf anskaffelsesloven § 4
 2. Midtøsten - et geografisk vagt definert område med felles kulturell referanseramme. Midtøstens kjerneområde består av landene Egypt, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Syria og det palestinske selvstyreområdet, samt landene Bahrain, Forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og Jemen
 3. Enten bruker vi egen referanseramme, eller så bruker det andre samfunnet som engen referanseramme. Det handler blant annet om at der ikke er mulig å rangere samfunn i forhold til hverandre ut i fra en målestokk vi selv finner på
 4. Kunnskapsutvikling innenfor profesjonelle læringsfellesskap i skolen har de senere år fått en økt oppmerksomhet. Det argumenteres for at en læringsarena knyttet til eget praksisfelt har et stort potensial i seg; kollektive læringsformer kan føre til god utvikling dersom læringsfellesskapet gir tilstrekkelig rom for de nødvendige refleksjonsprosessene (Helstad, 2014)
 5. I boka Mellom ordene skriver vi blant annet dette om metakommunikasjon: Hvis jeg sier til et barn: «Du din rampeunge!» med et smilende ansikt og en lattermild stemme kan tonefall, stemme og ansiktsuttrykk være en kommentar i forhold til ordene som blir sagt, og hjelpe oss med hvordan innholdet skal forstås. Stemme, tonefall og ansiktsuttryk
 6. ner om at rapporten kun er en referanseramme for videre forskning.; Sletta har anvendt en spesiell teoretisk referanseramme med begreper hentet fra økonomien.; Alle leser de samme bladene samtidig, og får dermed felles referanseramme, sa forlagsdirektør og redaktør Knut Haavik da han la.
 7. Lær definisjonen av referansepunkt. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene referansepunkt i den store norsk bokmål samlingen

Hva er referanseramme? - Quor

I faget lærer du om kultur og kulturmøter, og du får kompetanse i å kommunisere med mennesker med annen kulturbakgrunn. Du skal lære å skape tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner, og du skal forstå hvordan tekster er farget av verdier og normer referanseramme på spansk. Vi har to oversettelser av referanseramme i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.referanseramme i bokmål-spansk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale fremst i arbeidsmiljøloven. En definisjon av arbeidsgiverbegrepet finnes i aml. § 4. Ordlyden i seg selv gir begrenset veiledning når det skal klargjøres hvem som er pliktsubjekt i forhold til aml. §§ 60 nr. 2 og 67 nr. 1. Forarbeidene til arbeidsmiljøloven er først og fremst Ot.prp. nr. 3 (1975-1976) Om lov om arbeidervern og arbeidsmilj I allmennmedisinsk akademi drøftes en ny definisjon av faget (1), og i fagforeningskretser er hovedtemaet rammer og forhandlinger. Andre peker på behovet for å avgrense de allmennmedisinske oppgaver (2), og noen belyser det problematiske i at stadig mer av vår tid går med til behandling av friske individer med risiko for fremtidig sykdom (3)

referansegruppe - Store norske leksiko

For å være en profesjonell fagarbeider må du ha den kompetansen som er nødvendig Masteroppgave ADM750 Samfunnsendring, organisasjon og ledelse To-nivå-organisering og internadministrasjon. Om å ha 4 tanker i hodet samtidi De tillitsvalgte er viktige bidragsytere i prosjektet når det skal etableres en felles referanseramme som skal forbedre arbeidet i skolen som lærende organisasjon. For det sjuende er det en god erfaring at veiledere og skoleledere sammen kan skrive tekster som publiseres, slik vi gjør nå. En utvidet definisjon Praktisk - praktisk er definisjonen på alle handlinger som skjer. Teoretisk - teoretisk er definisjonen på alle handlinger som kan skje. For eksempel - jeg banker i bordet er en praktisk handling. Samtidig er jeg tenker at jeg kan banke i bordet en teoretisk handling. Med andre ord - alle handlinger du gjennomfører er praktiske handlinger

som referanseramme for avgjørelse av juridiske tvilsspørsmål Innledning: Litt om rettsvitenskapens tema Praktisk juridisk virksomhet er en argumentativ virksomhet. Oppgaven er å utforme en faglig argumentasjon som er egnet til å overbevise en motpart eller beslutningstaker om riktigheten av e Empati gir kjennskap til den andres erfaringsverden ut fra dennes referanseramme. I empatien er jeg både innenfor og utenfor på samme tid, jeg er, med filosofen Hans Skjervheims ord, både deltaker og tilskuer (8)

Referanse - Definisjon av referanse fra Free Online Dictionar

Ordbok: referanseramme - Engelsk, spansk, norsk, svens

4 Forord Prosjektet VEL HJEM - Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten ble initiert av Samhandlingsavdelingen ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Oslo kommune ved bydelene Bjerke og Østensjø og Sykehusapotekene HF Denne studien viser at det er grunn til å se på hvordan de grunnleggende ferdigheter bør utformes i yrkesopplæringen, slik at de får en mer relevant rolle for senere yrkesutøvelse. Særlig i forhold til å utvikle elevenes evne til livslang læring og kvalifisere dem til senere lederoppgaver der bruk av grunnleggende ferdigheter er en større del av arbeidshverdagen hverandre, og for å nå det er man avhengig av å ha en felles referanseramme som utgangspunkt for forhandling om mening. Gjennom forhandling om mening, og videre utvikling av en felles referanseramme kan man komme til en felles forståelse. For å kunne legge mer til rette for god kommunikasjon i et tverrfaglig samarbeid m Den eneste innvendningsfrie definisjonen er at en inertialramme er en referanseramme der Newtons første lov er gyldig. Dessverre er det praktisk talt umulig å gjennomføre eksperimenter på legemer uten kraftpåvirkning ettersom dette skulle forutsette at legemet befinner seg på behørig avstand fra all annen materie

Teoretisk referanseramme - Karriere, arbeidsliv og

For å gi en referanseramme for videre lesning skal vi likevel gi et kort sammendrag. 6. Definisjonen, som er benyttet i de to kartleggingene, kan i kortform oppsummeres på følgende måte: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig og e Nyankomne flyktninger og innvandrere står overfor mange utfordringer i møte med det norske arbeidsmarkedet. Her vil jeg forsøke å peke på noen, og foreslå metoder som kan være nyttige for veiledere som arbeider med å fremme disse gruppenes deltakelse i arbeidslivet. For tips om nettressurser og håndbøker, se artikkelen «Verktøy i veiledning for innvandrere»

Teoretiske perspektiver i kvalitative studier - IGS vision

 1. Situasjoner med formelt lederskap institusjonaliserer dette mønsteret til et system av rettigheter og plikter der lederen har fortrinnsrett når det gjelder å definere virkeligheten, og de som blir ledet, til å godta denne definisjonen som referanseramme for sine egne aktiviteter
 2. ramme på nynorsk. Vi har fem oversettelser av ramme i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 3. En vanlig definisjon på selvmord er Selvmord er en bevisst og villet handling som individet foretar for å skade seg selv, og hvor skadene har ført til døden (Retterstøl et al., 2002, s.12). Denne definisjonen tar ikke stilling til intensjonen med handlingen
 4. smp-stories-top-widget «Helt ærlig, vi var redd du skulle bli en groupie.» * (*Beskriver en hengiven fan, gjerne kvinnelig. En groupie følger gjerne med artister rundt på turné, og er mer interessert i å innlede et seksuelt forhold til utøverne, enn de er i musikken.
 5. Departementet meiner at det bør ligge ein definisjon av kompetanse til grunn for arbeidet med å utforme kompetansemål i faga. Hensikta med ein slik definisjon er å gi ei felles referanseramme for kva kompetansemål skal uttrykke, og kva som kjenneteiknar dei. (jf. pkt. 2.7). To viktige begrep og prinsipp går inn i arbeidet med nye læreplanar
 6. 2.0 Teoretisk referanseramme 1.3 Avgrensninger og definisjoner av sentrale begreper Jeg vil her gå nærmere inn på sentrale begreper jeg bruker i oppgaven. Det første ordet er lærer på videregående. Med det mener jeg de som underviser elevene, uavhengig a

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Verbal kommunikasjon - NDL

1.3 Metode og teoretisk referanseramme Min oppgavebesvarelse baserer seg på litteraturstudier. Jeg tar utgangspunkt i Jan Kåre Hummelvoll (2004) sin definisjon av psykiatrisk sykepleie: «Psykiatrisk sykepleie er en planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhet. Den tar sikte p verdimangfold og til sammenbrudd i en felles referanseramme, både for individer og for institusjoner som individene forholder seg til (ibid, s. 24). Etter opplysningstiden er det ifølge Skeie ikke absolutt sammenheng mellom verdier og religiøs tilknytning. Men innebygd i moderne pluralitet finner vi elementer a En hovedingrediens gjennom hele Design Thinking-prosessen er kreativitet, visualisering og prototyping. Gjennom visualisering og representasjoner er det mulig å skape en felles forståelse mellom ulike aktører, forenkle og formidle budskap enkelt og skape en delt opplevelse og referanseramme

Kommunikasjon og kultur - Kommunikasjon og interkulturell

Modning, vekst og trening påvirker og utvikler den koordinative evnen (respondentens definisjon). 4.2 Verdiskala for analyse av to basisøkter For at leseren lettere skal kunne forstå verdiskalaen har jeg laget en referanseramme med gradering som tar utgangspunkt i de valgte koordinative egenskapene Finn synonymer til aspekt og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Sjekk hva som er normalt blodtrykk ved ulike aldre. Høyt eller lavt blodtrykk gir ofte ingen symptomer eller plager, men kan likevel være farlig for helsa definisjoner av uttrykk, samt presenterer teoretiske grunnlag for utredingen. Teoretisk referanseramme er utviklingen og kritikken av tradisjonelle styringsmetoder, mens Simons rammeverk for en helhetlig styring utgjør teoretisk perspektiv. Kapittel tre beskriver metodis

tenkesett, felles referanseramme, et felles begrepsapparat og dermed grunnlaget enheter håndterer er per definisjon noe annet enn krig i tradisjonell forstand. De er komplekse og preget av uklare skiller mellom fred, krise og væpnet kon-flikt 1 Abstrakt Bakgrunn for studien er tidligere mangelfull forskning som ikke gir sikre svar om hvilke konsekvenser det kan ha for utviklingshemmede å bli utsatt for seksuelle overgrep, og mangelfull dokumentert behandling om god effekt for å få et godt liv og en god seksualite

All kommunikasjon finner per definisjon sted fordi partene har felles interesser. Disse interessene kan i og for seg bestå i hva som helst, fra lønnskamp til kjærlighet så å si, og poenget er ganske enkelt at man må ha noe å kommunisere om 8 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Utgangspunktet for valg av tema i denne masteravhandlingen er mitt tidligere arbeid med en eksamensoppgave, der jeg skrev om konflikter og konflikthåndtering i skolene

Strategi - Wikipedi

Regjeringen oppnevnte 11. mai 2016 et utvalg som skal utrede palliasjonsfeltet. Utvalget fikk i oppdrag å gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud. Utvalget ble bedt om å vurdere innholdet i tjenestene, uavhengig av diagnose, alder eller andre for.. ICOMs definisjon blir rekna for å vera den mest samfunnsrelaterte i den forstand at han seier at samfunnet skal ha nytte av museum. (Gjestrum og Maure 1988).Økomuseumstanken tek utgangspunkt i at menneske har ei primær, sosial referanseramme. Det er nærmiljøet og lokalsamfunnet, anten det er eit by- eller bygdemiljø Sykepleiefaglig referanseramme Margareta Edlund deler sin definisjon av verdighet i to ulike aspekter. Det første aspektet er en form for ³absolutt verdighet´ (2002, s.1) som er gitt oss gjennom skapelsen. Denne er det ikke er mulig å krenke eller ta fra oss En utvidet definisjon av helse, jfr. WHO (1986) gir i langt større grad plass for tiltak som ikke bare har til formål å forhindre sykdom og skade, men også å fremme trivsel og livskvalitet. Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse (Ottawa-charteret, WHO 1986) Det er nødvendig å sette solidaritet foran innstramminger, rettigheter foran profitt, demokrati foran markedet. Hvis BRICS lykkes i å bli en del av denne prosessen, vil det skape en politisk og økonomisk referanseramme for andre organer, som G20, IMF eller Verdensbanken og til og med nasjonale myndigheter I drama vil elevene kunne vurdere og utøve estetisk kritikk ut i fra de opplevelser og erfaringer som samspillet med de andre ga. Som publikum til en forestilling vil elevenes opplevelser i forhold til akkurat denne forestillingen, være deres felles referanseramme for den estetiske kritikken

 • Triakis semifasciata.
 • Nobelpriser i medisin.
 • Dhbw studiengänge.
 • Sukkerpasta oppskrift.
 • Chat fischkopf.
 • Adidas gore tex barn.
 • Average height by age.
 • Årshoroskop 2018 lejon.
 • Cmas 2 stjerner.
 • Screenshot lenovo tab 2.
 • Bari trondheim.
 • Brugte dukker.
 • Manchester airport terminal 1.
 • Diablo 3 necromancer best build.
 • Fritzbox 7390 gegen 7490 tauschen.
 • Erdbeben nrw 2018.
 • Seattle seahawks shop.
 • Berufsgenossenschaft berlin.
 • Odessa party.
 • Crm funktioner.
 • Laks biologi.
 • Daniel day lewis oscars.
 • Goldener schnitt definition.
 • Abendschau der süden moderatorin.
 • Saints and strangers cast.
 • Dominos fredrikstad.
 • The washington post.
 • The amazing spider man 2 game.
 • Smart forfour boite automatique.
 • Gulvmatter stue.
 • Pilkestikke.
 • Folketannrøkta tromsø.
 • Nummenhet i fot.
 • Ting på a.
 • Clint eastwood borgermester.
 • Brugte dukker.
 • Kutte stål med vann.
 • Når ble unionen med sverige oppløst.
 • Hvorfor leksefri skole.
 • Win10 enable linux subsystem.
 • Modern family tv 2 humor.